Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, taani siyishin, GODAI ba qaalaa xoqqu oottidi, hagaadan azaziis; “Inttenoo, katamaa asaa woriyaageetoo, ubbaikka intte woriya ola miishshaa intte kushiyan kushiyan oiqqidi, haa shiiqite” yaagiis.
2Yaagin huuphessi xeelliya qommo bagga penggiyaara woriya ola miishshaa oiqqidi, yiya usuppun asata be7aas. Etaara issippe liinuwaappe dadettida maayuwaa maayidi, ba miyyiyan xaafiyoobaa korjjuwan oiqqida issi bitanee de7ees. Eti giddo gelidi, nahaasiyaappe oosettida yarshshiyoosaa lanqqen eqqidosona.
3Israa7eela Xoossaa bonchchoi kase ba de7iyo kiruubetuppe denddidi, Beeta Maqidasiyaa pengge biis. Hegan GODAI ayyo liinuwaa maayidi, ba miyyiyan xaafiyoobaa korjjuwan oiqqida bitaniyaa xeesiis.
4Xeesidi a hagaadan yaagiis; “Yerusalaame katamaa gidduwaa kanttada baidda, yan oosettiya tunatettaa gishshau, ooliiddinne kayyottiiddi de7iya asaa som77uwan malaataa wotta” yaagiis.
5Taani siyishin, i haratakka hagaadan yaagiis; “A geedo kaallidi, katamaa gidduwaa kanttiiddi worite! Issuwaanne ashshoppite; oossinne qarettoppite.
6Cimata, wodallatanne geela7ota, maccaasatanne naata ubbaakka worite; shin som77uwan malaatai de7iyo asa oonanne bochchoppite. Woruwaa ta Beeta Maqidasiyan doommite” yaagiis. Yaagin eti woruwaa Beeta Maqidasiyaa sinttan eqqida cimatun doommidosona.
7Hegaappe guyyiyan, i eta hagaadan yaagiis; “Beeta Maqidasiyaa tunissite; dabaabaakka ahan kunttite; kiyite” yaagiis. Yaagin eti kiyidi, katama giddon ubban woruwaa doommidosona.
8Eti woriiddi de7ishin, taani tarkka attada, ta som77uwaa biittaa gatta gufannada, ta qaalaa xoqqu oottada, “Abeet Ubbaa Haariya GODAU, ha neeni Yerusalaame bollan gussiyo ne hanqquwan, Israa7eelappe attida muliyaakka wurssuuteeyye?” yaagaas.
9I zaaridi, taayyo hagaadan yaagiis; “Israa7eelanne Yihudaa nagarai keehi dariis; biitta ubban suuttaa gussiyaageeti kumidosona; qassi katama ubban tumu pirddaa geellayiyaageeti kumidosona. Aissi giikko, asai, ‘GODAI ha biittaa aggiis; GODAI be7enna’ yaagoosona.
10Hegaa gishshau, taani etayyo qarettikkenne etappe issuwaanne ashshikke. Taani etayyo eta oosuwaadan oottana” yaagiis.
11Hegaappe guyyiyan, liinuwaa maayidi, ba miyyiyan xaafiyoobaa korjjuwan oiqqida bitanee guyye simmidi, “Neeni tana azazidoogaadan oottaas” yaagiis.