Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Esekiel

Esekiel 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1God i tokim mi pinis, orait em i singaut strong olsem, “Yupela ol man i gat wok bilong kilim ol manmeri i stap long taun, yupela kam. Na bringim ol bainat samting i kam wantaim.”
2Na kwiktaim tru, 6-pela man i kam insait long dua i stap long hap not bilong banis bilong haus bilong God. Na olgeta i karim bainat na ol arapela samting bilong kilim man. Na i gat narapela man tu i kam wantaim ol. Em i pasim gutpela laplap, na em i pasim wanpela liklik paus long let bilong en. Ol samting bilong rait i stap insait long dispela paus. Na olgeta dispela man i kam sanap klostu long dispela alta ol i wokim long bras.
3Orait na bikpela lait bilong God i lusim dispela 4-pela samting olsem man, na lait i kirap i go klostu long dua bilong haus bilong God. Na Bikpela i singautim dispela man i gat gutpela laplap
4na i tokim em olsem, “Yu go long olgeta hap bilong taun Jerusalem na putim mak long pes bilong olgeta manmeri i bel nogut na i wari long olgeta dispela pasin nogut ol wantok i save mekim insait long taun.”
5Orait na mi harim God i tokim ol 6-pela man i holim bainat samting olsem, “Yupela bihainim em i go na kilim olgeta manmeri. Yupela i no ken marimari long wanpela na yupela i no ken larim wanpela i stap.
6Kilim olgeta lapun, na olgeta yangpela man na meri, na ol mama na ol pikinini. Tasol yupela i no ken kilim i dai wanpela bilong ol man o meri i gat mak bilong mi long pes bilong ol. Kilim ol man i stap long haus bilong mi pastaim.” Olsem na ol i kilim ol dispela hetman i stap klostu long haus bilong God.
7Na God i tokim ol 6-pela man olsem, “Kilim olgeta man i stap insait long banis bilong haus bilong mi. Olsem bai haus bilong mi i ken kamap doti tru long ai bilong mi. Dispela wok i pinis, orait yupela raun long taun na kilim olgeta manmeri. Goan, yupela mekim wok nau.” Orait ol i go.
8Na taim ol i wok long kilim ol manmeri, mi wanpela tasol mi stap klostu long haus bilong God. Na mi brukim skru na putim pes bilong mi i go daun long graun, na mi singaut olsem, “God, Bikpela, yu kros tumas long ol manmeri bilong Jerusalem. Ating olsem, na yu laik pinisim tru olgeta dispela manmeri i stap yet long Israel, a?”
9Na God i bekim tok olsem, “Ol manmeri bilong Israel na Juda i bin mekim planti sin tumas na ol i gat bikpela asua tru. Ol i save ting mi lusim kantri bilong ol pinis, na mi no moa tingting long ol na mi no save lukim ol. Olsem na ol i bin mekim planti pasin nogut na kilim planti manmeri long Jerusalem na long olgeta arapela hap bilong kantri.
10Olsem na nau bai mi no inap marimari long ol na mi no inap larim wanpela i stap. Nogat. Bai mi mekim wankain pasin long ol olsem ol i bin mekim long ol arapela man.”
11Bikpela i tok pinis, orait mi lukim dispela man i gat gutpela laplap i kam bek na i tokim Bikpela olsem, “Mi pinisim dispela wok yu bin givim mi.”