Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ à lɛzù gbã́ugbãu ma swã́u à mɛ̀: Mↄ́ ń wɛ̃́lɛ dↄ̃̀anaↄ, baade ń a gbɛ̃dɛbↄo.
2Ɔ̃ ma gbɛ̃ↄn sooloↄ è, aa bↄ̀ Musu Bↄlɛ pↄ́ a lɛ́ ɛlɛa gugbãntoo oiwa, aalɛ mↄ́ baade ń a gbɛ̃́wiwibↄo. Gↄ̃ɛe kú ń guu bàabaa ula daa, lákɛ̃bↄↄ ń taalao dↄa aà pi. Aa gɛ̃̀ zɛ̀ mↄgotɛ̃ sa'okĩi saɛ.
3Isailiↄ Dii gawi gò malaika gã̀sĩadeↄla à mↄ̀ aà kpɛ́ kpɛɛlɛ. Ɔ̃ Dii lɛzù gbɛ̃́ pↄ́ bàabaa ula daa, lákɛ̃bↄↄ ń taalao dↄa aà pipizi
4à mɛ̀: Yelusalɛũ kɛɛlɛ, ní seelakɛ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ↄ́ↄlↄ, aalɛ wɛ̃nakɛ yãbɛ̃ɛ pↄ́ wàlɛ kɛu píi musuↄ mi'aɛwa.
5Ɔ̃ má mà, a ò gbɛ̃́ kĩniↄnɛ à mɛ̀: Àↄ tɛ aà kpɛ, àↄ wɛ̃́lɛ kɛɛlɛ, íↄ gbɛ̃dɛdɛ ń wɛgwasai ń kɛ̃́sai.
6À maezↄ̃ↄↄ ń ɛ̀waasoↄ ń wɛ̃́ndiaↄ ń nɛ́ↄ ń nↄɛↄ dɛdɛ à ń midɛ píi, ãma ásu sↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ wà seelakɛ̀máↄzio. À daalɛ ma kpɛ́u la. Ɔ̃ aa dàalɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ kú Dii kpɛ́ kpɛɛlɛↄwa.
7Ɔ̃ a ònɛ́: À ń gɛↄ kálɛ ma ua, í ma kpɛ́ gbãlɛò. À gɛ́! Ɔ̃ aa sì wɛ̃́lɛu, aalɛ gbɛ̃dɛdɛ.
8Gↄↄ pↄ́ aalɛ gbɛ̃dɛdɛ, mámɛ ma gↄ̃ mado, ↄ̃ ma wulɛ ma gbɛɛu gↄ̃̀ↄ, ma wiilɛ̀ ma mɛ̀: Á'a Dii Lua! N pↄkũmabↄbↄa Yelusalɛũwa guu ńyↄ̃ Isaili kↄ̃naↄ dɛdɛ píi yã̀?
9Ɔ̃ a wèa: Isailiↄ ń Yudaↄ duuna zↄ̃ↄ maamaaɛ. Gbɛ̃dɛa di ń bùsuuɛ, mɛ́ yãdↄↄsai di wɛ̃́lɛ guuɛ. Aaì mɛ ma pãkpà ń bùsuziɛ, ma wɛ́ lɛ́ ń eo.
10Tↄ̀ↄ! Má ń wɛgwao, má ń kɛ̃o. Má ń yãkɛaↄ wínɛ́ ń musuɛ.
11Ɔ̃ ma gbɛ̃́ pↄ́ bàabaa ula daa, lákɛ̃bↄↄ dↄa aàpi pi è, à sù ń yã́o à mɛ̀: Má kɛ̀ lá ń òmɛɛwaɛ.