Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni omoodettido usuppuntta laittan, usuppuntta aginan, ichchashantta gallassan, taani ta son uttidaashin, Yihudaa cimatikka ta sinttan uttidaashin, Ubbaa Haariya GODAA kushee ta bollan wodhdhiis.
2Taani xeellada, asa milatiyaagaa be7aas; ayyo xeessaappe garssa baggai tamaa milatees; qassi xeessaappe bolla baggai phooliya nahaasiyaa birataa milatees.
3I kushe milatiyaagaa taakko yeddidi, ta huuphiyaa binnaanaa oiqqiis. Ayyaanai tana sa7aappenne saluwaappe gidduwau pude denttidi, Xoossaa ajjuutan tana Yerusalaame efiis. Efiidi huuphessa baggaara Beeta Maqidasiyaa giddo dabaabaa geliyo penggiyaara gelissidi, GODAA qanaatiyaa denttettiya eeqai eqqidaagaa bessiis.
4Kase taani dembba biittan ajjuutan be7idoogaadankka, Israa7eela Xoossaa bonchchuwaa hegan be7aas.
5Hegan i tau hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, huuphessa baggi xeella” yaagiis. Yaagin taani xeelliyo wode, qanaatiyaa eeqai dirssaa penggiyaa sinttan de7iya yarshshiyoosaa matan de7iyaagaa be7aas.
6Qassikka i tau hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, eti oottiyoobaa be7ai? Tana ta Beeta Maqidasiyaappe haassanau Israa7eela asai oottiyo gita tunatettaa be7ai? Hegaappekka aadhdhiya tunatettaa neeni biron be7ana” yaagiis.
7Hegaappe guyyiyan, tana Beeta Maqidasiyaa dabaabaa pengge ehiis; ehin taani xeelliyo wode, godan xoo7ee de7iyaagaa be7aas.
8I tana, “Laa asa na7au, godaa bookka” yaagiis; yaagin taani bookkiyo wode, issi penggee hegan de7iyaagaa be7aas.
9Qassi i tana, “Gela; gelada eti hagan oottiyo gita tunatettaa be7a” yaagiis.
10Yaagin taani giddo gelada xeelliyo wode, godaa bollan yuuyyi aadhdhidi biittaara gooshettiya meretatu misilee, geeshsha gidenna do7atu misileenne Israa7eela asaa eeqatu ubbaa misilee kumidaagaa be7aas.
11Etappe sintta baggaara Israa7eela asaappe laappun tammu cimati eqqidosona; qassi SHaafaana na7aa Yazaaneekka eta giddon eqqiis. Ubbaikka ixaanaa cuwayiyoobaa bantta kushiyan oiqqidosona; ixaanaa cuwaikka toqqattees.
12Qassi i tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, hagaa Israa7eela asaa cimati ubbaikka xuman bantta eeqa misiliyaa keettan eti oottiyoobaa be7ai? Aissi giikko, eti, ‘GODAI nuna be7enna; GODAI ha biittaa aggiis’ yaagoosona” yaagiis.
13Qassikka i tana, “Hegaappekka aadhdhiya tunatettaa neeni biron be7ana” yaagiis.
14Hegaappe guyyiyan, i tana Beeta Maqidasiyau huuphessa bagga penggiyau efin, hegan Tamuuza giyo bantta xoossau kayyottidi yeekkiya maccaasaa be7aas.
15I tana, “Laa asa na7au, hagaa be7ai? Hegaappe aadhdhiya tunatettaa neeni biron be7ana” yaagiis.
16Hegaappe guyyiyan, i tana GODAA Beeta Maqidasiyau giddo dabaabaa efiis; hegan Beeta Maqidasiyaa penggen baranddaappenne yarshshiyoosaappe gidduwan laatamanne ichchashu attumaasaa gidiyaagaa be7aas. Eti bantta zokkuwaa GODAA Beeta Maqidasiyaakko, bantta som77uwaa arshshokko zaaridi, arshshoora mokkiya awaayyo goinnoosona.
17I tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, hagaa be7adii? Yihudaa asaassi ha tunatettaa oottiyoogee ubba laafabaa gididee? Eti biittaa makkala oosuwan kunttidi, zaari zaaridi tana hanqqetissanau bessii? Be7a, eti bantta danddayido keenan tana iissidi cayoosona.
18Hegaa gishshau, taani etaara hanqquwan gaittana. Taani etayyo qarettikkenne etappe issuwaanne ashshikke. Eti bantta cenggurssaa xoqqu oottidi, ta haittan waassinkka, taani etau siyikke” yaagiis.