Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीशो ६ बर्स ङा ६ महिना ङा ५ नाक्‍त गो आं खिंम बाक्‍शो नङ। मेना यहूदा ङा खाल्‍पापुकी आं ङोंइती बाक्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मिनु मेकेर बाक्‍शोनु, परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी आं कली थिती। इजीकीएल १४:१
2मिनु गो कोव़ङुनु, मुर खोदेंशो का ताता। मिनु मेको आ क्रातो ङा लुक्‍चु ब्रशो मी खोदेंशो नु आ क्रातो ङा ग्‍येत्‍थ जिलजिल पा टल्‍केशो कांसा खोदेंशो बाक्‍त। इजीकीएल १:२७; इजीकीएल १:४
3मेकोम आ गुइ दिंशा आं चांम ग्‍याइश्‍शा छुल पोक्‍ती। मिनु सोक्‍तीम आं कली सरीङ नु रागी आस दातेम लाइक्‍ती। मिनु परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम आं कली यरूसलेमम लाइक्‍ती। मेकोमी आं कली परमप्रभु यावे आ खिं ङा उत्तर गे ङा आगा ङा लाङगा आ ओव़तीकेम चाक्‍ती। मेकेर रुश पपाइक्‍ब मूर्ति आन बाक्‍तीके बाक्‍त। मेकोमी रुश पपाइक्‍बाक्‍त। इजीकीएल ३:१२
4मिनु इस्राएली आन परमप्रभु यावे आ छेङछेङ मेकेर बाक्‍त। गो मेको मोदेंशो छेङछेङ ङोंइती बेंसीम कोंइतीकेम ताता।
5मिनु परमप्रभु यावेमी आं कली “ए मुर, मुल गे उत्तर गे कोव़ङो” देंत। मिनु गो उत्तर गे कोव़ङुनु, चढ़ेतीक आ उत्तर गे ङा लाप्‍चोम मेको रुश पपाइक्‍ब आ मूर्ति ताता।
6मिनु मेकोमी आं कली “ए मुर, मेको आन पशो तवी? मार पन पन बाक्‍मा, गे मेको तवी? इस्राएली आन खिं ङा मुरपुकीम आं कली आं बाक्‍तीक रे खेरचा कली मेको ग्रांग्रा दिशो गेय पना पन बाक्‍नीम। तन्‍न गे मेको क्‍येङा यो शुश ग्रांग्रा दिशो गेय ताइनेवे” देंत।
7मिनु मेकोम आं कली लाङगा ङा ओव़तीकेम चाक्‍दीत्‍ती। मिनु गो मेकेर ङा गारोम पोव़ला का ता‍ता।
8मिनु मेकोम आं कली “ए मुर, मेको गारो ङा पोव़ला प्रेतो” दे माइक्‍ती। मिनु गो मेको गारो ङा पोव़ला प्रेत्‍ता। मिनु मेकेर ओव़तीक का बाक्‍त।
9मिनु मेकोम आं कली “आगा ओव़शा, मेकोपुकीम पशो थम मरिम्‍शो नु ग्रांग्रा दिशो गेय कोव़ङो” देंत।
10मोपतीके गो आगा ओव़शा कोव़ता। मिनु एर ओंथ नेल्‍ल गारोमी नेल्‍ल खाल ङा ग्रेशा गाक्‍ब जन्‍तु, ग्रांग्रा दिशो जन्‍तु, इस्राएली आन खिं ङा मूर्ति नेल्‍ल मेकेर ब्रेक्‍स पा सेल्‍शो ताता। रोमी १:२३
11मिनु मेको आन ङोंइती इस्राएल ङा ७० जना खाल्‍पा राप्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मिनु शाफान आ तौ याजन्‍याह मेको आन दातेम राप्‍शो बाक्‍त। मेको नेल्‍ल आन गुइम आन आन थनौरो बाक्‍तेक्‍म। मिनु धूप चोशो आ ब्रोव़शो रिना इर गे बोक्‍शो बाक्‍त। प्रस्‍थान २४:१; गन्‍ती ११:१६; लूका १०:१७; यसैया ६६:१७
12नोले मेकोमी आं कली “ए मुर, इस्राएल आ खिं ङा खाल्‍पा छिङछिङम मार पाइनीमी, मेको आन आन मूर्ति कोठाम मार पना पन बाक्‍मा, तवी? मेकोपुकीम ‘परमप्रभु यावेमी आंइ कली मताइब। परमप्रभु यावेमी एको रागी प्रोंइने थुम्‍शो बाक्‍ब’ देंशो बाक्‍नीम” देंत। इजीकीएल ९:९
13मिनु लेंशा मेकोम आं कली “गे मेको क्‍येङा यो शुश ग्रांग्रा दिशो गेय पना पन बाक्‍शो ताइनेवे” देंत।
14नोले मेकोमी आं कली परमप्रभु यावे आ खिं ङा उत्तर गे ङा ओव़तीकेम चाक्‍दीत्‍ती। मिनु गो मेकेर तम्‍मुज देवता आ पर्बम ङाक्‍शो मीश मुरपुकी तातामी।
15मिनु परमप्रभुमी आं कली “ए मुर, गे मेको तवी? गे मेको क्‍येङा यो शुश ग्रांग्रा दिशो गेय ताइनेवे” देंत।
16मिनु मेकोम आं कली परमप्रभु यावे आ खिं ङा आगा ङा लाङगा चाक्‍दीत्‍‍ती। मिनु मेकेर परमप्रभु यावे आ खिं नु चढ़ेतीक आस दातेम २५ जना खोइ वोंइश मुर बाक्‍तेक्‍म। मेकोपुकीम आन ची परमप्रभु यावे आ खिं गे हिरशो बाक्‍तेक्‍म। आन कुल चहिं पूर्ब गे कोव़शा नां आ ङोंइती बाप्‍शो बाक्‍तेक्‍म। ब्‍यवस्‍था ४:१९; ब्‍यवस्‍था १७:३; २राजा २३:५,११; येरमीया ८:२
17मिनु मेकोम आं कली “ए मुर, गे मेको तवी? मार, यहूदा आ खिं ङा मुर आन ग्रांग्रा दिशो गेय एकेर पचा माल्‍नीमी? मार, मेकोपुकीम रागी कली हुश ख्राक्‍श पोक्‍तीकेम प्रिंशा, आं कली मेको क्‍येङा गाइक्‍पाइक्‍चा माल्‍नीमी? कोव़ङो, मेको आन नेंम राशी वोइक्‍नीम। आन नेंम राशी वोइक्‍तीके थम मरिम्‍शो पतीके बाक्‍ब।
18मोपतीके गो मेको आन कली आं गाइक्‍तीकेम गेय पाइ‍नुङ। गो मेको आन कली शिशी मपथु, सुइ आन कली ब्रोंइचा मगेनुङ। मेकोपुकीम ठेयब सेंदा पा पुंइशा ग्रीतेक्‍म हना यो, मेको आन लोव़ मनेंनुङ” देंत। इजीकीएल ७:४; यसैया १:१५