Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eso bi, amola oubi gafe amo ninia mugululi misi ode gafe amoga, Yuda mugululi misi ouligisu dunu da nana gilisili, na diasu ganodini esalu. Hedolodafa, Ouligisudafa Hina Gode Ea gasa da nama doaga:i.
2Na da ba:le gadole ba:loba, dunu lalu agoane hamoi ba:i. Ea bulu ga:suanini guduli da lalu agoane ba:i. Be ea bulu ga:suanini gadole, e da balase ela:mei agoai ba:i.
3Ea lobo agoai amoga molole gale, na dialuma hinaboga gaguli, dialuma hiougia guda:i. Amalu, na esala ba:la:lusu amo ganodini, Gode ea A:silibu da na fo da:iya gado oule heda:le, Yelusalemema oule asi. E da na oule, Debolo diasu logo ga:i ga (north) amodi, ganodini logo ga:su amoga oule heda:i. Amogai da ogogole loboga hamoi ‘gode’ amo dunu hulu dawa:digi amo dialu. Gode da amo liligi bagade higa:i.
4Amogawi, na ba:loba, nenemegi hadigi (amo da Isala:ili Gode da esalebe olelesa), amo na da musa: Giba Hano bega: ba:i, na da bu ba:i dagoi.
5Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Ga (north) amoma ba:ma.” Na ba:le galoba, amola oloda amo logo holei gadenene, amo dafulili dialebe ogogosu ‘gode’ amo Gode da bagade higasu, amo lelebe ba:i.
6Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Amo hou doaga:be di da ba:bela:? Isala:ili dunu ilia baligili wadela:i hou hamosa ba:ma. Amo hou da Na hadigi sogebi amoga Na sefasisa. Be di da eno baligiliwane gogosiama:ne wadela:i hou ba:mu.”
7E da na oule asili, Debolo diasu gadili gagoi ea logo holei amoga oule asili, gagoi ganodini gelabo olelei.
8E da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Dobea fei guidili, gelabo agene masa.” Na da gelabo doasanawene, golili asili, logo holei ba:i.
9Gode da nama amane sia:i, “Golili sa:ili, ilia wadela:i hou bagadedafa hamonanebe, amo ba:ma.”
10Amaiba:le, na da golili sa:ili, ba:i. Dobea damana da sania amola eno ledo galebe ohe liligi adoba:le dedei, amoma Isala:ili dunu da giadofale nodone sia:ne gadolalebe ba:i.
11Isala:ili ouligisu dunu 70 amo ganodini esalebe ba:i. Afae da Ya:ia:sanaia (Sia:ifa:ne egefe). Huluane afae afae da gabusiga: manoma gobele salasu hanu gaguli lelu. Amola amoga mobi heda:lebe ba:i.
12Gode da nama amane adole ba:i, “Dunu egefe! Di Isala:ili ouligisu dunu ilia wamo hamobe hou ba:sala:? Ilia huluane da sesei amo da loboga hamoi ogogosu ‘gode’ liligi amoga nabai dagoi, amo ganodini nodone sia:ne gadolala. Ilia da agoane dedebole sia:sa, ‘Hina Gode da nini hame ba:sa. E da ninia sogega fisiagai dagoi.”
13Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, “Di da eno baligiwane gogosiama:ne wadela:i hou ilia hamobe, amo ba:mu.”
14Amalalu, E da na ga (north) Debolo logo holei amoga oule asili, uda amo ilia da ogogosu ‘gode’ Da:mase bogoiba:le, dinanebe ba:i.
15Gode da nama adole ba:i, “Dunu egefe! Di da amo hou ba:sala:? Di da eno baligiliwane gogosiama:ne wadela:i hou ilia hamobe, amo ba:mu.”
16Amaiba:le, E da na Debolo ganodini gagoi amoga oule asi. Amogawi, Debolo logo holei gadenene, oloda amola logo amo dogoa da dunu 25 agoane lelebe ba:i. Ilia da Gode Ea Debolo diasu baligifa:le, eso mabe amoga ba:le gusuli, esoma nodone sia:ne gadolalebe ba:i.
17Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Amo dia ba:sala:? Yuda fi dunu da wadela:i hou di da waha ba:i, amola bidi hamosu bagadedafa ilia soge ganodini hamonanebe. Be ilia hanai da hame gumiba:le, ilia da amo wadela:i hou Na Debolo diasu ganodini hamonanebe. Amaiba:le, Na da baligiliwane mi hanasa. Ba:ma! Ilia da Nama bagadewane lasogosa.
18Ilia da Na gasa bagade ougi hou nabimu. Na da ilima mae asigili se dabe imunu. Ilia da Nama ha:giwane sia:ne gadomu, be Na da ilia sia: hame nabimu.