Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩ̀zↄↄ kũa wɛ̃̀ soolode guu, a mↄ soolode gↄↄ sↄode zĩ́, má zↄ̃lɛa ma kpɛ́u, Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kálɛa ma aɛ, ↄ̃ Dii Lua gbãa mↄ̀a we.
2Kɛ́ ma wɛsɛ̀, ↄ̃ ma pↄe è lán gbɛ̃nazĩnawa. Zↄ̃a aàpi lɛ́u zĩ́lɛ oiá tɛ́ɛ. Musu oi sↄ̃, àlɛ tɛkɛ lán mↄ̀ tɛ̃a bóiboiwa.
3À pↄ́ bↄ̀ lán ↄwa, ↄ̃ à ma kũ ma mikãwa. Lua Nisĩna ma sɛ, má musu yã́io, má zĩ́lɛ yã́io, ↄ̃ à gɛ̀manↄ Yelusalɛũ wɛ́pungu pↄ́ Lua mↄ̀omɛɛpi guu e Lua ua plaade bĩ́ibↄlɛ pↄ́ kú gugbãntoo oi kpɛɛlɛu, gu pↄ́ tã́a pↄ́ a yã́ ì Dii nↄ̀sɛ fɛlɛ kúu.
4Ma Isailiↄ Lua gawi è we, lá má è yãa gusalalaa wɛ́pungu'ea guuwa.
5Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛ́sɛ gugbãntoo oi gwa. Kɛ́ ma wɛsɛ̀ má gwà, ↄ̃ ma tã́a pↄ́ a yã́ ì Dii nↄ̀sɛ fɛlɛpi è bĩ́ibↄlɛ pↄ́ kú sa'okĩi gugbãntoo oi kpɛɛlɛ.
6Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, n yãbɛ̃ɛ sa pↄ́ Isailiↄ lɛ́ kɛ la èó? Yã́pi a ma ya ma kúkĩi à ma kpa zã̀. Ńyↄ̃ ɛa yã́ pↄ́ a bɛ̃̀ɛ dɛ beea maamaa e lↄ.
7Ɔ̃ à gɛ̀manↄ ua bĩ́ibↄlɛu. Kɛ́ ma wɛsɛ̀, ↄ̃ ma ɛ è bĩ́i guu.
8A òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, bĩ́ipi fↄ̃́. Má fↄ̃̀, ↄ̃ ma bↄlɛ è we.
9Ɔ̃ a òmɛɛ: Gɛ̃ ǹ yãbɛ̃ɛ pↄ́ má zau aalɛ kɛ la gwa.
10Ɔ̃ ma gɛ̃ má gwà. Má è wà pↄ́taa'onkuawaↄ taa kɛ̀ wà lìa gĩpizi píi ń nↄ̀ↄ pↄ́ dɛ tɛ̃ ũↄ ń Isailiↄ tã́aↄ píi.
11Ɔ̃ Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwiↄ sĩa ń aɛ, Safana nɛ́ Yazania kú ń guu. Baade tɛ́sibↄ kṹkũa, tulaleti súɛlɛ gĩ na buumbo, àlɛ fɛlɛ musu.
12Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ń è lá Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lɛ́ kɛ gusiau, baade ń a tã́ao gugolonaua? Aaì mɛ ma wɛ́ lɛ́ ń eo, ma pãkpà ń bùsuziɛ.
13À ɛ̀a òmɛɛ lↄ: Ńyↄ̃ ɛa yã́ pↄ́ aalɛ kɛ a bɛ̃̀ɛ dɛ beea maamaa e lↄ.
14Ɔ̃ à gɛ̀manↄ a ua bĩ́ibↄlɛ pↄ́ kú gugbãntoo oi guu. Ma nↄɛↄ è kálɛ we, aalɛ Tamuzu ↄ́ↄlↄ.
15Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, n bee èa? Ńyↄ̃ yã́ pↄ́ a bɛ̃̀ɛ dɛ beea maamaa e lↄ.
16Ɔ̃ à gɛ̀manↄ a kpɛ́ ua plaadeu, ↄ̃ ma gbɛ̃́ↄ è baasↄo taawa, bilandaa ń sa'okĩio zãnguo. An kpɛ lia Dii kpɛ́ɛ, an aɛ dↄa gukpɛwa, ↄ̃ aalɛ kúlɛ ĩatɛ̃ɛ we.
17Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, n bee èa? Yãbɛ̃ɛ pↄ́ Yudaↄ lɛ́ kɛ lapi dɛnɛ́ yãe ũo, ↄ̃ aa tò yãpãsĩ kↄ̃̀ ń bùsuu kɛ́ ma pↄkũma e fɛlɛ lↄa? Ǹ ń gwa, lá aalɛ gozↄ̃zↄ̃ ma lɛ́wa.
18Tↄ̀ↄ! Má pↄkũmabↄbↄmá. Má ń wɛgwao. Má ń bↄo. Baa tó an wii gbãa lɛ́ gɛ̃ ma swã́u, má swã́sɛio.