Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, sɑ̃ɑ yerun yɑɑrɑ sɔɔkɑɑn kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ, gɑ ko n kɛnuɑwɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ tiɑ yè sɔɔ bɑ rɑ sɔmburu ko. Adɑmɑ bɑ koo gu kɛniɑwɑ tɔ̃ɔ wɛ̃rɑrugiru sɔɔ kɑ sere mɑɑ suru kpɑo ù n yɑrɑ.
2Isirelibɑn kpɑro u koo duwɑ sɑɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ tɔɔwɔn di kpɑ u nɑ u yɔ̃rɑ kɔnnɔ gen kɑdirin bɔkuɔ sɑnɑm mɛ yɑ̃ku kowobu bɑ nùn yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugiru kɑ siɑrɑbun yɑ̃kuru kuɑmmɛ. Sɑɑ ye sɔɔ, u ko n yiirewɑ kɔnnɔ gen mi. Yen biru kpɑ u yɑri. Bɑ ǹ kɔnnɔ ge kɛnumɔ sere yokɑ.
3Isirelibɑ bɑ koo nɑ bu kpunɑwɑ bu Yinni Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ kɔnnɔ gen mi tɔ̃ɔ wɛ̃rɑrugiru sɔɔ kɑ sere mɑɑ suru kpɑo bɑɑwure sɔɔ.
4Tɔ̃ɔ wɛ̃rɑrugii te sɔɔ, sinɑ boko u koo yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugiru ko kɑ yɑ̃ɑ kpɛmminu nɔɔbɑ tiɑ kɑ sere mɑɑ yɑ̃ɑ kinɛ teeru. Ni kpuro nu kun ɑlebu gɑɑ mɔ.
5U koo mɑɑ ɑlikɑmɑn som kilo tɛnɑ sɔndi yɑ̃ɑ kinɛru bɑɑteren wɔllɔ kɑ sere mɑɑ gum ditiri nɔɔbɑ tiɑ som mɛn wɔllɔ. Som mɛ u kĩwɑ u koo sɔndi yɑ̃ɑ kpɛmminu wɔllɔ.
6Suru kpɑo ù n yɑrɑ, u koo nɑɑ kinɛ kpɛndu gowɑ te tɑ ǹ ɑlebu mɔ kɑ yɑ̃ɑ kpɛmminu nɔɔbɑ tiɑ kɑ yɑ̃ɑ kinɛ teeru, ni kpuro nu kun ɑlebu mɔ.
7Mɛyɑ u koo mɑɑ ɑlikɑmɑn som kilo tɛnɑ sɔndi nɑɑ kinɛru bɑɑteren wɔllɔ kɑ yɑ̃ɑ kinɛru bɑɑteren wɔllɔ. U koo gum ditiri nɔɔbɑ tiɑ doke som mɛ sɔɔ kpɑ u yɑ̃ɑ kpɛmmii nin wɔllɔ som sɔndi mɛ u kĩ.
8Ben kpɑro u koo duwɑ sɑɑ dii yɑɑrɑn kɔnnɔn di. Min diyɑ u koo mɑɑ kɑ yɑri.
9Adɑmɑ Isirelibɑ bɑ̀ n mɑn sɑ̃ɑru nɑ tɔ̃ɔ bɑkɑru gɑru sɔɔ, be bɑ duɑ sɑɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑn di, bɑ koo yɑriwɑ kɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ. Be bɑ mɑɑ duɑ sɑɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑn di, bɑ koo yɑriwɑ kɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ. Goo kun yɑriɔ kɔnnɔ ge u kɑ duɑn di.
10Ben kpɑro u koo du sɑnɑm mɛ bɑ duɔ kpɑ u yɑri sɑnɑm mɛ bɑ yɑriɔ.
11Tɔ̃ɔ bɑkɑnun sɑnɑm, bɑ̀ n yɑ̃kuru mɔ̀ kɑ nɑɑ kinɛru kɑ yɑ̃ɑ kinɛru, ɑlikɑmɑn som kilo tɛnɑ bɑ ko n dɑ sɔndi sɑbe nin bɑɑteren wɔllɔ kɑ gum ditiri nɔɔbɑ tiɑ. Adɑmɑ ǹ n yɑ̃ɑ kinɛ kpɛndun nɑ bɑ kɑ mɔ̀, som mɛ̀n nɔɔ bɑ kĩwɑ bɑ koo kɑ nɑ.
12Ben kpɑro ù n gɔ̃ru doke u yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugiru ǹ kun mɛ siɑrɑbun yɑ̃kuru ko, bɑ ko n dɑ nùn kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ kɛniɛwɑ. U koo tu kowɑ nge mɛ u rɑ ko tɔ̃ɔ wɛ̃rɑrugiru sɔɔ. Ù n yɑrɑ u doonɑ kpɑ bu kɔnnɔ ge kɛnɛ.
13Tɔ̃ɔ bɑɑtere bɑ ko n dɑ Yinni Gusunɔ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugiru kuewɑ kɑ yɑ̃ɑru wɔ̃ɔ tiɑgiru te tɑ ǹ ɑlebu gɑɑ mɔ. Bɑ ko n dɑ tu kowɑ bururu bɑɑtere.
14Bururu bɑɑtere, bɑ ko n dɑ yɑ̃kuru kowɑ kɑ som kilo nɔɔbu ye bɑ burinɑ kɑ gum ditiri yiru. Mɛyɑ bɑ ko n dɑ tu ko tɔ̃ɔ bɑɑtere sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
15Nge mɛyɑ bururu bɑɑtere bɑ ko n dɑ Yinni Gusunɔ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugiru kue kɑ yɑ̃ɑ kinɛ kpɛndu kɑ som kɑ sere mɑɑ gum. Mɛyɑ bɑ ko n dɑ tu ko sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
16Amɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ geruɑ. Nɑ nɛɛ, Isirelibɑn kpɑro ù n win bibun turo tem kɑ̃, tem mɛ, mu koo kowɑ bii win bibun bweserugim.
17Adɑmɑ ù n win yoo tem kɑ̃, yɑkiɑbun wɔ̃ɔ gɑ̀ n turɑ yoo wi, u ǹ ko n mɑɑ tem mɛ mɔ. Sɑɑ ye sɔɔ, mu koo kowɑ wi, kpɑro wigim. Win bibu tɔnɑwɑ bɑ koo kpĩ bu win tem tubi di.
18Kpɑro wi, u ku rɑɑ win tɔmbu tem mwɑɑri. Ye u koo win bibu wɛ̃ kpuro u de yɑ n wee win mɔrun di. Kpɑ nɛn tɔmbu sɔɔ goo u ku rɑɑ kɑ win tem biɑ.

19Durɔ wi, u kɑ Esekiɛli dɑ dirɔ te tɑ wɑ̃ɑ yɑ̃ku kowobun sɔ̃ sɑ̃ɑ yerɔ. U duɑ sɑɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑn di. Yen sɔɔ mi, ɑyeru gɑrɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ duu yeru giɑ.
20Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑye te, tɑ sɑ̃ɑwɑ mi yɑ̃ku kowobu bɑ ko n dɑ torɑnun yɑ̃ku yɑɑ yike kpɑ bu som mɛ bɑ kɑ yɑ̃kunu kuɑ sɔmɛ. Nge mɛyɑ bɑ ǹ mɑɑ kɑ yi dɔɔ tɔɔwɔ Isirelibɑ bu sere ye bɑbiri. Domi yɑ sɑ̃ɑwɑ Yinni Gusunɔgiɑ.
21Yen biru u mɑɑ kɑ nùn dɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑɔ. Mɑ bɑ dɑ yen goonu nnɛ ye kpuron mi. Mɑ u deemɑ bɑ bɑtumɑ gɑɑ wĩɑ goo ten bɑɑteren mi.
22Bɑtumɑ yen bɑɑyeren dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu weeru mɑ yen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ gɔm soonu tɛnɑ. Ye nnɛ ye kpuro yɑ nɛwɑ.
23Bɑ gɑnɑ kuɑ bɑ kɑ ye nnɛ ye kpuro sikerenɑ. Mɑ bɑ dosu girɑ gɑnɑ ye sɔɔ.
24Mɑ durɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, yɑ sɑ̃ɑwɑ mi sɑ̃ɑ yee ten sɔm kowobu bɑ ko n dɑ yɑɑ yike ye tɔmbɑ kɑ yɑ̃kuru nɑ.