Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada Dirava ia gwau, “Dina ia daekau kahana magu iduara, lalona ariara dekenai ia vareai gauna, be gaukara dinadia 6 lalonai do umui koua momokani, to Sabati Dinadia bona Hua Matamata Ena Aria dinadia neganai unai magu iduara do umui kehoa.
2Emui king be murimuri kahana dekena amo do ia raka vareai, magu iduara ruma ena dehe dekenai, vadaeni iduara ena auna ena badibadinai do ia gini. Unai neganai hahelagaia taudia ese king ena gabua ore boubou bona iena maino karaia totona boubou gaudia be do idia gabua, bona Lohiabada dekenai do idia henia. Unuseni, dehe lalonai iduara ena badibadinai, king be do ia tomadiho. Unai murinai ia be murimurina kahana do ia lao lou. To unai magu iduara do umui koua lasi ia lao bona dina do ia diho.
3Sabati Dinadia bona Hua Matamata Ena Aria dinadia lalonai Israela taudia ibounai ese Lohiabada do idia tomadiho henia, unai magu iduara ena raka vareai gabuna dekenai.
4“Sabati Dinadia dekenai king ese inai Dina ena boubou, gabua ore gauna, Lohiabada dekenai do ia mailaia: Mamoe natudia ibounai 6, mamoe tau ta, ibounai dika lasi momokani gaudia.
5Inai mamoe tau danu be paraoa ena metau 17.5 lita do ia mailaia, bona mamoe natudia danu be king ena goada hegeregerena dekenai paraoa do ia henia. Paraoa ena metau 17.5 lita ta ta danu be olive dehoro 3 lita ta ta do ia mailaia danu.
6Hua Matamata ena dina dekenai, king ese boromakau natuna tau ta, dika lasi momokani gauna, bona mamoe natudia 6, bona mamoe tau ta, dika lasi momokani gaudia, do ia henia.
7Unai boromakau natuna tau danu be paraoa ena metau 17.5 lita do ia mailaia, bona unai mamoe tau danu be paraoa 17.5 lita ma do ia mailaia. Unai mamoe natudia danu be king ese iena goada hegeregerena dekenai paraoa do ia henia. Bona paraoa ena metau 17.5 lita ia henia negadia ta ta ibounai be olive dehoro 3 lita ta ta danu do ia henia.
8“King be lalona ariara iduara ruma do ia raka vareai neganai, ia be ruma ena iduara dekena amo do ia raka vareai, bona murimurina dekenai ia raka lao neganai, unai iduara dekena amo ma do ia raka lao.
9“To unai guriguri aria ta totona taunimanima ese Lohiabada tomadiho henia totona idia mai neganai, mirigini kahana magu iduara dekenai idia raka vareai taudia be diho kahana magu iduara dekenai do idia raka murimuri. Bona diho kahana magu iduara dekenai idia raka vareai taudia be mirigini kahana magu iduara dekenai do idia raka murimuri. Tau ta lasi ese ia raka vareai iduara dekena amo ma do ia raka murimuri, to ibounai be do idia raka vaira sibona, vadaeni do idia raka murimuri lao.
10Taunimanima do idia raka vareai neganai, king danu be idia danu do ia raka vareai, bona do idia raka murimuri neganai king danu do ia raka murimuri lao.
11“Io, Au Raurau Ruma Maragidia Aria bona idia gwauraia vadaeni guriguri aria idauidau dekenai, paraoa boubouna boromakau natuna tau ta danu do idia henia gauna be 17.5 lita, bona mamoe tau ta danu paraoa be 17.5 lita, to mamoe natudia danu henia tauna ese iena goada hegeregerena dekenai paraoa do ia henia. Paraoa 17.5 lita ta ta danu olive dehoro 3 lita ta ta do ia henia.
12Nega haida king ese iena laloa namo dainai ia ura boubou gauna ta Lohiabada dekenai do ia henia, gabua ore boubouna, o maino karaia boubouna. Unai neganai lalona ariara ena dina ia daekau kahana magu iduara be ia totona do umui kehoa. Ia ese iena gabua ore boubouna o iena maino karaia boubou gauna do ia henia, Sabati Dina neganai ia karaia hageregerena. Vadaeni king be do ia raka murimuri dekenai murinai, unai magu iduara do umui koua.”
13Lohiabada ia gwau, “Daba ta ta ibounai mamoe natuna ta, lagani tamona bona dika lasi momokani gauna, be Lohiabada dekenai do umui henia, gabua ore boubouna totona.
14Daba ta ta ibounai danu, unai mamoe danu paraoa boubouna do umui henia, ena metau 2 kilogaram, bona olive dehoro ena metau lita ta, paraoa danu do idia mikisi totona. Inai paraoa boubouna, Lohiabada ena, daba ibounai gauna, be noho hanaihanai taravatuna.
15Unai dainai mamoe natuna, bona paraoa boubouna bona olive dehoro, be daba daba ibounai do umui henia, gabua ore boubouna totona nega ibounai, doko lasi.”
16Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho, ia gwau, “Bema king ese iena tano ena kahana ta be iena natuna tau ta dekenai ia henia, harihari gauna totona, unai tano be unai natuna tau ena bese ese do idia biagua.
17To bema king ta ese iena tano kahana ta be iena hesiai tauna ta dekenai ia henia neganai, unai tau ese do ia abia, ia lao bona Henia Lou ena Lagani. Unai neganai unai tano be king ma do ia biagua lou. King ena natuna tau sibona ese king ia henidia tano idia dogoatao diba hanaihanai.
18King ese iena taunimanima edia tano ta do ia abia diba lasi, edia ahuna dekena amo do ia luludia lasi. Bema king ese iena natuna dekenai tano do ia henia neganai, ia sibona ena tano do ia henia. Ia ese egu bese taudia ta do ia dagedage henia lasi, edia tano abia totona.”

19Vadaeni unai tau ese magu iduara ena badibadinai ia noho iduara maragina ta dekena amo lau ia hakaua hanaia, ia lao bona hahelagaia taudia edia daiutu helagadia, mirigini kahana idia vaira henia gaudia. Unuseni, unai daiutu edia dina diho kahana dekenai gabu ta lau itaia.
20Vadaeni unai tau ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Unai gabu dekenai hahelagaia taudia ese kerere bona kara dika kokia totona boubou gaudia be do idia nadua, bona paraoa bouboudia do idia gabua. Idia ese murimurina ariara dekenai unai gaudia do idia abidia lao lasi, unai boubou edia helaga ena siahu ese taunimanima do idia hadikaia garina.”
21Vadaeni unai tau ese lau ia hakaua lao, murimurina ariara dekenai ai lao, murimuri magu ena kona 4 dekenai ai lao, magu ena kona ta ta be mai edia magu hagegea gabudia ta ta, ibounai 4.
22Edia lata be 20 mita bona edia lababa be 15 mita.
23Inai kona ta ta dekenai idia noho gabudia idia hagegea magudia be nadi dekenai karaia gaudia. Inai gabu 4 be mai edia lahi karaia gabudia, amu gaudia, magu ta ta edia nadi badinai.
24Vadaeni unai tau ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Inai be nadua gabudia, bona iniseni Dubu Helaga ena hesiai gaukara taudia ese taunimanima ese idia henia boubou gaudia do idia nadua.”