Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Pagasirad-an ang ganghaan sa sulod nga hawanan, nga nag-atubang sa sidlakan sulod sa unom ka adlaw nga tingtrabaho, apan pagaablihan kini sa Adlaw nga Igpapahulay ug sa adlaw sa bag-ong bulan.
2Mosulod ang prinsipe sa gawas nga hawanan agi sa ganghaan ug sa portico niini gikan sa gawas, ug magtindog siya atubangan sa haligi sa sulod nga ganghaan samtang ginahalad sa mga pari ang iyang halad nga sinunog ug halad sa pagpakigdait. Unya magsimba siya diha sa pultahan sa sulod nga ganghaan ug mogawas, apan dili pagasirad-an ang ganghaan hangtod magabii.
3Mosimba usab sa mga Adlaw nga Igpapahulay ug sa mga bag-ong bulan ang katawhan sa yuta sa atubangan ni Yahweh diha sa agianan paingon sa ganghaan.
4Ang halad nga sinunog nga gihalad sa prinsipe ngadto kang Yahweh sa Adlaw nga Igpapahulay mao ang unom ka walay tatsa nga mga nating karnero ug usa ka walay tatsa nga torong karnero.
5Usa ka epha ang halad nga trigo uban ang torong karnero, ug ang halad nga trigo uban ang mga nating karnero sumala sa buot niya nga ihatag, ug ang usa ka hin sa lana uban ang matag epha sa trigo.
6Sa adlaw sa bag-ong bulan, kinahanglan nga mohalad siya ug walay tatsa nga torong baka gikan sa usa ka panon, unom ka mga nating karnero, ug walay tatsa nga torong karnero.
7Kinahanglan maghimo siya ug halad nga trigo sa usa ka epha alang sa torong baka ug usa ka epha alang sa torong karnero, ug kung unsa ang iyang buot ihatag alang sa mga nating karnero, ug usa ka hin sa lana alang sa matag epha sa trigo.
8Sa dihang mosulod ang prinsipe agi sa ganghaan ug sa portico niini, kinahanglan nga mogawas siya agi sa samang dalan.
9Apan sa dihang moabot ang katawhan sa yuta diha sa atubangan ni Yahweh sa panahon sa gitakda nga mga kasaulogan, si bisan kinsa nga mosulod aron mosimba agi sa amihanang ganghaan, kinahanglan mogawas agi sa habagatang ganghaan; ug si bisan kinsa nga mosulod agi sa habagatang ganghaan kinahanglan mogawas agi sa amihanang ganghaan. Walay bisan usa nga mobalik sa ganghaan nga iyang gisudlan, kay kinahanglan mogawas siya padiritso.
10Kinahanglan nga anaa ang prinsipe sa ilang taliwala; sa dihang mosulod sila, kinahanglan mosulod usab siya, ug sa dihang mobiya na sila, kinahanglan mobiya na usab siya.
11Sa mga kasaulogan, kinahanglan ang halad nga trigo usa ka epha alang sa torong baka, ug usa ka epha alang sa torong karnero, ug bisan unsa nga buot niyang ihatag uban sa mga nating karnero ug usa ka hin sa lana sa matag epha.
12Sa dihang mohatag ang prinsipe ug kinabubot-ong halad, halad nga sinunog man o halad sa pagpakigdait ngadto kang Yahweh, pagaablihan ang ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan alang kaniya. Ihalad niya ang iyang halad nga sinunog o halad sa pagpakigdait sama sa iyang gibuhat sa Adlaw nga Igpapahulay. Unya kinahanglan mogawas siya, ug pagasirad-an ang ganghaan sa dihang makagawas na siya.
13Dugang pa, maghatag ka ug usa ka walay tatsa nga nating karnero nga nagpangidaron ug usa ka tuig ingon nga halad nga sinunog sa matag adlaw ngadto kang Yahweh; buhaton nimo kini kada buntag.
14Mohatag ka ug halad nga trigo uban niini matag buntag, ikaunom ka bahin sa epha ug ikatulo ka bahin sa hin sa lana aron nga mohumok ang harina sa halad nga trigo alang kang Yahweh, sumala sa kanunay nga balaod.
15Andamon nila ang nating karnero, ang halad nga trigo, ug ang lana matag buntag, ang halad sinunog sa kanunay.
16Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Kung mohatag ug gasa ang prinsipe sa bisan kinsa sa iyang mga anak nga lalaki, mao kini ang iyang panulondon. Mahimo kining kabtangan sa iyang mga anak nga lalaki, usa kini ka panulondon.
17Apan kung mohatag siya ug gasa gikan sa iyang panulondon ngadto sa usa sa iyang mga sulugoon, mapanag-iya kini sa sulugoon hangtod sa tuig sa iyang kagawasan, ug unya ibalik kini ngadto sa prinsipe. Alang lamang sa iyang mga anak nga lalaki ang iyang panulondon.
18Dili kuhaon sa prinsipe ang panulondon sa katawhan gikan sa ilang kaugalingong kabtangan; kinahanglan nga mohatag siya alang sa iyang mga anak nga lalaki gikan sa iyang kaugalingong kabtangan aron nga dili magkatibulaag ang akong katawhan, ang matag tawo gikan sa iyang kaugalingong kabtangan.'”

19Pagkahuman gidala ako sa tawo agi sa dalan paingon sa ganghaan ngadto sa balaang mga lawak alang sa mga pari, nga nag-atubang sa amihanan ug tan-awa! Adunay dapit paingon sa kasadpan.
20Miingon siya kanako, “Mao kini ang dapit diin pabukalan sa mga pari ang halad sa dili tinuyoan nga sala ug ang halad sa sala ug diin kinahanglan nila lutoon ang halad nga trigo. Kinahanglan nga dili nila dad-on ang mga halad ngadto sa gawas nga hawanan, kay mabalaan ang katawhan niini.”
21Unya gidala niya ako sa gawas nga hawanan ug gigiyahan niya ako aron moagi sa upat ka mga suok niana nga hawanan, ug nakita ko nga sa matag suok sa hawanan, adunay laing hawanan.
22Sulod sa upat ka mga suok sa gawas nga hawanan adunay upat na usab ka gagmay nga hawanan, 40 ka cubit ang gitas-on ug 30 ang gilapdon. Managsama ang gidak-on sa tanang upat ka mga suok sa hawanan.
23Adunay ali nga hinimo sa bato palibot sa upat niini, ug ang abohan anaa ilalom sa ali.
24Miingon ang tawo kanako, “Mao kini ang mga dapit diin magpabukal ang mga sulugoon sa templo sa mga halad sa katawhan.”