Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Laloma maḡuna ikoukouna, mairiveina kahana e vaira heniamu ḡauna, na baine hekou, ḡaukara dinadia tauratoiosi lalodiai; a dina helaḡa ai bona hua matamatana dinana ai vada bae kehoa.
2Hanua pavapavana na murimuri kahana amo baine raka vareai, ikoukou dehena ai; bena ikoukou auna badibadinai baine gini. Bena hahelaḡa taudia ese ena ḡole-oho boubouna bona ena maino bouboudia ḡaudia na bae hahelaḡadia; bena ia na ikoukou raka-vareaina ai baine toma diho. Bena ia na baine raka lasi, a ikoukou na basie koua ela bona dina baine diho.
3Tano taudia na Iehova vairanai bae toma diho, una ikoukou raka-vareaina ai dina helaḡadia ai bona hua matamata dinadia ai.
4Ḡole-oho boubouna, hanua pavapavana ese dina helaḡa ai Iehova baine henia ḡauna, na mamoe natudia asi bebeka-bebekadia tauratoi, bona mamoe maruanena asi bebekabebekana ta.
5Flaoa boubouna mamoe maruanena ida baine heni ḡauna na efa ta, bona flaoa boubouna ḡaudia mamoe natudia ida na ena goada heḡereḡerena ai baine heni; flaoa efadia ta ta ida dehoro hini ta ta baine heni danu.
6Hua matamata dinana ai, ia ese boromakau natuna maruanena asi bebeka-bebekana ta, bona mamoe natudia tauratoi bona mamoe maruanena ta, asi bebeka-bebekadia, na baine heni.
7Ena ilaoa bouboudia na boromakau maruanena ida efa ta bona mamoe maruanena ida efa ta, bona mamoe natudia ida ena goada heḡereḡerena ai baine heni; flaoa efadia ta ta ida dehoro hini ta ta baine heni.
8Hanua pavapavana baine raka vareai negana ai, ia na ikoukou dehena amo baine raka vareai, bona unu amo ma baine raka lasi.
9E gwaurai ariadia daidiai tano taudia na Iehova vairanai baema negadia ai, mirigini kahana ikoukouna amo toma-diho totona baine raka vareai tauna na diho kahana ikoukouna amo baine raka lasi; bona diho kahana ikoukouna amo baine raka vareai tauna na mirigini kahana ikoukouna amo baine raka lasi; asi tauna ta ese e raka vareai ikoukouna amo ma baine raka lasi; a ta ta na bae raka vairai, bena bae raka lasi.
10Bae raka vareai negana ai, hanua pavapavana na idia ida baine raka vareai; bona bae raka lasi negana ai, ia danu baine raka lasi.
11Aria negadia ai bona e gwaurai negadia ai, flaoa boubouna boromakau natuna maruanena ida bae heni ḡauna na efa ta; bona mamoe maruanena ta ida danu efa ta; a mamoe natudia ida ihenina tauna ena goada heḡereḡerena ai baine heni. Eta ta ta ida dehoro hini ta ta bae heni.
12tlanua pavapavana ese ena ura-kwalimu ai boubou ḡauna bema heni, ḡole-oho boubouna eiava maino bouboudia, ena ura-kwalimu ḡauna Iehova ena; bena baine heni negana ai mairiveina kahana e vaira heniamu ikoukouna na bae kehoa iena. Bena ia ese ena ḡole-oho boubouna eiava ena maino bouboudia ḡaudia baine heni, dina helaḡa ai heḡereḡerena. Bena ia na baine raka lasi; bena baine raka lasi murinai ikoukou na bae koua.
13Dina ta ta amo ia ese mamoe natuna ta, laḡani tamona ḡauna asi bebeka-bebekana, baine heni, ḡole-oho boubouna ai bainela, Iehova ena; daba daba iboudiai ia ese baine heni.
14Daba ta ta amo danu ia ese flaoa boubouna baine heni; efa ta baine karoaia, karoa tauratoi, bena karoa ta baine heni, bona dehoro hini ta baine karoaia, karoa toi, bena karoa ta baine heni, flaoa ikuilaina; una na flaoa boubouna ai bainela, Iehova ena. Ḡole-oho bouhouna, bae heni loulou ḡauna, haheḡanina bunai.
15Taunabunai, mamoe natuna bona flaoa boubouna bona dehoro na daba daba iboudiai bae heni, ḡole-oho boubouna, bae heni loulou ḡauna, ai bainela.
16Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Bema hanua pavapavana ese harihari ḡauna na ia ahuna amo natuna haida baine henidia, unu natuna ese bae abia, bae ḡaunaia, ahudia korikoridia ai baela.
17A bema ia ese harihari ḡauna na ia ahuna amo ena hesiai taudia ta baine henia, una tau ese baine abia, ela bona heruha-nege laḡanina; una negana ai hanua pavapavana ese baine abia lou. Ia natuna mo sibodia ese harihari ḡauna ta ia ahuna amo na bae dogoa tao diba.
18Hanua pavapavana ese ena orea taudia ahudia taina basine abia diba, ahudia amo basine luludia lasi; ia ese natuna ahudia baine henidia, ia sibona ahuna amo, taunabunai egu orea taudia ta ena ḡau basine heabi oho.

19Bena ia ese ikoukou badina iduarana amo e hakaugu hanai, ela bona hahelaḡa taudia edia daiutu helaḡadia mirigini kahana erena; bena una ere dokodokona ai, lahara kahana ai, gabu ta na itaia.
20Bena ia ese e hamaorogu, eto, Gabuna binai hahelaḡa taudia ese kerere bona kara dika iabi-ohodia bouboudia ḡaudia na bae nadudia, bona flaoa bouboudia ḡaudia na bae gabudia; murimuri kahana maḡuna ai basie lasilaidia, taunimanima na helaḡa siahuna bae henidia hanai na garina.
21Bena ia ese e hakaugu lasi, murimuri kahana maḡuna ala, bena e hakaugu lao, maḡu daigunina haniosi a lao heni; maḡu daigunina ta ta na mai maḡumaḡudia.
22Maḡu daigunina haniosi na mai maḡumaḡudia, edia lata na kiubit hari-ahui bona edia lababa na kiubit toi-ahui; haniosi edia bada na heḡereḡere.
23Laloma kahadia ai, hari maḡumaḡu haniosi hegegemadai ai, na nadi palakadia ere ta, bona unu ere henudiai na rahurahu.
24Bena ia ese e hamaorogu, eto, Nanadu gabudia bini, kara helaḡadia dubu ai e karamu taudia ese taunimanima edia boubou ḡaudia na iniseni ai bae nadu.