Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Giddo dabaabaa gelissiya arshsho bagga dirssaa penggee ooso gallassatun usuppunatunkka gorddettidi gam77o; shin Sambbata gallassinne aginai xeeriyo gallassi dooyetto.
2Israa7eela asaa halaqai dirssaayyo pengge bagga dabaabaappe geliyo baranddaa baggaara gelidi, dirssaa pengge mittaa matan eqqo. Eqqidaashin qeeseti i immido xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa yarshshona. I hegan dirssaa penggen goinnidi, simmidi kare kiyo. SHin dirssaa penggee omaranaashinkka gorddettoppo.
3He biittaa asaikka Sambbataaninne aginai xeeriyo wodiyan he dirssaa penggiyaa geliyoosan, GODAA sinttan goinnona.
4“‘“Halaqai Sambbata gallassi GODAASSI xuuggiyo yarshsho oottidi, usuppun dorssa maratanne issi dorssa orggiyaa, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta shiishsho.
5Issi dorssa orggiyaara 22 kilo giraame kattaa yarshshuwaa shiishsho. Dorssa maratuura shiiqiya kattaa yarshshoi halaqai bau shiishshanau koyidoogaa keena gido. Qassi 22 kilo giraame kattaara heezzu litiro zaitee shiiqo.
6“‘“Aginai xeeriyo gallassi gallassi qassi issi mirgguwaa, usuppun dorssa maratanne issi dorssa orggiyaa, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta shiishsho.
7Issi issi mirgguwaanne issi issi dorssa orggiyaa yarshshiyo wode, kattaa yarshshuwaassi 22 kilo giraame gisttiyaanne heezzu litiro zaitiyaa shiishsho. Dorssa maratuura shiiqiya kattaa yarshshoi halaqai bau shiishshanau koyidoogaa keena gido.
8Halaqai geliiddi, dirssaa penggiyaa baranddaara aadhdhidi gelo; kiyiiddikka hegaara kiyo.
9“‘“SHin he biittaa asai baala gallassi GODAA sinttan goinnanau yiyo wode, goinuwau huuphessa penggiyaara gelidaageeti tohossa penggiyaara kiyona; qassi tohossa penggiyaara gelidaageeti huuphessa penggiyaara kiyona. Ai asinne ba sinttan de7iya penggiyaara sitti giidi kiyoppe attin, ba gelidosaara kiyoppo.
10Eti geliyo wode, halaqai etaara gelo; eti kiyiyo wodekka, etaara kiyo.
11“‘“Ufaissa gallassatuuninne laitta baalatun issi issi mirgguwaaranne issi issi dorssa orggiyaara shiiqiya kattaa yarshshoi 22 kilo giraame gisttenne heezzu litiro zaite gido. Qassi dorssa maratuura shiiqiya yarshshoi halaqai bau shiishshanau koyidoogaa keena gido.
12Halaqai ba dosan immiyo yarshshuwaa, xuuggiyo yarshshuwaa, woikko issippetettaa yarshshuwaa GODAASSI ehiyo wode, arshsho bagga dirssaa penggee ayyo dooyetto. Ba xuuggiyo yarshshuwaa woikko issippetettaa yarshshuwaa Sambbata gallassi i shiishshiyoogaadan shiishsho. Yaatidi i kiyidi bin, dirssaa penggee gorddetto.
13“‘“Halaqai hachchi hachchi tilla bollaara de7iya issi laitta gidido issi dorssaa xuuggiyo yarshsho oottidi, GODAASSI shiishsho; i hegaa maallado maallado paccennan eho.
14Hegaarakka naa77u kilo giraame xiillee issi litiro zaitiyan munaqettidi, maallado maallado katta yarshsho gididi shiiqo. Hagee intte GODAASSI hachchi hachchi shiishshiyo yarshshuwaa wogaa.
15Hagee simmi dorssai, kattaa yarshshoinne zaitee paci bainnan maallado maallado shiiqanau bessees” yaagees.
16“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Halaqai ba gadiyaappe shaakkidi, ba attuma naatuppe issuwaassi immikko, hegee he na7aassanne a naatussa gidees.
17SHin halaqai ba gadiyaappe shaakkidi, ba ashkkaratuppe issuwaassi immikko, Ishatamantta Laittaa baalai gakkanaashin, he gadee abaa. Hegaappe guyyiyan, halaqaassi simmo; hegee halaqaassa gidiyo gishshau, merinau assanne a naatu xalaalaassa.
18Halaqai asaa sugidi, asaa laata gadiyaa wolqqan ekkoppo. Ta asai ba laata gadiyaappe xoqolettenna mala, i ba attuma naatussi ba gadiyaappe immo” yaagees’ yaaga” yaagiis.

19Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana huuphessi xeelliya, qeesetu kifiletukko geliyoosaa ehiis. Hegeetikka giddo dabaabau gattiya tohossa bagga dirssaa penggiyaa matan de7iyaageeta. Etappe arggo baggaara taani issi sohuwaa be7aas. Be7in i tana hagaadan yaagiis;
20“Ha sohoi qeeseti nagaraa yarshshuwaanne naaquwaa yarshshuwaa doissiyo sohonne kattaa yarshshuwaa uukkiyo soho. Ha sohuwan go7ettiyo gaasoi he geeshsha yarshshota asaakko kare dabaabaa kessin, asai geeshshabaa bochchidi geeyennaadan naaganaassa” yaagiis.
21Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana kare bagga dabaabau efiidi, he dabaabaayyo oiddu zooziyaa tana yuushshiis. He dabaabaa zooziyan ubbankka qeeri dabaabati de7iyaageeta be7aas.
22Etau ubbaukka zananai 40 wara; gomppaikka 30 wara; oiddu zooziyan de7iya dabaabatikka issi lagge.
23He oiddu dabaabatu yuushuwankka shuchchaa gimbbee de7ees; qassi gimbbiyaa lanqqiyan akko shiiqidi oosettida, tamaa eettiyo sohoti de7oosona.
24He bitanee tana, “Hageeti ubbai Beeta Maqidasiyan oottiyaageeti ehiyo yarshshuwaa doissiyo sohota” yaagiis.