Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miabot ang pulong ni Yahweh nganhi kanako, nga nag-ingon,
2“Anak sa tawo, paghatag ug usa ka tigmo ug pagsulti ug usa ka sambingay ngadto sa panimalay sa Israel.
3Isulti nga, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Miadto sa Lebanon ang dakong agila nga adunay dagko ug taas nga mga pako, napuno sa mga balahibo nga nagkalainlain ug kolor ug mitugpa sa tumoy sa kahoy nga sidro.
4Gibali niini ang tumoy sa mga sanga ug gidala kini ngadto sa yuta sa Canaan; gitanom niya kini ngadto sa siyudad sa mga tigpatigayon.
5Mikuha usab siya ug pipila ka mga binhi sa maong yuta ug gitanom kini sa tabunok nga yuta. Gitanom niya kini daplin sa suba nga sama sa usa ka bagon.
6Unya miturok kini ug nahimong nagakatay nga paras diha sa yuta. Mipaingon kaniya ang mga sanga niini, ug migamot kini. Busa nahimo kining paras ug misangasanga ug nanalingsing.
7Apan adunay laing dakong agila nga adunay dagko nga mga pako ug daghang balahibo. Tan-awa! Mikatay ang gamot niini nga paras paingon sa agila, ug mikatay ang mga sanga niini paingon sa agila gikan sa dapit diin kini gitanom aron nga matubigan kini.
8Natanom kini sa maayong yuta daplin sa suba aron nga mohatag kini ug daghang sanga ug mohatag ug bunga, aron nga mahimong maanindot nga paras.'
9Isulti ngadto sa katawhan, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Molabong ba kini? Dili ba kini ibton ug pupoon ang bunga niini aron nga mangalaya kini, ug mangalaya ba ang tanang udlot sa tanom? Dili na kinahanglan ug kusgan nga bukton o daghang mga tawo aron sa pag-ibot sa mga gamot niini.
10Busa tan-awa! Human kini matanom, motubo ba kini? Dili ba kini malaya sa dihang huypon sa hangin nga gikan sa sidlakan? Hingpit gayod kini nga malaya diha sa gitamnan niini.”'
11Unya miabot ang pulong ni Yahweh nganhi kanako nga nag-ingon,
12“Pagpakigsulti ngadto sa masinupakon nga panimalay, 'Wala ba kamo masayod kung unsa ang buot ipasabot niining mga butanga? Tan-awa! Miabot ang hari sa Babilonia ngadto sa Jerusalem ug gikuha ang iyang hari ug ang iyang mga prinsipe ug gidala sila ngadto kaniya didto sa Babilonia.
13Unya nagkuha siya ug usa ka harianon nga kaliwat, naghimo ug kasabotan tali kaniya, ug gipapanumpa siya. Gikuha niya ang gamhanan nga mga tawo sa yuta,
14aron nga mahimong huyang ang gingharian ug dili na makabarog. Maluwas ang yuta pinaagi sa pagtuman sa iyang kasabotan.
15Apan misupak batok kaniya ang hari sa Jerusalem pinaagi sa pagpadala sa iyang mga tigpamaba ngadto sa Ehipto aron sa pagkuha ug mga kabayo ug kasundalohan. Molampos ba siya? Makaikyas ba ang tawo nga nagbuhat niining mga butanga? Kung supakon niya ang kasabotan, makaikyas ba siya?
16Ingon nga ako buhi! —mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—mamatay gayod siya didto sa yuta sa hari nga maoy naghimo kaniya nga hari, kansang hari nga misalikway sa iyang gipanumpa, ug misupak sa kasabotan. Mamatay siya taliwala sa Babilonia.
17Dili manalipod kaniya sa gubat ang Faraon kauban sa iyang kusgan nga kasundalohan ug sa dakong pundok sa kalalakin-an, sa dihang magtukod ug salipdanan ug katkatanan ang mga kasundalohan sa Babilonia aron sa paglaglag ug daghang kinabuhi.
18Kay gisalikway sa hari ang iyang gipanumpa pinaagi sa pagsupak sa kasabotan. Tan-awa, gituy-od niya ang iyang kamot aron sa pagsaad apan gibuhat gihapon niya kining mga butanga. Dili gayod siya makaikyas.

19Busa miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Ingon nga ako buhi, dili ba gisalikway man niya ang akong gipanumpa ug gisupak niya ang akong kasabotan? Busa silotan ko gayod siya!
20Ibukhad ko ang akong pukot ngadto kaniya, ug mabitik siya sa akong pukot. Unya dad-on ko siya ngadto sa Babilonia ug pagahukman ko siya didto tungod sa iyang pagluib nga iyang nabuhat sa dihang gibudhian niya ako!
21Mangahagba pinaagi sa espada ang tanan niyang mga kasundalohan nga buot moikyas, ug magkatibulaag sa matag dapit ang mga nahibilin. Unya mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh; gipahayag ko nga mahitabo gayod kini.”
22Miingon si Yahweh nga Ginoo niini, 'Busa pagakuhaon ko ang labing taas nga bahin sa kahoy nga sidro, ug itanom ko ang salingsing niini. Putolputolon ko kini, ug itanom ko kini ngadto sa taas nga kabukiran.
23Itanom ko kini sa mga kabukiran sa Israel aron nga mosangasanga kini ug mamunga, ug mahimo kining maanindot nga kahoy nga sidro aron nga mopuyo ilalom niini ang mga langgam. Mosalag sila sa landong sa mga sanga niini.
24Unya mahibaloan sa tanang kahoy sa uma nga ako si Yahweh. Pamutlon ko ang taas nga mga kahoy ug patuboon ko ang mubo nga mga kahoy. Palayaon ko ang labong nga kahoy ug buhion ko ang laya nga kahoy. Ako si Yahweh, gipahayag ko nga mahitabo gayod kini; ug gibuhat ko kini.”'