Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, yãlɛɛũ Isailiↄnɛ, ní yáasikɛnɛ́
3ǹ mɛ, ma Dii Lua ma mɛ̀, kúu zↄ̃ↄe ku, aà gã̀sĩa gbãa mɛ́ a kã́ gbã̀a, mɛ́ aà sula wɛ̃̀sã pàɛ. À mↄ̀ Libã bùsuu à sɛdɛ lí misona kũ̀,
4ↄ̃ a zↄ̃̀ tàò laatanaↄ bùsuu, à gɛ̀ pɛ̀ tagɛnapiↄ wɛ̃́lɛu.
5À bùsupi vɛ̃ɛ bui sɛ̀ lↄ, a pɛ̀ swada saɛ bua lán swagbala líwa.
6Vɛ̃ɛpi lì kɛ̀ lí ũ, à ↄtà yɛɛɛnnↄ, ↄ̃ a gↄ̃naↄ yɛ̀ɛlɛ kúupi kĩ́i oi, mɛ́ a zĩ́naↄ tà aà zíɛ. Màa à gↄ̃naↄ kɛ̃̀kɛ̃, a lá sìsi à gↄ̃̀ vɛ̃ɛli ũ.
7Kúu zↄ̃ↄ pãle ku we, aà gã̀sĩa gbãa mɛ́ aà sula tìisi. Ɔ̃ vɛ̃ɛlipi zĩ́naↄ tà aà kĩ́i oi za kaa pↄ́ a pɛ̀u, àlɛ aà í nidɛ, ↄ̃ a gↄ̃naↄ tà aà kĩ́i.
8À mↄ lè a pɛa tↄↄlɛ maau swada saɛɛ, kɛ́ à ↄta, i nɛ'i vɛ̃ɛli gawide ũ.
9Onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀, a kɛ maan wee? Vɛ̃ɛlipi a gɛ́ aɛe? Kúupi a gí a nɛ́ woloio. A lípi bilɛ à gao lé? A la bↄlↄↄ giigaga píiɛ. I kɛ gↄ̃sagbãakɛ ge dasikɛ wà kɛɛ̀ wà bilɛo.
10Tó wà ɛ̀a pɛ̀, a li lↄe? Tó gukpɛ ĩ́ana kàka sùwà, a giigagao lé? A giigaga kaa pↄ́ à bↄ̀lɛupiuɛ.
11Ɔ̃ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
12Bui swã́yãmansaidepiↄ la, aa yã́pi midↄ̃oa? Onɛ́ Babɛli kía mɛ́ gɛ̀ Yelusalɛũ, à a kía kũ̀ ń aà ìwaↄ à tàńnↄ Babɛli.
13Ɔ̃ à kíabuie dìlɛ, à lɛdoũkɛ̀aànↄ, a tò à lɛgbɛ̃̀ɛ a yã́ musu. À bùsupi dↄaanaↄ sɛ̀lɛ tàńnↄ lↄ,
14kɛ́ bùsupi e gↄ̃ kpɛɛ fɛlɛsai yã́i. Lɛdoũ pↄ́ kíabui kɛ̀aànↄpi mɛ́ tò a ku.
15Ɔ̃ kíabuipi bↄ̀ aà kpɛ, à zĩnaↄ zĩ̀ Egipi sↄ̃́ↄ ń zĩgↄ̃ↄ wɛɛlɛi dasi. Kípi a gɛ́ aɛe? Yã́pikɛna a bↄe? A lɛdoũpi gboo, i bↄa?
16Ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao a ga kía pↄ́ à aà kpà kpalaupi mɛɛwia Babɛliɛ, kɛ́ à sakà lɛ́ pↄ́ a gbɛ̃̀ɛ̀u à lɛdoũ pↄ́ a kɛ̀aànↄ gbòo yã́i.
17Tó wà bùsu kàlɛkalɛ wɛ̃́lɛ bĩ́i saɛ, mɛ́ wà gbà lɛsĩↄ da lìai, kɛ́ wà e gbɛ̃́ↄ dɛdɛ dasi yã́i, Falaↄ̃ↄ ń a zĩgↄ̃ gbãaↄ ń a gbɛ̃́ bílaↄ fↄ̃ dↄaàlɛ zĩpi guuo.
18Asa kíabuipi sakà lɛ́ pↄ́ a gbɛ̃̀uɛ, à lɛdoũpi gbòo. Lá aa ↄdà kↄ̃ ↄu lɛdoũpi musu, ↄ̃ à yã́piↄ kɛ̀ píi, a bↄo.

19Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, lá lɛ́ pↄ́ a gbɛ̃̀ ń ma tↄ́o ↄ̃ à sakàu, mɛ́ lɛdoũ pↄ́ a kɛ̀ ń ma tↄ́o ↄ̃ a gbòo, ń ma kuao má tó a yã́ wí aà musuɛ.
20Má ba kpaɛ̀, i aà kṹ, mí taaànↄ Babɛli. We má yã́kpalɛkɛuaànↄ náaisaiyã pↄ́ a kɛ̀mɛɛ yã́i.
21Wi aà zĩgↄ̃ pↄ́ lɛ́ bàalɛaànↄↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao, mɛ́ wa ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ↄ fãaa gupiiuɛ, íↄ dↄ̃ kɛ́ ma Dii mámɛ má ò.
22Ma Dii Lua ma mɛ̀, má sɛdɛ lí lɛsĩ misona zↄ̃ gɛ pɛ́. Má a misona gↄ̃n bↄlↄ zↄ̃, mí gɛ pɛ gbɛ̀sĩsĩ zↄ̃ↄ lɛsĩ musu.
23Má pɛ́ Isaili gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩ musuɛ, i gↄ̃napa, i nɛ'i sɛdɛ lí gawide ũ, bã bui píi i mↄ ue e a láu, aai pɛpɛ a gↄ̃naↄwa.
24Sɛ̃̀a lí píi i dↄ̃ kɛ́ ma Dii mi to lí lɛsĩ ɛɛnkũ, mɛ́ mi to lí ɛɛna lɛsĩ kṹ. Mi to lí ísi giigaga, mɛ́ mi to lí gii bↄlↄbↄ. Ma Dii mámɛ má ò mɛ́ má kɛɛ.