Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Israa7eela asaa qan77ishiyaa qan77isha; etau leemisuwan yoota.
3Hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Lo77iya baalletinne gita gita qefeti de7iyo issi argganttai de7ees. He argganttai Liibaanoosa yiis; yiidi zigaa xeeran uttiis.
4Uttidi he zigaa licuwaa menttiis; he menttido licuwaa ekkidi, zal77ee dariyo biittaa, zal77anchchatu katamaa efiis.
5“‘“I Israa7eela biittaappe puutiyaa efiidi, aradda biittan, daro haattai de7iyoosan tokkiis.
6Pude aacida turai darii aduqqennan daayiis. A daashshai argganttaakko simmidi daayiis; shin a xaphoi biitta giddo geliis. He turai maraa yeliis; haittaakka kessiis.
7“‘“Hegaadankka, lo77iya baalletinne gita gita qefeti de7iyo hara issi argganttai de7ees. Haattaa demmana giidi, he turai ba tokettidosaappe he argganttai de7iyoosaakko, ba xaphuwaanne ba daashshaa yeddiis.
8I tokettidoi aacanau, aifanaunne lo77o woine gidanau danddayiyoosan, aradda biittan, daro haattai de7iyoosaana” yaagees’ yaaga.
9“Etayyo neeni hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “He turai diccanee? Koiro a tokkida argganttai a shoddennee? SHoddidi a aifeta qoqqofidi, a irxxa haittata melissennee? A he sohuwaappe xaphuwaara pude shoddanau gita wolqqaa, woikko daro asaa koshshenna.
10A shoddidi, harasan tokkiyaakko, i diccanee? Arshsho bagga bazzo carkkoi shocin, ba tokettidosan muleera melennee?” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
11Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
12“Ha makkalanchcha asaayyo hagaadan yaaga; ‘He leemisuwaa birshshettai aibakko erekketii? Hegee aibee giikko, Baabiloone kawoi Yerusalaame yiidi, eta kawuwaanne eta halaqata omooddidi, Baabiloone efiis.
13Qassi kawuwaa keettaa asaappekka issuwaa ekkidi, aara issippe caaqqidi maacettiis; yaatidi asaa giddon aifettiyaageeta omooddidi efiis.
14Hegaa oottidoogee eta kawotettai wolqqaa xayidi, naa77antto denddennaadan, bantta maachchaa xalaalaa naagidi de7anaadaana.
15SHin Yihudaa kawoi makkali denddidi, paratanne daro olanchchata yeddanaadan, Gibxxe kiittiis. Ayyo hegee hananddeeshsha? Hagaa malabaa oottidaagee i bau kessi ekkanddee? Qassi maachchaa kanttidi, i bau kessi ekkanddee?
16“‘Taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Bana kawoyida kawuwaa maachchaa kanttido gishshaunne caaquwaa karido gishshau, he kawuwaa biittan, Baabiloonen i haiqqana.
17Baabiloone kawoi daro asaa woranau gimbbiyaa lanqqen biittaa diddiqidi giigissiyo wode, Gibxxe kawoi ba olanchchatuuranne ba daro asaara yinkka, ainne maaddenna.
18I caaquwaa kariis; maachchaa kanttiis. I ba kushiyaakka immidi, ba giidoogaa polibeenna. Hegaa gishshau, au kessi ekkiyoosi baawa.

19“‘Hegaa gishshau, taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais; i karido ta caaquwaanne i kanttido ta maachchaa taani a bolli zaarada ehaana.
20Taani ta gitiyaa a bolli miccin, i ta piriyan ohettana. I taayyo ammanettennan ixxido gishshau, taani a Baabiloone efaada, hegan a bolli pirddana.
21Doorettida a olanchchati bisuwan haiqqana; paxa attidaageeti bantta ginaara ginaara laalettana. Hagaa haasayidaagee tana GODAA gidiyoogaa intte erana.
22“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani adussa zigaa xeeraa licuwaappe qanxxa ekkada, xoqqanne adussa deriyaa huuphiyan tokkana.
23Taani a Israa7eela deriyaa huuphiyan tokkana; hegan maraa yelidi, aifiyaakka aifananne lo77o ziga gidana. Kafo zaree mulee an keexxana; eti a maaraa kuwan shemppana.
24Xoqqa mittaa ziqqi oottiyaagee, ziqqa mittaa xoqqu oottiyaagee, irxxa mittaa melissiyaageenne mela mittaakka aacissiyaagee, tana GODAA gidiyoogaa bazzo mitta ubbai erana. Taani GODAI hagaa yootaas; taani yootidoogaa taanikka oottana” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.