Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, misaala nde fala, sandana nde sa Isirayila yamaan xa.
3I yi a fala e xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Singbinna nde yi na nun naxan gbo, a gubugubune kuya, a xabene kuya, e yi maɲingixi. Na singbinna yi siga Liban yamanani, a sa dɔxɔ suman binla nde kondeni.
4Wudi yiin naxan mate a birin xa, a yi na bolon, a siga a ra yula yamana nde yi, a sa a dɔxɔ yulane taani.
5Na xanbi ra, a mɔn yi Isirayila yamanan sansi gbɛtɛ tongo, a sa a si sansi xɔri mafedena nde yi ige gbeen dɛ alo wudi faɲina igen nafan naxan ma.
6Na sansiin yi gbo, a yi findi manpa bili sabatixin na, koni a mi yi kuya, a yiine yi tixi singbinna binni, koni a salenne yi lu a bun ma. A yi kɔxɔ, a yi lu a yiine raminɛ, a yifɔtɔn.
7Koni singbin gbee gbɛtɛ mɔn yi na nun, naxan gubugubune yi kuya, a xabene gbo. Na manpa binla yi a yibandun a binni e nun a salenne, a yi a yiine yibandun a binni alogo a xa a ige sa.
8Anu a yi sixi bɔxɔ faɲin nin ige gbeen dɛ alogo a xa a yiine ramini, a yi bogi, a yi findi manpa bili faɲin na.” ’ ”
9“A fala e xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: A sabatɛ ba? Singbin singen mi a binla talɛ ba, a yi a bogine bolon, alogo a xa xara, a sonle birin yi lisi a ra? Nayi, a mako mi fanga gbeen ma, a mako mi muxu wuyaxi ma naxan a talɛ a ɲan na fefe!
10A yi bitinxi a faɲin na, koni iki a nɔɛ sabatɛ ba? Sogeteden foyen na fa, na a xarama nɛn fefe! A yi bitinxi bɔxɔni dɛnaxan yi, a yi xara mɛnni.’ ”
11Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
12“Nba, yama murutɛxini ito maxɔdin iki, i naxa, ‘Ɛ mi na sandan bunna kolon ba?’ A fala e xa, i naxa, ‘Babilɔn mangan bata siga Yerusalɛn yi, a sa mangan nun a kuntigine suxu, a e xali Babilɔn taani.
13A yi muxuna nde sugandi mangane bɔnsɔnna muxune yɛ, a yi layirin xidi e tagi, a yi na kanna rakɔlɔ. A mɔn yi yamanan yɛɛratine xali konyiyani
14alogo yamanan xa lu nɔɔn bun ma, a nama fa sɛnbɛn sɔtɔ sɔnɔn, a yi na layirin suxu, alogo e nama halagi.
15Koni na manga nɛnɛn bata murutɛ a xili ma, a yi a xɛrane rasiga Misiran yamanani alogo e xa sa soone nun sofa gali gbeen so a yii. Muxun naxan na ligaxi, na fe sɔnɔyɛ ba? Na kanna a futuxulɛ Babilɔn mangan bun ba? A to layirin kala, a mi nɔɛ a futuxulɛ a bun sese ma!’ ”
16Marigina Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, “Habadan Ala nan n na, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni! Yuda mangani ito faxama Babilɔn mangana yamanan nin, naxan a findixi mangan na. Amasɔtɔ a bata a kɔlɔ xuiin kala, a mi layirin nakamalixi e tagi.
17Misiran mangan mi nɔɛ a xun mayɛngɛ hali e nun a gali sɛnbɛmaan nun a sofa wuyaxine. Babilɔn kaane gbingbinne ratema nɛn taan makantan yinna xɔn e yi taan yɛngɛ e muxu wuyaxi faxa.
18Bayo, Yuda mangan bata a mɛ a kɔlɔ xuiin na, a yi layirin kala. A to a kɔlɔ, a yi na feene birin liga, a mi a futuxulɛ a bun mumɛ!”

19Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Habadan Ala nan n na, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni, fa fala a mɛxi a kɔlɔ xuiin na n tan nan yɛtagi, a n ma layirin nan kalaxi. Nayi, n na a kɛwali ɲaxine saranma nɛn a ra.
20N na n ma yalaan soma nɛn a xun na, a yi a suxu n ma lutin na, n yi a xali Babilɔn yi, n yi sa a makiti mɛnni lan a tinxintareyaan ma a naxan liga n na.
21A sofa gixine birin faxama nɛn silanfanna ra, naxanye na lu e nii ra, ne yi xuya ayi yiren birin yi. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a n tan Alatala nan falan tixi.”
22Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “N tan yɛtɛɛn nan suman wudin konde yi yiina nde tongoma, n yɛtɛɛn yi sa a bitin geya gbee matexina nde xun tagi.
23N sa a bitinma geyaan nan fari naxan mate Isirayila yamanani, a yi a yiine ramini, a yi bogi, a findi suman bili faɲin na. Xɔliin sifan birin e tɛɛn sama nɛn a yi, e lu a yiine nininna bun.
24Nayi, burunna wudine birin a kolonma nɛn, a n tan Alatala nan wudi matexin nabirama, n yi a magodoxini te. N wudi xinden xara, n yi wudi xaren maɲingi. N tan Alatala nan falan tixi, n na a ligama nɛn.”