Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada be lau dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, Israela taudia dekenai parabole ta do oi gwauraia,
3do oi gwau: Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho: Ugava manu ta mai ena hanina badadia, apena latadia, bona huina edia kala idauidau, be Lebanona dekenai ia mai.
4Ia ese sida auna ta ena ataiai momokani rigina ia hamakohia, ia abia lao, hoihoi ena basileia ta dekenai ia huaia lao, bona hoihoi taudia edia hanua dekenai ia hadoa.
5“Vadaeni unai ugava manu ese Israela tano ena uhena ta ia abia, tano namona lalonai ia hadoa, ranu momo gabuna dekenai.
6Vadaeni uhena ia tubu, vain auna ia lao, mai ena rigi bona raurau namodia. Iena rigi be ataiai idia tubu lao lasi, to idia be henunai, tano kahirakahira idia vara lata lao. Vain ena rigi be ugava manu ia noho kahana dekenai idia tubu lao, bona iena ramuna be ugava manu ena gabu henunai idia vara lao.
7“To ugava manu ma ta ia mai, iena hanina be bada herea, bona iena huina be momo. Vadaeni unai vain namona ese iena ramuna bona iena rigina be unai ugava iharuana ia noho kahana dekenai ia hatubua lao, ugava iharuana ese ranu do ia henia totona.
8To unai vain be ugava ginigunana ese tano namona lalonai ia hadoa vadaeni guna, ranu momo gabuna dekenai, vain namo herea momokani, mai ena raurau namodia bona huahua namodia do ia lao totona.
9“Vadaeni, lau Lohiabada Dirava ese lau henanadai, lau gwau, ‘Inai vain be do ia mauri noho, bona do ia tubu noho, a? Lasi, badina ugava ginigunana be do ia badu, ani? Vadaeni ia ese unai vain be tano dekena amo do ia veria daekau momokani, ani? Ia ese vain ena huahua do ia kokia, bona iena rigina do ia hamakohia, ani? Vadaeni vain ena raurau do idia kaukau, ani? Unai vain tano dekena amo kokia karana be auka lasi, taunimanima momo lasi idia karaia diba, unai dainai unai ugava badana ese ia karaia haraga.
10To bema idia hadoa hanai neganai, do ia tubu namonamo, a? Laurabada be ia dekenai do ia toa neganai, vain be do ia kaukau lasi, a? Ia tubu noho gabuna dekenai do ia mase lasi, a?’ ”
11Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
12“Harihari unai dagedage besena taudia do oi hamaoroa, do oi gwau, ‘Inai parabole ena anina be umui diba lasi, a?’ “Vadaeni inai bamona idia do oi hamaoroa: Kamonai, Babulonia ena king be Ierusalema dekenai ia mai, ia ese Iuda ena king bona iena lohia taudia ia abidia lao Babulonia dekenai.
13Babulonia ena king ese Iuda ena king ena varavara tauna ta ia abia, Iuda ena king dagi ia henia, bona ia danu gwauhamata taravatuna ia karaia. Bona Babulonia ena king ese unai king matamata ia taravatua, gwauhamata helagana do ia gwauraia, unai gwauhamata taravatuna do ia makohia lasi.
14Babulonia ena king ese Iuda lohia taudia danu ia abia lao, Iuda basileia be do ia manau, do ia hekokoroku lasi, bona Babulonia danu idia karaia gwauhamata taravatuna be Iuda taudia ese do idia badinaia totona.
15To Iuda ena king ese ia dagedage henia, bona hesiai taudia Aigupito dekenai ia siaidia lao, idia ese hosi momo bona tuari taudia momo do idia henia totona. To Iuda ena king do ia kwalimu diba, a? Unai bamona ia karaia noho tauna be iena dika dekena amo ia heau mauri diba, a? Gwauhamata taravatuna do ia hamakohia, bona do ia heau mauri diba, a?
16“Lau, mauri ena Dirava, egu ladana dekenai lau gwauhamata inai, unai Iuda ena king be Babulonia dekenai do ia mase. Inai iena mase ena badina be, Babulonia ena king ese king dagi ia henia, to iena gwauhamata helagana, bona Babulonia ena king danu ia karaia gwauhamata taravatuna ia hamakohia dainai.
17Farao, Aigupito ena king, ena tuari orea mai ena goada danu, bona iena durua orea ibounai ese Iuda do idia durua diba lasi, badina Babulonia taudia ese tano do ia haboua bada herea, bona Ierusalema do idia koua hagegea momokani, taunimanima momo do idia alaia mase totona.
18“Io, Iuda ena king ese iena gwauhamata helagana ia utua, bona gwauhamata taravatuna danu ia hamakohia. Inai kara ibounai ia karaia dainai ia be do ia heau mauri lasi momokani.”

19Lohiabada Dirava ia gwau, “Lau, mauri ena Dirava, egu ladana dekenai lau gwauhamata inai, egu gwauhamata helagana, ia negea gauna, bona egu gwauhamata taravatuna, ia utua gauna, ena davana be Iuda ena king dekenai do lau henia.
20Lau ese egu reke be iena latanai do lau negea lao, bona reke ena varodia ese ia do idia dogoatao. Vadaeni lau ese Babulonia dekenai ia do lau abia lao. Unuseni lau dekenai ia karaia koikoi karana dainai do lau kota henia momokani.
21Iena tuari taudia goadadia ibounai be tuari lalonai do idia mase, bona heau mauri taudia be lai ena kahana ibounai dekenai do idia luludia lao. Unai neganai do umui diba lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.”
22Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva: “Lau sibona ese sida auna ena ataiai dekena amo rigi matamata ta do lau abia, vadaeni do lau hadoa. Unai rigi ena ataiai dekena amo rigi maragina bona manokamanokana ta do lau abia, bona lau sibona be ororo bada herea bona lata herea ena ataiai do lau hadoa.
23Israela ena ororo ena ataiai do lau hadoa, iena rigina do idia tubu bona iena huahuana be do ia atoa, bona sida auna namo herea do lau halaoa. Vadaeni iena henunai be mauri gaudia idauidau do idia noho. Bona iena ikerukeru lalonai ataiai manu idauidau ese edia ruma do idia karaia.
24Vadaeni hanua ena murimurinai idia noho audia ibounai be do idia diba lau Lohiabada ese au latana be lau hakwadogia noho, au namona be lau hakaukaua noho, bona au masena be lau ese lau hamauria noho. Lau Lohiabada lau hereva vadaeni, bona unai karana do lau karaia.”