Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau dekenai ia hereva lou, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, Ierusalema hanua do oi gwau henia, iena kara dika rohoroho dainai.
3Do oi gwau: Lohiabada Dirava ese Ierusalema dekenai inai bamona ia hereva, ia gwau: Oiemu hamatamaia bona oiemu vara be Kanana taudia edia tano dekenai. Oiemu tamana be Amoro tauna, bona oiemu sinana be Hiti hahine.
4Oiemu vara be inai bamona: Oiemu vara dinana dekenai oiemu hudona, bogana varona be idia utua lasi, bona ranu dekenai oi idia huria lasi. Do oi goeva totona damena dekenai oiemu kopina idia dahua lasi. Bona dabua dekenai oi idia kumia lasi.
5Lasi, tau ta ese oi ia bogahisihisi henia lasi, bona ta ese oi ia lalokau henia lasi. To oiemu vara dina dekenai uma tano ena latanai oi idia negea kava.
6“Unai neganai lau be unai gabu lau raka hanaia, bona oi lau itaia, oiemu rara lalonai oi hekure noho. Rara ese oi ia koua, to lau ese oi lau hamaoroa, lau gwau, ‘Do oi mauri.’
7Lau ese oi lau naria namonamo, bona oi tubu daekau, tano ena ava goadana ta bamona. Oi tubu goada bona lata danu, bona kekeni badana oi lao. Oiemu rata edia toana be namo, bona oiemu huina be ia lata, to oi be kopina kavakava, dabua lasi.
8“Oiemu gabu lau raka hanaia lou neganai, lau ese oi lau itaia, oi be kekeni badana bona oi be sihari totona oi hegaegae vadaeni. Unai neganai oiemu kopina kavakava be egu dabua badana dekena amo lau koua, bona egu gwauhamata momokani oi dekenai lau henia. Io, lau ese headava ena gwauhamata taravatuna oi danu lau karaia, bona oi be egu adavana oi lao.” Lohiabada Dirava be ia hereva noho inai.
9“Vadaeni ranu lau abia, bona rara be oi dekena amo lau huria ore, bona olive dehoro be oiemu kopina dekenai lau dahua.
10Dabua mai edia turia herahera namodia oi dekenai lau henia, boromakau kopina tamaka be oiemu aena dekenai lau atoa. Oiemu kwarana be dabua aukana dekenai lau kumia, bona davana bada kouti, dabua manokamanoka gauna be oi dekenai danu lau atoa.
11Lau ese herahera nadi namodia oi dekenai lau atoa, imana gana gaudia bona ageva danu.
12“Rini namona ta be oiemu udubaubauna dekenai lau atoa, bona haida danu oiemu taiana dekenai. Korona ta mai ena hairaina danu be oiemu kwarana dekenai lau atoa.
13Oi be mai oiemu golo bona siliva herahera gaudia, bona oiemu dabua be dabua aukadia namodia momokani, bona dabua manokamanokadia mai edia turia heraheradia. Oiemu aniani be paraoa namo herea, bona hani bona olive ena dehoro. Oiemu hairaina be ia bada lao noho, bona oi be kwini dagi oi abia.
14Oiemu sivarai be bese idauidau edia huanai idia gwauraia loaloa, oiemu hairaina ia bada herea dainai, badina be lau ese inai hairai oi dekenai lau henia.” Lohiabada Dirava be ia hereva noho inai.
15“To oi ese oiemu hairaina dekenai oi abidadama henia, bona oiemu sivarai be bada dainai oi ese ariara hahine ena kara oi karaia. Oi be raka hanaia taudia danu oi mahuta hebou.
16“Oiemu dabua haida oi abia, bona ataiai tomadiho gabudia edia boubou patadia edia latanai oi atodia, bona unai dabua edia latanai sihari kava karadia oi karaia. Unai bamona kara be dika momokani, nega gunadia dekenai idia vara lasi, bona gabeai danu do idia vara lou lasi.
17Oiemu herahera gaudia danu, oi dekenai lau henia golo bona siliva gaudia oi abia, bona idia dekena amo tau edia laulaudia oi karaia, bona idia danu lebulebu karadia oi karaia.
18Oiemu dabua mai heraheradia oi abia, unai laulau edia latanai oi atodia, bona oi dekenai lau henia dehoro bona muramura mai bonana namo be unai laulau edia vairanai oi atodia.

19Lau ese aniani namona, paraoa namo herea, olive ena dehoro, bona hani oi dekenai lau henia, to oi ese unai dirava laulaudia dekenai boubou gaudia totona oi henidia.” Lohiabada Dirava ia hereva noho inai.
20“Unai neganai oi ese lau dekena amo oi havaraia natuna taudia bona hahinedia oi abia, bona boubou gaudia totona oiemu dirava dekenai oi henidia. Oiemu ariara karadia edia dika be hegeregere lasi, a?
21Unai dainai oi ese ma inai dika danu oi karaia - oi ese egu natuna taudia oi alaia mase, bona gabua bouboudia oi halaodia, dirava koikoidia totona.
22Oiemu kara dika rohorohodia bona oiemu ariara karadia ibounai oi karaia neganai, oi be oiemu maragi negana oi laloa lasi. Oi be dabua lasi neganai, bona oiemu rarana lalonai oi hekure negana, be nega ta oi laloa lasi.”
23Lohiabada Dirava ia gwau, “Ierusalema e, oi ese dika do oi davaria momokani! Oi ese unai kara dika ibounai oi karaia.
24Bona unai murinai oiemu palai ruma, ariara ena kara dika karaia totona gauna, bona dirava koikoi tomadiho henia gabuna, be taunimanima haboua gabudia ibounai dekenai oi haginidia.
25Hanua ena ariara ibounai edia dokona gabudia ibounai dekenai dirava koikoi tomadiho henia gabuna ena pata helagana oi haginia, bona unuseni oiemu hairaina oi hamiroa momokani lebulebu karadia dekenai. Raka hanaia taudia ibounai dekenai oiemu tauanina oi hoia lao, bona oiemu ariara ena kara dikadia be oi habadaia lao.
26Oiemu badibadinai noho besena, Aigupito taudia, matabodaga taudia danu, lebulebu karadia oi karaia, bona oiemu ariara ena kara dika oi habadaia, lau do oi habadua totona.
27“Unai dainai lau ese egu imana lau abia isi, oi do lau hadikaia totona. Lau ese oiemu tano lau hamaragia, bona Pilistia taudia edia siahu henunai oi lau atoa. Idia ese oiemu lebulebu karadia dekenai idia hoa bada, mai badu danu.
28“Unai tau momo danu oi karaia lebulebu karadia ena mamina be hegeregere lasi oi dekenai dainai, oi ese Asuria taudia oi tahua, bona idia danu ariara ena kara dika umui karaia. To idia danu be hegeregere lasi oi dekenai, badina oiemu matabodaga be bada herea.
29Vadaeni oiemu lebulebu karadia oi habadaia, bona Babulonia taudia danu sihari kava karadia oi karaia, unai hoihoi momo karaia gabuna dekenai, to idia danu be hegeregere lasi oi dekenai.”
30Lohiabada Dirava ia hereva noho inai: “Oiemu matabodaga be bada herea dainai inai karadia oi karaia, ariara hahine ena hemarai lasi karadia.
31Hanua ena ariara ibounai edia dokona gabudia dekenai emu palai ruma oi haginidia, bona taunimanima haboua gabudia ibounai dekenai emu tomadiho gabudia oi karaia. To oi be ariara hahine korikori hegeregerena lasi, badina oi ese inai kara be moni abia totona oi karaia lasi.
32“Oi be heudahanai hahine! Badina oi be idau taudia danu oi sihari noho, to oiemu adavana oi sihari henia lasi.
33Ariara hahine idia sihari henia taudia ese unai hahine ena davana, harihari gauna idia henia, to oi ese oi ura henia taudia ibounai dekenai harihari gaudia oi henia, inai dekena amo edia lalodia oi veria, kahana idauidau ibounai dekena amo do idia mai, oi danu do idia mahuta hebou totona.
34Unai dainai, oiemu ariara karadia dekenai oi be idau, ariara hahine haida bamona lasi. Tau ta ese oi ia noia lasi ia danu do oi mahuta hebou, to ia do oi abia totona davana oi henia. To ia ese davana oi dekenai ia henia lasi. Unai dainai oi be idau momokani.”
35“Unai dainai, ariara hahine e, Lohiabada ena hereva do oi kamonai!
36Lau Dirava, Lohiabada, be inai bamona lau hereva, lau gwau: Oi ese oiemu dabua oi kokia, oiemu kopina kavakava oi hedinaraia, bona ariara hahine hegeregerena, oi ura henia taudia danu oi sihari, oiemu kaivakuku danu oi tomadiho henidia, bona oiemu natuna be boubou totona oi aladia mase dainai, davana oi dekenai do lau henia.

37Lau ese oi idia ura henia taudia ibounai, idia danu lebulebu karadia oi karaia guna taudia, oi ura henia taudia bona oi badu henia taudia ibounai be do lau haboua mai. Idia ese oi do idia gini hagegea, vadaeni idia edia vairana dekenai oiemu dabua do lau kokia, vadaeni oiemu kopina kavakava do idia itaia.
38Unai neganai lau ese oi dekenai egu kota hereva do lau gwauraia. Oi ese heudahanai bona alaia kara oi karaia dainai, oiemu davana mase do lau gwauraia. Rara oi habubua dainai, lau ese oiemu rarana danu do lau habubua, egu badu mai siahuna bona mai mama danu dainai.
39“Oi idia ura henia guna taudia edia siahu henunai oi do lau atoa. Idia ese oiemu palai rumadia do idia veria diho, bona oiemu tomadiho gabudia do idia hamakohia. Idia ese oiemu dabua do idia kokia, oiemu herahera nadidia namodia do idia abia, bona kopina kavakava oi do idia rakatania.
40Unai neganai tuari orea ta do idia mailaia, oi do idia hadikaia totona. Idia ese nadi dekenai oi do idia hodoa, bona edia tuari kaia dekena amo oi do idia utua maragimaragi.
41Oiemu ruma do idia gabudia ore, bona oiemu dika ena davana oi dekenai do idia henia, hahine momo edia vairana dekenai. Oiemu ariara karadia do lau hadokoa, bona oi ura henia taudia dekenai harihari gaudia oi henia kara danu be do lau hadokoa momokani.
42Unai neganai egu badu mai siahu bada do ia keru, bona egu mama oi dekenai do lau rakatania. Do lau badu lou lasi.
43“To guna, lau ese emu dika davana do lau henia. Oi ese oiemu eregabe neganai oi lau durua karadia oi laloatao lasi, bona oiemu kara dika dekena amo lau oi habadua dainai, lau ese davana oi dekenai do lau henia. “To, oiemu kara dika rohoroho ibounai edia latanai, badina dahaka matabodaga karadia ma oi atoa kau? Lau, Lohiabada Dirava be lau hereva noho.”
44Lohiabada ia gwau, “Ierusalema e, taunimanima ese oi do idia herevalaia, do idia gwau, ‘Sinana ena kara be natuna kekeni ese danu ia karaia.’
45Badina be oiemu sinana ese iena adavana bona iena natuna ia ura henia lasi momokani, bona oi danu be inai bamona. Bona oi be oiemu tadikakana bamona danu, badina idia danu ese edia adavadia bona natudia idia ura henidia lasi. Oiemu sinana be Hiti hahine, bona oiemu tamana be Amoro tauna.
46“Oiemu kakana be Samaria, mai ena natuna hahine danu, oiemu mirigini kahana dekenai idia noho. Bona oiemu tadina be Sodoma, ia be iena natuna hahine danu idia noho, oiemu diho kahana dekenai.
47Oi ese edia dala dekenai oi raka, bona edia kara dika rohorohodia oi karaia. To oi dekenai inai kara dika be hegeregere, a? Lasi momokani, nega daudau lasi lalonai, oiemu kara mirodia ese edia kara mirodia idia hanaia, oiemu dala ibounai lalonai.”
48Lohiabada Dirava ia gwau, “Lau, mauri ena Dirava lau hereva momokani inai: Oiemu tadina Sodoma bona iena natuna hahine edia kara be dika, to oiemu kara be dika herea momokani.
49Oiemu tadina Sodoma ena kerere be inai: Ia bona iena natuna danu idia hekokoroku, idia aniani bada, idia boga kunu, bona idia noho namonamo mai edia kohu momo. To idia ese ogogami taudia bona gau lasi taudia idia durua lasi.
50Idia be idia hekokoroku, kara dika rohorohodia be egu vairana dekenai idia karaia. Unai dainai lau ese idia lau hadikaia ore, inai be oi diba vadaeni.
51“Samaria ena kara dika be sisina ia bada, to Ierusalema e, oiemu kara dika be ia bada herea. Oiemu kara dika rohorohodia ese Samaria ena kara dika rohorohodia idia hanaia vadaeni. Inai oiemu kara dika rohorohodia ibounai dainai oiemu tadikakana edia toana be kara maoromaoro hahine edia toana bamona. Unai dainai oiemu hemarai do oi huaia.
52Oi laloa oiemu tadikakana ese hemarai bada do idia davaria be namo. To oiemu dika ese idia edia dika ia hanaia momokani dainai, oi ese oiemu hemarai bada do oi huaia auka momokani. Badina be oiemu dika bada herea dainai, oiemu tadikakana edia toana be kara maoromaoro hahine edia toana bamona.”
53Lohiabada ese Ierusalema ia hamaoroa, ia gwau, “Lau ese Sodoma mai ena natuna hahinedia danu edia noho namo do lau henia lou. Bona Samaria mai ena natuna hahinedia danu edia noho namo danu do lau henia lou. Bona unai dina dekenai oi Ierusalema oiemu noho namo danu do lau henia lou, Sodoma bona Samaria edia huanai.
54Unai neganai oi ese oiemu hemarai, do oi huaia noho, bona emu kara ibounai dainai do oi hemarai bona unai dekena amo oiemu tadikakana edia lalodia do oi hagoadaia, oiemu hisihisi ese edia hisihisi ia hanaia dainai.

55“To oiemu tadina Sodoma bona ena natuna hahinedia danu ese edia noho namo gunana dekenai do idia giroa lou, bona oiemu kakana Samaria bona iena natuna hahinedia ese edia noho namo gunana dekenai do idia giroa lou. Bona oi Ierusalema mai oiemu natuna hahinedia danu ese emui noho namo gunana dekenai do umui giroa lou.
56Oiemu hekokoroku dinadia neganai oi ese Sodoma totona oi hevaseha momo, ani?
57Unai be oiemu dika idia hedinaraia lasi neganai, ani? To harihari oi be Sodoma hegeregerena, bona Edoma taudia ese oi dekenai idia hevaseha noho. Pilistia taudia bona oi kahirakahira idia noho idau bese taudia, oi idia badu henia taudia ese oi idia kirikirilaia noho.
58To oiemu lebulebu bona oiemu kara dika rohorohodia edia davana metauna do oi huaia noho.” Lohiabada ese ia hereva vadaeni.
59Lohiabada Dirava ia gwau, “Ierusalema e, oiemu kara hegeregerena be lau ese oi dekenai davana do lau henia. Badina be oi ese hereva helagana oi negea vadaeni, bona gwauhamata taravatuna oi makohia vadaeni.
60To egu gwauhamata taravatuna, oiemu eregabe neganai oi danu ita karaia gauna, be do lau laloatao, bona oi danu be noho hanaihanai gwauhamata taravatuna do ita karaia, do ita haginia goada.
61Unai neganai oiemu kara dika do oi laloatao, bona oiemu tadina bona kakana be oi dekenai do lau henia, oiemu natuna do lau halaodia neganai, oi be do oi hemarai, badina idia lau henia karana be iseda gwauhamata taravatuna sibona lasi gauna, to ma gau haida danu.
62“Iseda gwauhamata taravatuna do lau haginia goada, bona do oi diba lau be Lohiabada.
63Lau ese oiemu kara dika ibounai do lau gwauatao, to oi ese unai dika do oi laloatao, bona oi be do oi hemarai bada dainai, oiemu uduna do oi kehoa lou lasi.” Lohiabada Dirava ia hereva vadaeni.