Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miabot ang pulong ni Yahweh kanako, nga nag-ingon,
2“Anak sa tawo, ipahibalo sa Jerusalem ang mahitungod sa iyang daotan nga mga binuhatan,
3ug ipahayag, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini ngadto sa Jerusalem: Ang imong sinugdanan ug ang imong pagkahimugso nahimutang sa yuta sa Canaan; Amorihanon ang imong amahan ug Hitihanon ang imong inahan.
4Sa adlaw sa imong pagkahimugso, wala giputol sa imong inahan ang imong pusod, ni gihugasan ka niya ug tubig o gihaplasan ka ug asin, o gibalot ka sa panapton.
5Wala gayoy nagpakita ug kaluoy aron buhaton ang bisan unsa niining mga butanga alang kanimo, aron maluoy diha kanimo. Sa adlaw nga ikaw nahimugso, diin gidumtam ang imong kinabuhi, gilabay ka ngadto sa hawan nga kaumahan.
6Apan miagi ako diha kanimo, ug nakita ko nga nagalunang ka sa imong kaugalingong dugo; busa miingon ako kanimo diha sa imong dugo, “Mabuhi ka! Miingon ako kanimo diha sa imong dugo, “Mabuhi ka!''
7Gipatubo ko ikaw nga sama sa tanom diha sa kaumahan. Midaghan ka ug midako, ug nahimo ka nga alahas sa mga alahas. Naumol ang imong mga dughan, ug mibaga ang imong mga buhok, bisan pa ug hubo ka.
8Miagi ako kanimo pag-usab ug nakita ko ikaw. Tan-awa! miabot na ang panahon sa gugma diha kanimo, busa gibukhad ko ang akong kupo diha kanimo ug gitabonan ang imong pagkahubo. Ug nanumpa ako diha kanimo ug gidala ikaw ngadto sa kasabotan—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—ug ikaw nahimong akoa.
9Busa gihugasan ko ikaw ug tubig ug gitanggal ang dugo diha kanimo, ug gidihogan ko ikaw ug lana.
10Gibistihan ko ikaw ug ginansilyo nga mga bisti ug gisuotan ug sandalyas nga hinimo gikan sa panit sa mananap. Gibalot ko ikaw sa labing maayo nga lino ug gitabonan ug seda.
11Human gidayandayan ko ikaw ug mga alahas, gibutangan ug mga pulseras ang imong kamot, ug gikwentasan ang imong liog.
12Gibutangan ko ug singsing ang imong ilong ug ariyos sa imong mga dalunggan, ug matahom nga korona sa imong ulo.
13Busa gidayandayanan ka ug bulawan ug plata, ug gibistihan ikaw ug labing maayo nga lino, seda, ug ginansilyo nga mga bisti; nagkaon ikaw ug labing maayo nga harina, dugos, ug lana, ug hilabihan ang imong kaanyag, ug nahimo kang rayna.
14Miabot ang imong kabantog ngadto sa kanasoran tungod sa imong kaanyag, tungod kay haom kini sa kahalangdon nga gihatag ko kanimo—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.
15Apan misalig ka sa imong kaanyag, ug nagpakasama ka sa babayeng nagabaligya ug dungog tungod sa imong kabantog; gibubo nimo ang imong malaw-ay nga binuhatan sa matag tawo nga moagi, aron nga maangkon niya ang imong katahom.
16Ug gihukas nimo ang imong mga bisti ug naghimo ikaw uban kanila ug taas nga mga dapit nga gidayandayanan ug nagkalainlain nga kolor, ug didto nagpakasama ka sa babayeng nagabaligya ug dungog. Dili unta kini angay nga mahitabo. Ni maanaa kini nga butang.
17Gikuha nimo ang labing maayo nga mga alahas nga bulawan ug plata nga gihatag ko kanimo, ug naghimo ka alang sa imong kaugalingon ug hulagway sa mga lalaki, ug gibuhat nimo ang ginabuhat sa babayeng nagabaligya ug dungog.
18Gikuha nimo ang imong mga ginansilyo nga mga bisti ug gisul-ob kanila, ug gibutang nimo sa ilang atubangan ang akong mga lana ug mga pahumot.

19Giandam nimo sa ilang atubangan ang tinapay nga gihatag ko kanimo—nga hinimo sa labing maayo nga harina, lana, ug dugos—aron makahatag ug kahumot, kay mao kini ang nahitabo—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.
20Unya gikuha nimo ang imong mga anak nga lalaki ug babaye nga imong gihimugso alang kanako ug gihalad mo sila ngadto sa mga larawan aron lamoyon ingon nga pagkaon. Gamay lamang ba nga butang ang imong malaw-ay nga mga binuhatan?
21Gipamatay nimo ang akong mga anak ug gisunog sila ngadto sa kalayo.
22Sa tanan nimong daotan ug malaw-ay nga mga binuhatan wala ka naghunahuna sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on, sa dihang hubo ka pa ug naglunang sa imong dugo.
23Alaot! Alaot ka! —mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—busa, dugang niining tanan nga kadaotan,
24nagtukod ka ug mga simbahan alang sa mga diosdios sa matag plasa.
25Gitukod mo ang imong taas nga dapit diha sa matag kanto sa kadalanan ug gihugawan nimo ang imong kaanyag, tungod kay gitanyag mo ang imong lawas sa matag tawo nga molabay ug nagbuhat ka ug daghang malaw-ay nga binuhatan.
26Nagpakasama ka sa babayeng nagabaligya ug dungog uban sa mga Ehiptohanon, ang maulagon mo nga mga silingan, ug nagbuhat pa ikaw ug daghang malaw-ay nga binuhatan, nga nakapasuko kanako.
27Tan-awa! hampakon ko ikaw pinaagi sa akong kamot ug kuhaan ka ug pagkaon. Itugyan ko ang imong kinabuhi ngadto sa imong mga kaaway, ang mga anak nga babaye sa mga Filistihanon, nga nangaulaw sa imong malaw-ay nga mga binuhatan.
28Nagpakahisama ka sa babayeng nagabaligya ug dungog ngadto sa mga taga-Asiria tungod kay dili ka matagbaw. Nagpakahisama ka sa babayeng nagabaligya ug dungog ug sa gihapon wala gayod matagbaw.
29Nagbuhat ka ug daghang malaw-ay nga binuhatan sa yuta sa mga tigpatigayon sa Caldea, ug bisan pa niini wala gihapon ka matagbaw.
30Pagkahuyang sa imong kasingkasing—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—nga gibuhat mo kining tanan nga mga butang, mga binuhatan sa mga walay ulaw nga babayeng nagabaligya ug dungog?
31Nagtukod ka sa imong taas nga mga dapit sa matag kanto sa kadalanan ug naghimo ka ug simbahan sa imong mga diosdios sa matag plasa. Apan dili ka sama sa mga babayeng nagabaligya ug dungog tungod kay midumili ka man sa pagdawat ug bayad.
32Ikaw babayeng mananapaw, nagdawat ka ug mga dumoduong puli sa imong bana.
33Nagahatag ug bayad ang katawhan sa matag babaye nga nagabaligya ug dungog, apan ikaw ang nagahatag ug mga bayad sa imong tanan nga mga hinigugma ug nagasuhol kanila aron moadto kanimo ug magbuhat ug malaw-ay nga butang.
34Busa adunay kalainan tali kanimo ug niadtong ubang mga babaye, sanglit wala may moadto kanimo aron maghangyo kanimo nga makigdulog kanila. Hinuon, gibayran mo sila. Walay nagbayad diha kanimo.
35Busa, ikaw babayeng nagabaligya ug dungog, paminaw sa pulong ni Yahweh.
36Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Tungod kay gibubo mo man ang imong kaulag ug gipakita ang imong mga tinagoang bahin pinaagi sa imong pagbuhat ug malaw-ay nga mga butang uban sa imong mga hinigugma uban sa imong dulumtanan nga mga diosdios, ug tungod sa dugo sa imong mga anak nga imong gihatag sa imong mga diosdios,

37busa, tan-awa! Tigomon ko ang imong mga hinigugma nga imong nakaila, tanan nga imong gihigugma ug gikasilagan, ug tigomon ko sila batok kanimo sa matag kiliran. Ipakita ko kanila ang imong mga tinagoang bahin aron makita nila ang imong pagkahubo.
38Tungod kay silotan ko ikaw sa imong pagpanapaw ug pagpaagas sa dugo, ug dad-on ko diha kanimo ang giula nga dugo sa akong hilabihang kapungot ug kalagot.
39Itugyan ko ikaw ngadto sa ilang mga kamot aron nga tumpagon nila ang simbahan alang sa imong mga diosdios, ug gun-obon ang imong taas nga mga dapit ug huboan ka nila sa imong mga bisti ug kuhaon ang tanan nimong mga alahas. Biyaan ka nila nga hubo.
40Unya magdala sila ug pundok sa katawhan batok kanimo ug batoon ug tagudtagoron ka pinaagi sa ilang mga espada.
41Pagasunogon nila ang imong mga balay ug magbuhat ug daghang silot diha kanimo sa atubangan sa daghang mga babaye, tungod kay undangon ko ang imong pagkamalaw-ay, ug dili na nimo pagabayran ang imong mga hinigugma.
42Unya mahupay ang akong kapungot batok kanimo; mawala ang akong kasuko diha kanimo, tungod kay matagbaw na ako, ug dili na gayod ako masuko.
43Tungod kay wala nimo gihinumdoman ang mga adlaw sa imong pagkabatan-on ug nakahimo kanako nga magpangurog sa kasuko tungod niining tanan nga mga butang, busa, tan-awa! Ibalik ko kanimo ang silot tungod sa imong mga gibuhat—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo. Wala ba nimo gidugang ang pagbuhat ug malaw-ay nga mga butang diha sa tanan nimong dulumtanan nga mga binuhatan?
44Tan-awa! Nagaingon ang matag usa nga nagsulti ug mga panultihon mahitungod kanimo nga, “Kung unsa ang inahan, mao usab ang iyang anak nga babaye.''
45Anak ka nga babaye sa imong inahan, nga gidumtan ang iyang bana ug mga anak, ug igsoon ka nga babaye sa imong mga igsoon nga babaye nga gidumtan ang ilang mga bana ug mga kaanakan. Hitihanon ang imong inahan, ug Amorihanon ang imong amahan.
46Ang Samaria ang imong magulang nga babaye ug ang iyang mga anak nga babaye mao ang namuyo sa amihanang bahin, samtang ang imong manghod nga babaye ug ang iyang mga anak nga babaye mao ang namuyo sa habagatang bahin, nga mao ang, Sodoma.
47Wala lamang ikaw naglakaw nga sama sa ilang pamaagi ug nagasunod sa ilang mga pamatasan ug naandan, apan mas labaw pa kanila ang tanan nimong binuhatan.
48Ingon nga ako buhi—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—ang imong igsoon nga babaye nga mao ang Sodoma ug ang iyang mga anak nga babaye, wala makahimo ug kadaotan nga mas labaw pa sa daotan nga imong nahimo ug sa imong mga anak nga babaye.
49Tan-awa! Mao kini ang sala sa Sodoma nga imong igsoon nga babaye: mapahitas-on siya, walay kabalaka ug walay pagpakabana sa bisan unsang butang. Wala niya gipalig-on ang iyang mga kamot alang sa mga tawong kabos ug nagkinahanglan.
50Mapahitas-on ug nagbuhat siya ug daotang mga binuhatan sa akong atubangan, busa gilaglag ko sila sumala sa imong nakita.
51Wala gayod nakahimo ang Samaria bisan katunga sa imong mga sala; hinuon, nagbuhat ka ug daghang malaw-ay nga mga butang nga labaw pa sa ilang gibuhat, ug gipakita mo nga mas matarong pa ang imong mga igsoong babaye tungod sa tanang mga malaw-ay nga butang nga imong gibuhat!
52Ilabina ikaw, ipakita ang imong kaugalingong kaulawan; niini nga paagi gipakita nimo nga mas matarong pa ang imong mga igsoon nga babaye kaysa kanimo, tungod sa mga sala nga imong nabuhat niadtong tanang malaw-ay nga mga pamaagi. Karon labi pang matarong ang imong igsoon nga babaye kaysa kanimo. Ilabina na ikaw usab, ipakita ang imong kaugalingong kaulawan, tungod kay niini nga paagi gipakita nimo nga mas matarong pa ang imong mga igsoon nga babaye kaysa kanimo.
53Tungod kay ibalik ko kanila ang ilang mga kadagaya—ang kadagaya sa Sodoma ug sa iyang mga anak nga babaye, ug ang kadagaya sa Samaria ug sa iyang mga anak nga babaye; apan mahilakip kanila ang imong mga kadagaya.
54Tungod niining mga butanga ipakita ninyo ang inyong mga kaulawan; tamayon kamo tungod sa tanang butang nga inyong nabuhat, ug niini nga paagi mahimo kamong tighupay kanila.

55Busa mahibalik sa ilang karaan nga kahimtang ang Sodoma nga imong igsoon nga babaye ug ang iyang mga anak nga babaye, ug mahibalik usab sa iyang karaan nga kahimtang ang Samaria ug ang iyang mga anak nga babaye. Unya mahibalik ka usab ug ang imong mga anak nga babaye sa imong karaan nga kahimtang.
56Wala gayod nimo nahisgotan ang Sodoma nga imong igsoon nga babaye sa mga adlaw diin ikaw garboso,
57sa wala pa mapadayag ang imong pagkadaotan. Apan karon, nahimo kang talamayon sa mga anak nga babaye sa Edom ug sa tanang mga anak nga babaye sa Filistihanon nga nagpalibot kaniya. Biaybiayon ka sa tanang tawo.
58Magpakita ka sa imong kaulaw ug malaw-ay nga mga binuhatan! —mao kini ang gipahayag ni Yahweh!
59Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Buhaton ko ang angay kanimo, ikaw nga nagsalikway sa imong panumpa pinaagi sa pagsupak sa kasabotan.
60Apan hinumdoman ko ang kasabotan nga gihimo ko tali kanimo sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on, ug magbuhat ako ug kasabotan uban kanimo hangtod sa kahangtoran.
61Unya mahinumdoman nimo ang imong mga binuhatan ug maulaw ka sa dihang dawaton nimo ang imong mga magulang ug mga manghod nga babaye. Ihatag ko sila kanimo ingon nga mga anak nga babaye, apan dili tungod sa imong kasabotan.
62Magbuhat ako ug kasabotan tali kanimo, ug makahibalo ka nga ako si Yahweh.
63Tungod niining mga butanga, mahinumdoman nimo ang tanan ug maulaw ka, busa dili na nimo ibuka ang imong mga baba aron nga mosulti tungod sa imong kaulaw, sa dihang gipasaylo ko ikaw sa tanan mong nabuhat—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.''''