Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Yerusalaamo i tuna oosota erissa.
3Hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI Yerusalaamo hagaadan yaagees; “Ne zareenne ne yeletai Kanaane biittaana; ne aawai Amoore biittaa asa; ne aayyiyaakka Hiite biittaa asa.
4Ne yelettiyo gallassi ne gul77ai qanxxettibeenna; woikko nena geeshshanau haattan meecettabaakka; woikko maxiniyan gorppettada carqqiyan xaaxettabaakka.
5Ha geetettidabatuppe issuwaanne oottanau neeyyo azzanidabi baawa. Neeni yelettido gallassi karettido gishshau, dembban olettadasappe attin, neeyyo ooninne qarettibeenna.
6“‘“Hegaara taani kanttaidda, neeni ne suuttaa giddon murqquuqada zohettishin be7aas; be7ada neeni ne suuttaa giddon zin77idosan de7ishin, “Paxa de7a” yaagaas.
7Taani nena shooqan de7iya kattaadan dichchaas. Neeni dicca aduqqada, gamma gakkadasa. Ne xanttai uttiis; ne binnaanaikka dicciis; shin neeni kallo attadasa.
8“‘“Naa77anttuwaa taani hegaara kanttaidda, nena xeelliyo wode, neeni gelossi gakkada borssida asa gidadasa. Yaatin, ta maayuwaa ne bolli yeggada, ne kalluwaa kammaas. Taani neeyyo caaqqada nenaara maachchaa maacettin, neeni taaro gidadasa. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
9“‘“Taani ne bollai suuttan moorettidaagaa haattan meecca geeshshada, zaitiyan tiyaas.
10Taani nena alleeqo qamisiyaa maizzaas; qassi lo77o galbbaappe oosettida caammaakka wotissaas; qassi liinuwaa shaashiyaakka nena qacissaas; qassi al77o kutaakka qumaashshaas.
11Nena ta alleequwan alleeqaas; ne kushiyan sagaayuwaa wottaas; ne qooriyankka gujjumaa wottaas.
12Qassi ne siiriyan gutichchaa, ne haittankka gutichchaa, ne huuphiyankka lo77o kallachchaa wottaas.
13Neeni worqqaaninne biran alleeqettadasa; ne maayoi ubbai payya liinuwaa, al77o kutaanne alleeqo qamise. Ne miyo qumai muruta xiilliyaa, eessaanne zaitiyaa. Neeni keehi puulanchcha gidada, kawiyo kiyanau denddadasa.
14Neeni puulanchcha gidiyo gishshau, kawotettatun erettadasa. Aissi giikko, taani neeyyo immido bonchchoi nena hagaa oottiis. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
15“‘“SHin neeni ne puulan ammanettadasa; haratun erettidoogaappe denddidaagan shaaramuxa gidadasa; ogiyaara kanttiya ubbaara shaaramuxadasa.
16Ne maayuwaappe amaridaagaa ekkada, ne goinniyo sohota alleeqissadasa; yaatada yan shaaramuxadasa. Hegaa mala hanotai hagaappe kase hanibeenna; hagaappe sinttanaukka hananau bessenna.
17Taani neeyyo immido worqqaappenne biraappe oosettida lo77o alleequwaa, attuma misileta oottada medhdhadasa; yaatada etaara shaaramuxadasa.
18Taani immido alleeqo maayuwaa he misileta maizzadasa. Qassi ta zaitiyaanne ta ixaanaa etau shiishshadasa.

19Qassi taani neeyyo immido qumaa, muruta xiilliyaa, zaitiyaanne eessaa eta sinttan sawuwaa tonggu giya yarshsho oottada shiishshadasa. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
20“‘“Qassikka, neeni taayyo yelido attuma naatanne macca naata efaada, eeqatuyyo yarshshadasa. Neeni shaaramuxa kiyidoogee neeyyo guuxxidee?
21Neeni ta naata shukkada, eeqaassi taman yarshshadasa.
22Neeni tunatettaaninne ne shaaramuxan ubban de7aidda, kase ne yelagatettaa laittaa, kallo ne suuttan murqquuqada, zohettido wodiyaa dogadasa.
23“‘“Aayye7ana! Neeyyo aayye7ana! Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais. Ha ne iitatetta ubbaa bolli qassi,
24dabaaba ubban eeqau goinniyo sohota neeyyo giigissadasa.
25Oge doonan ubban shaaramuxiyo sohota keexxada, ne puulaa tunissadasa; ogiyaara kanttiya ubbau ne asatettaa aatta immada, shaaramuxettaa darissadasa.
26Neeni amo xallan kumida, ne shooro Gibxxetuura shaaramuxadasa; ne shaaramuxettaa daruwankka tana hanqqetissadasa.
27Hegaa gishshau, taani ta kushiyaa ne bolli yeddaas; nena gakkiya ne shaahuwaakka guuttaas. Taani nena ne pokko hanotan yeellatiya, nena morkkiya Pilisxxeema maccaasatussi aattada immaas.
28Neeni alenna asa gidiyo gishshau, Asoore biittaa asaarakka shaaramuxadasa. He ubbankka hagee tau gidana gabaakka.
29Hegaappe qassi, zal77iyan aqida Baabiloonetuurakka shaaramuxadasa; hegankka gidana gabaakka.
30“‘“Neeni ha yeelli bainna shaaramuxeedan haniyaara, ne aiba laafa asee! Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
31Neeni oge doonan shaaramuxiyo sohota neeyyo keexxiyo wodenne dabaaba ubban eeqau goinniyo sohota giigissiyo wode, hara shaaramuxatudan, shaaramuxati ekkiyo miishshaakka ekkabaakka.
32“‘“Bii ha shaaramuxa maccaasee, neeni ne azinaa aggada, allagatuura zin77adasa!
33Attumaasai shaaramuxatussi miishshaa qanxxees; shin neeni ne laggettotussi miishshaa qanxxaasa; eti mulesaappe neekko yaanaadan, maganxxaa etau immaasa.
34Hegan ne shaaramuxatettai hara maccaasatuugaappe dumma; nenaara shaaramuxanau nena kaalliyaabi issoinne baawa. Harai neeyyo qanxxennan, yaa qanxxada shaaramuxiyoogan, haratuppe neeni dumma” yaagees.
35“‘Hegaa gishshau, bii ha shaaramuxee, GODAA qaalaa siya!
36Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Neeni ne shaaramuxatettan ne laggettotussi ne bollaa qaarido gishshau, neeyyo tuna eeqati darido gishshaunne ne naatu suuttaa neeni etayyo gussido gishshau,

37neeni etan ufaittido ne laggettota ubbaa, neeni siiqiyoogeetanne neeni ixxiyoogeeta taani shiishshana hanais. Taani eta ne bolli ubbasaara shiishshada, eta sinttan nena mulxxu oottada qaarana; qaarin eti ne kalluwaa be7ana.
38Taani shaaramuxida maccaasatu bollinne suuttaa gussida maccaasatu bolli pirddiyoogaadan, ne bolli pirddana; taani ta hanqquwaaninne ta mishuwan ne bolli haiquwaa ehaana.
39Taani nena ne laggettotuyyo aatta immana; eti ne shaaramuxiyo sohotanne eeqau goinniyo sohota qoli xaissana. Eti ne maayuwaa mulxxu ootti qaaridi, ne lo77o alleequwaakka wotti ekkidi, nena kallo xiire ashshana.
40Eti nena shuchchan caddi woriyaanne bantta bisuwan qanxxerettiya guite asaa ne bolli ehaana.
41Eti ne keettaa xuuggidi, daro maccaasaa sinttan ne bolli pirddana. Taani ne shaaramuxatettaa agissana; neenikka ne laggettotuyyo naa77antto yaa miishshaa qanxxakka.
42Hegaadan oottin, taani ne bolli hanqqettido hanqqoi wodhdhana; taani ne hanotan mishettido mishoikka hegan aadhdhana. Taani hegan woppu gaada, naa77antto hanqqettikke.
43“‘“Neeni ne yelagatettaa laittaa dogada, ha iita ooso ubban tana hanqqetissadasa. Hegaa gishshau, tumaappe ne oottidobaa ubbaa taani ne bollan zaarana. Neeni ne tuna oosotu ubbaa bolli shaaramuxatettaa aibissi gujjadii? Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
44“‘“Bii Yerusalaamee, asai ne bolli, ‘Na7iyaakka aayee mala’ giidi leemisuwaa yootana.
45Tumu neeni ba azinaanne ba naata shenetida ne aayee mala; qassi bantta azinaa azinaanne bantta naata naata shenetida ne michchetu mala. Ne aayyiyaa Hiite biittaa asa; ne aawai qassi Amoore biittaa asa.
46Ne baira michchiyaa ba macca naatuura neeppe huuphessa baggaara de7iya Samaariyo; qassi neeppe kaalo michchiyaa ba macca naatuura neeppe tohossa baggaara de7iya Sadoomo.
47Neeni eta ogiyaa kaallidoogeenne eta tuna oosota oottidoogee nena alibeenna. SHin neeni guutta wodiyan oottido oosoi etaagaappe iitaa darees.
48“‘“Taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Neeninne ne macca naati oottidoogaadan, ne michchiyaa Sadoomanne i macca naati oottibookkona.
49Ne michchiyaa Sadooma oottido nagarai hagaa: anne i macca naati otoranchcha, kallidaageetanne ishaluwan de7iyaageeta gidikkonne, eti metootanchchaanne hiyyeesaa maaddibookkona.
50Eti otoranchcha gididi, ta sinttan tuna oosota oottidosona. Hegaa gishshau, intte be7idoogaadankka, taani eta xaissaas.
51“‘“Samaariyaa neeni oottido nagarau baggaakka oottabeikku; neeni etaagaappe aadhdhida tuna oosota oottadasa. Yaatada he ne oottido tuna oosotu ubbaa gaasuwan, ne michcheti xillo milatanaadan oottadasa.
52Neeni ne michcheta suure asa kessido gishshau, kaushshaa maaya. Aissi giikko, ne nagarai etaagaappe aadhdhi iitin, hegan eti neeppe xillo milatidosona. Hegaa gishshau, yeellatada, kaushshaa maaya.
53“‘“Gidikkonne, Sadoomonne i macca naata, qassi Samaariyoonne i macca naata taani zaarada ishalissiyo wode, nenakka ishalissana.
54Neban neeni keehi yeellatana; neeni kauyyidoogan, ne michcheti neeppe kehiyoogaa eridi minettana.

55Ne michcheti, Sadooma ba macca naatuura, qassi Samaariyaakka ba macca naatuura bantta kase ishaluwau simmana; neenikka ne macca naatuura intte kase ishaluwau simmana.
56Ne iitatettai qonccanaappe kase, ne otoruwaa wode, neeni harai atto, ne michchee Sadoomi bolli qilliiccabeikkii? Gidikkonne, ha77i neeni Eedooma macca naatinne a shooro ubbai, qassi Pilisxxeema macca naatinne ne yuushuwan de7iya, nena ixxiya ubbai qiriyoobaa kiyadasa.
58Ne shaaramuxatettaaninne ne tuna oosotun qaxxayettana. Taani GODAI hagaa odais” yaagees.
59“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Neeni maachchaa kanttido gishshaunne caaquwaa kolido gishshau, neeni oottido oosuwaadan, taani neeyyo oottana.
60Gidikkonne, taani ne yelagatettaa wodiyan nenaara maacettido maachchaa qaalaa hassayana; qassi merinaa maachchaakka nenaara maacettana.
61Hegaappe guyyiyan, taani ne bairanne ne kaalo michcheta neekko ehiyo wode, neeni ne hemetaa hassayada yeellatana. Taani eta neeyyo macca naata oottada immana; shin hegee taani nenaara maacettido maachchaadan gidenna.
62Hegau taani ta maachchaa nenaara wottana. Taani GODAA gidiyoogaa neeni hegan erana.
63Taani neeni oottido nagaraa ubbaa atto yaagiyo wode, neeni ne oottidobaa hassayada, yeellau ne doonaa oiqqana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.