Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, nabiya falan ti Isirayilaa nabine xili ma naxanye nabiya falane tima iki, i yi a fala ne xa naxanye e bɔɲɛ yi feene tun falama, i naxa, ‘Ɛ Alatala xuiin namɛ!
3Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Gbalon nabi xaxilitarene xa, naxanye e yɛtɛ xaxili yi feene falama, anu e mi fe to yo tixi keli Ala ma.
4Isirayila kaane, ɛ nabine luxi nɛn alo kankone banxi xɔnne yi!
5E mi e masoxi yinna yire biraxine ra alogo e xa Isirayila yamaan makantan yinna yinle rafaxa, a yi lu tixi yɛngɛni Alatalaa xɔlɔn lɔxɔni.
6Wulen nan e fe toone ra, ɲɔndi mi e yiimato falane yi. E a falama, e naxa, “Ɛ tuli mati Alatalaa falan na.” Koni Alatala xa mi e xɛxi. Anu, e wama e falane xa rakamali.
7Ɛ fe toon naxanye tima, fe fuun xa mi ne ra ba? Ɛ wule falan naxanye tima yiimatoni, wulen xa mi ne ra ba? Ɛ a falama, ɛ naxa, “Ɛ Alatalaa falan namɛ!” Anu, n mi fala tixi.’ ”
8“Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, ‘Bayo wulen nan ɛ falane nun ɛ fe toone ra, n bata keli ɛ xili ma.’ Marigina Alatalaa falan nan na ra.
9‘N sɛnbɛn kelima nɛn nabine xili ma naxanye fe to fuune tima, e yi wule falane ti yiimatoni. E mi dɔxɔde sɔtɔma n ma yamaan malanni, e xinle mi sɛbɛma Isirayila kaane xili sɛbɛ kɛdin kui, e mɔn mi Isirayila yamanan lima. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Marigina Alatala nan na.’ ”
10“ ‘E n ma yamaan nalɔma ayi, e naxa, “Bɔɲɛ xunbenla be,” anu bɔɲɛ xunbeli mi na. Bonne nɛma yinna tima naxan biramatɔ a ra, e tan bɛndɛ fixɛn nan soma a ma.
11Nayi, a fala na yinna maso muxune xa, a na yinna birama nɛn! Tule gbeen fama nɛn, balabalan kɛsɛne yi godo, foye gbeen yi fa.
12Yinna na bira, muxune mi ɛ maxɔdinɲɛ nayi ba, fa fala, “Ɛ a masoxi bɛndɛ fixɛn naxan na, na minɛn?” ’ ”
13“ ‘Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N fitinaxin kala ti foyen nafama nɛn, n tule gbeen nafa n ma xɔlɔ gbeeni, balabalan kɛsɛ ɲaxine yi godo halagi tideni.
14Ɛ bɛndɛ fixɛn soxi yinna naxan ma, n na rabirama nɛn bɔxɔni, a bunne yi mini kɛnɛnni. A na bira, ɛ fan halagima nɛn a xɔn. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na.
15N sigama nɛn han n ma xɔlɔn danna na yinna xili ma e nun naxanye a masoxi. Nayi, n yi a fala ɛ xa, n naxa, “Yin mi fa na, nabiin naxanye a masoxi ne fan mi fa na,
16Isirayila nabiin naxanye yi bɔɲɛ xunbenla fe falama Yerusalɛn kaane xa e fe to fuune xɔn, anu bɔɲɛ xunbeli mi yi na! Marigina Alatalaa falan nan na ra.” ’ ”
17“Adamadina, i yɛɛ rafindi Isirayila yamaan sungutunne ma naxanye e yɛtɛ bɔɲɛ yi falane tima nabiya falane ra. Nabiya falane ti e xili ma,
18i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Gbalona ɛ xa ɛ tan naxanye yii kɔɛ rasone dɛgɛma, ɛ yi e so ɛ yii kɔɛne birin na tirin ti seene ra, ɛ yi dugine dɛgɛ naxanye soma muxune yɛtagine xun na fonne nun dii ɲɔrɛne birin alogo ɛ xa sɛnbɛn sɔtɔ e niine ma! Ɛ n ma yamaan muxune niin tirinɲɛ ba, ɛ yi ɛ yɛtɛ niine ratanga?

19Ɛ n ma sariɲanna rayelefuma n ma yamaan yɛtagi fundenna yiin yɛ dandona fe ra hanma buru dungina ndee fe ra. Ɛ to wulene falama n ma yamaan xa naxanye mafura wule falane ramɛ, ɛ muxune faxama naxanye mi lan e faxa, ɛ ndee lu e nii ra naxanye yi lan nun e faxa.’ ”
20“ ‘Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N kelima nɛn ɛ tirin ti seene xili ma ɛ muxune suxuma naxanye ra alo xɔline. N na e bama nɛn ɛ yii, n yi na kanne niine xunba ɛ naxanye suxuma alo xɔline.
21N na ɛ dugine bama nɛn ɛ yɛtagine xun na, n yi n ma yamaan xunba ɛ yii, ɛ mi fa muxune tirinɲɛ ɛ sɛnbɛne xɔn sɔnɔn. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na.
22Bayo ɛ bata tinxin muxune bɔɲɛn kala ɛ wulene xɔn, n tan mi yi waxi naxanye tɔrɔ feni, ɛ yi muxu ɲaxine sɛnbɛ so alogo e nama xɛtɛ e kira ɲaxine fɔxɔ ra, e yi kisi.
23Na feene ma, ɛ mi fa wule fe to yo tima alo xiyena, ɛ mi fa ɛ yiimatoma. N na n ma yamaan xunbama nɛn ɛ yii. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na.’ ”