Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
2मार, लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, इस्राएल ङा आं लोव़ पाइब आन कली नु आंम आन मिम्‍शो लोव़ पाइब आन कली ‘परमप्रभु यावे आ लोव़ नेनीन’ देनो।
3मेको निप्‍स मपाइश्‍शो आं लोव़ पाइब आन कली ‘आबी, मेको आंमा आन थुं ङा लोव़, आं कोंइतीके मतथु, लोव़ पाइ‍नीम। येरमीया १४:१४
4ए इस्राएल, जोल पा आं लोव़ पाइब ब्रेश्‍शो खिंम बाक्‍ब सिवार खोदेंशो बाक्‍नीम।
5गे ब्रेश्‍शो गारो लेंशा मसेली। गे इस्राएल कली वारच मपनी। मोपतीके परमप्रभु यावे, आं नाक्‍त मेको ब्रुइनीम’ देंत। यसैया २:१२
6मेको आन तशो लोव़ जोल बाक्‍शा, आन लिंक्‍यु कोव़तीक जोल बाक्‍ब। मेकोपुकीम ‘परमप्रभु यावेमी देंशो बाक्‍ब’ देंनीम। तन्‍न मेको परमप्रभु यावेमी सोइश्‍शो मनम। मो हना यो मेकोम आन लोव़ गाप्‍ल, दे आस पाइनीम। इजीकीएल २२:२८; येरमीया ५:३१
7गेपुकीम जोल पा कोंइतीके तशा, लिंक्‍यु कोव़शा, जोल लोव़ ला पाइब दुम्‍तीनी। तन्‍न गो इन कली काइ लोव़ मपथु, गेपुकीमी ‘परमप्रभु यावे आ लोव़ बाक्‍ब देंतीनी’ दे माइक्‍मी” देंत।
8मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “गेपुकीम फश लोव़ पा, जोल पा कोंइतीक आ पर्बम लोव़ पतीके, गो इन कली मरिम्‍शो पाइनुङ।
9‘मेको दूली पा कोंइतीक लोव़ पाइब आन पर्बम नु जोल पा लिंक्‍‍यु कोव़ब आन पर्बम, गो आं गुइ इन गे क्‍युक्‍नुङ। मेकोपुकी आं मुर आन दातेमी बाक्‍चा मताइनीम। मेको आन नें इस्राएली आन खिं ङा मुर आन नें ब्रेक्‍तीकेम ब्रेक्‍चा मताइनीम। मेकोपुकी इस्राएल रागीम ओव़चा मताइनीम। मिनु गेपुकीम गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीनी, देंशो बाक्‍ब’ दे माइक्‍मी” देंत। इजीकीएल १४:९
10थमा पा, मेकोपुकीम आं मुर आन कली दूली लां खोइक्‍पाइश्‍शा, थुं नाइक्‍तीके मबाक्‍थु, यो “थुं नाइश्‍शा बाक्‍कीन” देंनीम। मिनु मुरपुकीम ब्रेत्‍चा चिक्‍शो गारो प्रोव़नीमी, मेको जोल पा लोव़ पाइबम बुलु ब्रुइश्‍शा सुम्‍नीम। येरमीया ६:१४
11गे मेको बुलु ब्रुइ‍क्‍ब आन कली “थाम्‍पा ठेयब रेउ यीब। मिनु ठेयब मुप्‍स यीनीम। मिनु फश गिवार जाक्‍ब।
12मिनु मेको गारो ब्रेप्‍ब। मार, मुरपुकीम इन कली ‘गे इन ब्रुइश्‍‍शो बुलु ते लाक्‍गा, दे हिल्‍लो मपाइनीमी? देंशो बाक्‍ब’ दे माइक्‍मी” देंत।
13मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “गो आं गाइश्‍शोम थम हिंचा ङा फश गिवार पपाइक्‍नुङ। मिनु आं चुरशोम खतम पोक्‍चा कली रेउ नु मुप्‍स जाक्‍ब।
14मिनु मेकोमी इन बुलु ब्रुइश्‍शो गारो नेल्‍ल ब्रेप्‍पाइक्‍ब। आ जग यो तांइसीब। मेको प्रेदुनु, गे गारो आगाम बेक्‍नी‍नी। मिनु गेपुकीम ‘गोन परमप्रभु यावे नङ’ दे तुइक्‍नीनी।
15मोपा गो आं गाइश्‍शो मेको गारो नु मेको बुलु ब्रुइक्‍ब आन तारी मोइक्‍नुङ। मिनु गो इन कली ‘मुल मेको गारो मबा, मेको आन कली बुलु ब्रुइक्‍ब यो मबाक्‍म’ देंनुङ।
16इस्राएल ङा मेको जोल पा परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइबपुकीम यरूसलेम आ पर्बम लोव़ पाम्‍तेक्‍म। मिनु मेकेर थुं नाइश्‍शा बाक्‍तीक मदुम्‍थु यो ‘थुं नाइश्‍शा बाक्‍तीक ताइतक’ देंतेक्‍म।
17मेकोमी ‘मुल ए मुर, इ मुर आन तमी आन कली हुइक्‍तो। मेकोपुकीम आन थुंम मिम्‍शा लोव़ पाइनीम। गे परमप्रभु यावे आ लोव़ मेको आन कली पावो’ देंत।
18‘आबी आबी, गुइ कली फ्रेंतीक सेल्‍ब मीश मुर आन कली श्‍येत बाक्‍ब। मुर आन कली साइक्‍चा कली लाइश्‍शो कोव़शा, कुल सुम्‍तीक वा सेल्‍ब मीश मुर आन पर्बम आबी आबी। मार, गेपुकीम आं मुर आन कली साइक्‍नीनी? मिनु गे ब्रोंइचा ताइ‍नीनी ङा? मताइनीनी।

19मुठी का निक्‍शी क्‍योव़ज, नु टुक्रा का निक्‍शी शोब्‍ले आ पर्बम साइक्‍चा ममाल्‍शो मुर आन कली साइक्‍तीनी। मिनु ब्रोंइचा मगेचा माल्‍शो मुर आन कली ब्रोंइचा गेतीनी। मिनु आं मुर आन कली जोल पा मोदेंशो पाइ‍तीनी’ दे परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी मेको आन कली माइक्‍मी” देंत।
20मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “गो इन फ्रेंतीक आ पर्बम इन कली मरिम्‍शो पाइनुङ। गो इन गुइ रे चिक्‍ब खोदेंशो पा साइक्‍चा चिक्‍शो मुर आन कली इन गुइ रे प्रोंइनुङ।
21गो मेको आन कुल सुम्‍तीक वा शोल्‍शा, आं मुर आन कली प्रोंइनुङमी। मेकोपुकी मुल रे इन गुइ ङा सिखार मदुम्‍नीम। मिनु गेपुकीम गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍‍नीनी।
22मारदे हना गे जोल पा दोस गेशा ठीक पाइब मुर आन कली आन थुं लुक्‍च लपाइक्‍तीनी। गो मोदेंशो मपङ। मिनु आं अरेशो लोव़ मटीब आन कली टीब मदुमीन, देंशा ब्रोंइचा मगेनी। येरमीया २३:१४
23मोपतीके गेपुकीम मुल रे जोल पा कोंइतीक मताइ‍नीनी। गे लिंक्‍यु मकोव़नीनी। गो आं मुर आन कली इन गुइ रे प्रोंइनुङमी। मिनु गेपुकीम गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीनी” दे परमप्रभुम देंत।