Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau ia hereva henia, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, Israela ena peroveta koikoi taudia, idia sibona edia laloa idia peroveta taudia do oi gwau henia, do oi gwau, ‘Umui dika taudia e, Lohiabada ena hereva do umui kamonai.’ ”
3Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho, ia gwau: “Peroveta taudia kavakavadia, idia sibona edia laloa gaudia idia gwauraia noho, to gau ta idia itaia lasi taudia be do idia dika momokani!
4Israela taudia e, inai emui peroveta taudia be uda sisiadia bamona, ruma dikadia edia huanai idia noho.
5Magu idia makohia gabudia idia gimaia lasi, bona magu ia moru gabudia idia haginia lou lasi. Unai dainai Lohiabada ena dina ia ginidae, bona unai dina ena tuari ia vara neganai, Israela be do ia gini auka lasi.
6“Emui peroveta taudia edia mata hanai be momokani lasi, bona edia peroveta hereva be koikoi sibona. Idia gwau, ‘Lohiabada be inai bamona ia hereva,’ to lau ese idia lau siaia lasi. Ma idia laloa edia hereva gaudia be momokani do idia vara!
7To lau Lohiabada ese idia lau hamaoroa inai: Umui itaia noho mata hanai be momokani lasi, bona emui peroveta hereva be koikoi. Umui gwau, ‘Lohiabada be inai bamona ia hereva,’ to lau ese umui dekenai lau hereva lasi.”
8Unai dainai Lohiabada Dirava be inai bamona peroveta taudia dekenai ia hereva noho: “Emui hereva be momokani lasi, bona emui mata hanai be koikoi dainai, lau ese umui do lau dagedage henia.
9Lau Lohiabada Dirava ese umui peroveta taudia emui dika davana do lau henia, badina umui mata hanai koikoi, bona peroveta hereva momokani lasi umui gwauraia noho. Umui be egu bese taudia edia hebou badadia lalonai do umui vareai lasi, bona emui ladadia be Israela taudia korikori edia ladadia danu do idia torea lasi, bona umui ese emui tano Israela dekenai do umui giroa lou lasi. Unai neganai do umui diba lau be Lohiabada Dirava.
10“Badina umui peroveta koikoi taudia ese egu bese taudia umui hakaua kerere noho, umui gwau, ‘Maino ia noho,’ to maino be ia noho lasi. Bona badina be taunimanima ese magu goada lasi idia haginia neganai, umui peroveta kava taudia ese unai magu be peni kurokuro sibona dekenai umui dahua noho.
11Lau Lohiabada ese umui peroveta kava taudia lau hamaoroa inai, taunimanima edia magu be do ia moru diho. Lau ese medu bada do lau siaia, bona aisi nadidia bamona medu danu do lau siaia diho, lai bada danu.
12Vadaeni unai magu do ia moru, bona taunimanima do idia henanadai, do idia gwau, ‘Badina dahaka peni sibona dekenai umui dahua, pilasta goadana dekena amo bema umui karaia be namo.’ ”
13Vadaeni Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho: “Egu badu ena siahu bada dainai, lau ese lai guba goadana bona medu bada, bona aisi nadidia bamona medu danu do lau siaia, unai magu do lau hadikaia ore totona.
14Umui ese peni kurokuro dekena amo umui penia maguna do lau hamakohia. Ia be do ia dika, bona iena badina nadi do idia hedinarai. Vadaeni magu be umui dekenai do ia moru, bona umui do ia alaia mase. Unai neganai do umui diba lau be Lohiabada.
15“Magu, bona ena manoka gabuna be peni kurokuro dekenai idia dahua taudia ese egu badu mai siahu bada ena mamina do idia abia momokani. Vadaeni umui dekenai do lau gwau, ‘Magu bona magu idia penia kava taudia be idia ore vadaeni.
16Israela ena peroveta koikoi taudia be unai peni kava taudia hegeregerena, idia ese Ierusalema taudia idia hamaoroa maino do idia abia, to idia abia diba lasi momokani. Lau inai Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni.’ ”
17Lohiabada ia gwau, “Tanobada tauna e, oiemu bese taudia edia huanai idia noho hahine taudia, idia ese sibodia edia laloa dekenai peroveta hereva idia gwauraia, be do oi gwau henia.
18Do oi gwau, ‘Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau: “ ‘ “Umui hahine taudia be dika momokani do umui davaria! Umui ese meamea totona imana ganadia umui turia, emui bese taudia edia. Bona kwarana kumia mukodia, meamea gaudia, danu umui turia noho, taunimanima ese edia kwaradia dekenai do idia atoa. Vadaeni umui gwau inai meamea gaudia edia siahu dekena amo, idia ese taunimanima haida edia noho mauri idia biagua diba. Umui ura egu bese taudia edia lauma hamauria, bona hamasea siahuna do umui abia. Bona inai siahu dekena amo, umui sibona emui namo do umui habadaia gwauraia.

19Egu bese taudia edia vairana dekenai egu ladana umui hamiroa vadaeni, bali aniani sisina o beredi maragina sibona do umui abia totona. Umui ese kerere lasi dainai lau ura idia mauri taudia umui alaia mase noho, bona kerere dainai lau ura idia mase taudia umui hamauria noho. Inai bamona umui karaia, badina egu bese taudia, hereva koikoi dekenai idia kamonai taudia, be umui ese umui koidia.” ’ ”
20Unai dainai Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva noho: “Kamonai, emui meamea ganadia, idia ese taunimanima edia mauri o edia mase idia havaraia gwauraia gaudia be lau badu henidia noho momokani. Emui imadia dekena amo do lau darea oho, bona egu bese taudia be emui siahu dekena amo do lau ruhaia bona hamauria.
21Emui kwarana kumia mukodia be do lau veridia oho, bona emui siahu dekena amo egu bese taudia do idia heau mauri momokani. Unai neganai do umui diba lau be Lohiabada.
22“Umui emui hereva koikoi dekena amo, kara namo idia karaia noho taudia edia laloa umui hamanokaia noho. Lau ura lasi unai bamona taudia do umui hadikaia. Umui ese kara dika taudia edia lalodia umui hagoadaia noho, vadaeni edia kara dika do idia rakatania lasi. Bona unai dainai unai dika taudia ese mauri do idia davaria lasi.
23“Unai dainai, hari ia lao, do umui mata hanai koikoi lou lasi, bona peroveta hereva koikoi do umui gwauraia lou lasi. Lau ese emui siahu dekena amo egu bese taudia do lau hamauridia momokani. Vadaeni do umui diba lau be Lohiabada.”