Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Israa7eelan ha77i hananabaa yootiyaageetu bolli hananabaa yoota. Bantta qofaappe denddidi, hananabaa yootiyaageeta hagaadan yaaga; ‘GODAA qaalaa siyite!
3Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Aibanne be7ennan coo banttau denddiya eeyya hananabaa yootiyaageetuyyo aayye7ana!
4Israa7eela asau, intte hananabaa yootiyaageeti qolettida katamaa giddon de7iya worakanatu mala.
5GODAA gallassi olan minni eqqanaadan, Israa7eela asaassi dirssaa gimbbiyaa bottokonidi minttanau, gimbbee kolettidosaa pude bibookkona.
6Eta ajjuutai worddo, qassi eta murunnoikka worddo. Eti GODAI kiittennan, ‘GODAI hagaadan yaagees’ yaagoosona. Yaatidi eti yootidoogaa GODAI polana yaagidi naagoosona.
7Taani yootennan de7ishin, ‘GODAI hagaadan yaagees’ yaagidi yootiyo intte worddo ajjuutaanne worddo murunnuwaa be7ibeekketii?” yaagees.
8“‘Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Intte worddobaa haasayido gishshaunne worddo ajjuutaa be7ido gishshau, taani intteyyo morkke.
9Ta kushee worddo ajjuutaa be7idi, worddo hananabaa yootiyaageetu bolli pirddau de7ees. Eti ta asaa yaa7an gelokkona, woikko Israa7eela asai xaafettido mazggafan xaafettokkona, woikko eti Israa7eela biittaakka gelokkona. Taani Ubbaa Haariya GODAA gidiyoogaa intte hegan erana.
10“‘“Saroi bainnan de7ishin, eti ta asaa, ‘Sa7i saro!’ yaagidi wora kaalettidosona. Qassi asai shuchchaa coo keelidi dirin, eti nooraa tiyoosona.
11Hegaa gishshau, he tiyiyaageeta, ‘He intte tiyido gimbbee kunddana! Wolqqaama irai bukkana; qassi taani GODAI ordde shachchaa duge yeggana; hanttaara goteekka denddana’ yaagidi yootite.
12He gimbbee kunddido wode, asai inttena, intte a tiyido noorai anee? giidi oichchennan agganee?” yaagees.
13“‘Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani ta hanqquwan hanttaara gotiyaa yeddana; qassi biittaa bashshanau ta yiilluwan ordde shachchaanne wolqqaama iraa suulliya hanqquwaara kiittana.
14Intte nooraa tiyido gimbbiyaa taani mentterettana, biittan laalananne baasuwaa mela ashshana. I kunddiyo wode intte a giddon haiqqana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana.
15Hegaadan hanidi, ta hanqqoi gimbbiyaa bollinne gimbbiyaa nooraa tiyida asatu bolli wurana. Taani inttena, ‘Ha77i gimbbee baawa; gimbbiyaa nooraa tiyidaageetikka de7okkona.
16Israa7eelan de7iya, Yerusalaamebaa hananabaa yootidaageeti, saroi bainnan ayyo saruwaa be7idaageeti, eti de7okkona’ yaagais. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees’ yaaga.
17“Laa asa na7au, bantta qofaappe denddidi, hananabaa yootiya ne asaa maccaasatukko ha77i ne som77uwaa zaara; zaarada eta bolli hananabaa yoota.
18Hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Hara asaa bollan asayyo wolqqai de7anaadan, eta kushiyan ubban murunnobaa sikkidi wottiyaanne qanttanne adussa asaassi shaashiyaa giigissiya maccaasatoo, intteyyo aayye7ana! Intte ta asaa woranaunne pattanau intteyyo maatai de7anaadan koyeeta.

19Issi kophphe bangga woikko issi baso oitta demmanau, yeellayiyaabaa oottidi, ta asaa sinttan tana kaushsheeta. Hegaa giyoogee intte haiqqanau bessennaageeta woridi, attanau bessennaageeta ashsheeta giyoogaa. Yaatidi ta asaassi wordduwaa odeeta; etikka intte wordduwaa siyoosona” yaagees.
20“‘Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Intte hara asaa bollan asaayyo wolqqai de7anaadan, intte kushiyan wottido murunnuwaa taani ixxais. Taani a intte kushiyaappe duutta olana; piriyaappe kessi ekkiya kafuwaadan, taani eta intte wolqqaappe ashsha ekkana.
21Taani intte shaashiyaakka qaara ekkada, ta asaa merinau intte kushiyaappe wotta ekkana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana.
22Taani azzanissabeenna xillo asaa wozanaa intte wordduwan azzanissideta; nagaranchchatikka bantta iita oosuwaappe simmidi, bantta shemppuwaa ashshennaadan, intte eta minttideta.
23Hegaa gishshau, naa77antto worddo ajjuutaa be7ekketa; murunnobaakka oottekketa. Taani ta asaa intte kushiyaappe wotta ekkana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.