Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miabot na usab kanako ang pulong ni Yahweh nga nagaingon,
2“Anak sa tawo, pagpanagna batok sa mga propeta nga nagapanagna sa Israel, ug sultihi kadtong nagapanagna nga subay sa ilang kaugalingong mga hunahuna, 'Paminawa ang pulong ni Yahweh.
3Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Pagkaalaot sa buangbuang nga mga propeta nga nagasunod sa ilang kaugalingon nga espiritu, apan wala gayoy nakita!
4Israel, daw sama sa ihalas nga mga iro diha sa biniyaan nga mga yuta ang inyong mga propeta.
5Wala kamo mangadto sa mga paril nga nakapalibot sa panimalay sa Israel aron ayohon ang guba nga mga bahin niini, aron nga malig-on sa gubat sa adlaw ni Yahweh.
6Adunay dili tinuod nga mga panan-awon ug mga panagna ang mga tawo, kadtong nag-ingon, “Mao kini, ug mao kana ang gipahayag ni Yahweh.” Wala sila gipadala ni Yahweh, apan gipalaom nila ang mga tawo nga mahitabo ang ilang mga mensahe.
7Wala ba kamo nagsulti ug dili tinuod nga mga panan-awon ug naghimo ug bakak nga mga panagna, kamo nga nag-ingon, “Mao kini, ug mao kana ang gipahayag ni Yahweh” sa dihang wala man ako miingon?'
8Busa miingon si Yahweh nga Ginoo niini, 'Tungod kay nagbuhat man kamo ug dili tinuod nga mga panan-awon ug nagsulti ug mga bakak—busa mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo batok kaninyo:
9Makigbatok ang akong kamot ngadto sa mga propeta nga adunay dili tinuod nga mga panan-awon ug naghimo ug bakak nga mga panagna. Dili sila mahiapil sa tigom sa akong katawhan, o malangkob sa listahan sa panimalay sa Israel; kinahanglan nga dili gayod sila moadto sa yuta sa Israel. Aron nga mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh nga Ginoo!
10Tungod niini, ug tungod kay gipahisalaag nila ang akong katawhan ug miingon, “Kalinaw!” sa dihang walay kalinaw, nagtukod sila ug mga paril nga ilang pintalan ug puti.'
11Sultihi kadtong nagpintal ug puti sa paril, 'Malumpag kini; mobundak ang kusog nga ulan, ug magpadala ako ug ulan nga ice, ug usa ka unos aron nga malumpag kini.
12Tan-awa, malumpag ang paril. Wala ba kamo sultihi sa uban, “Asa man ang pintal nga inyong gitabon niini?”
13Busa miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Magpadala ako ug unos tungod sa akong kapungot, ug magbunok ang ulan tungod sa akong kaligutgot! Laglagon kini sa hingpit pinaagi sa ulan nga ice tungod sa akong kapungot.
14Kay pagalumpagon ko gayod ang paril nga inyong gitabonan ug pintal, ug pagalumpagon ko kini ngadto sa yuta hangtod nga makita na ang mga patukoranan niini. Busa malumpag kini, ug madat-ogan gayod kamo sa taliwala niini. Unya mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh.
15Kay pagalaglagon ko sa hingpit ang paril ug kadtong nagpaputi niini tungod sa akong kapungot. Sultihan ko ikaw, “Nahanaw na ang paril, ni ang mga tawo nga nagpaputi niini—
16ang mga propeta sa Israel nga nanagna mahitungod sa Jerusalem ug niadtong adunay mga panan-awon sa kalinaw alang kaniya. Apan walay kalinaw! —mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.”'
17Busa ikaw, anak sa tawo, pagpakig-atubang batok sa mga anak nga babaye sa imong katawhan nga nanagna gikan sa ilang kaugalingong mga hunahuna, ug pagpanagna batok kanila.
18Isulti, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Pagkaalaot sa mga babaye nga nagbuhat ug mga anting-anting diha sa tanang bahin sa ilang kamot ug nagbuhat ug nagkalainlain nga sukod sa mga belo alang sa ilang mga ulo, aron gamiton sa pagpanglimbong sa mga tawo. Limbongan mo ba ang akong katawhan apan luwason ang inyong mga kaugalingong kinabuhi?

19Gipasipad-an mo ako diha sa akong katawhan alang sa pipila ka kumkom nga sebada ug mga tinipik sa tinapay, aron sa pagpatay sa mga tawo nga dili angay mamatay, ug pagbuhi niadtong dili na unta angay mabuhi, tungod sa inyong mga bakak ngadto sa akong katawhan nga nakadungog kaninyo.
20Busa miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Supak ako niadtong mga anting-anting nga inyong gigamit aron sa paglit-ag sa kinabuhi sa mga tawo nga daw mga langgam lamang sila. Tinuod gayod, pagakuhaon ko kana gikan sa inyong mga bukton; ug kadtong mga tawo nga inyong gilit-ag sama sa mga langgam—pagabuhian ko sila.
21Gision ko ang inyong mga belo ug luwason ko ang akong katawhan gikan sa inyong kamot, aron nga makalingkawas na sila sa inyong mga kamot. Mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh.
22Tungod kay gipaluya ninyo ang kasingkasing sa mga tawong matarong pinaagi sa mga bakak, bisan tuod ug wala nako tinguhaa ang iyang pagkaluya, ug tungod kay gidasig hinuon ninyo ang binuhatan sa usa ka tawong daotan aron nga dili siya magbag-o aron nga maluwas ang iyang kinabuhi—
23busa dili na kamo makabuhat ug dili tinuod nga mga panan-awon o makapadayon sa paghimo ug mga pagpanagna, tungod kay luwason ko ang akong katawhan gikan sa inyong kamot. Mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh.”'