Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ Isaili ãnabi pↄ́ aalɛ ãnabikɛkɛↄ yã́ musu. O ãnabi pↄ́ aaì ńzĩa làasoo yã'oↄnɛ, aa swãdↄ ma yã́i.
3Ma Dii Lua ma mɛ̀, waiyoo ãnabi sↄũ pↄ́ aali yãe eo, anzĩa yã́ mɛ́ lɛ́ dↄaanɛ́ↄ.
4Isailiↄ, á ãnabiↄ dɛ lán gbɛ̃gbona pↄ́ bɛ bɛziauↄwaɛ.
5Aai gɛ́ zɛi gufooↄ guuo, aai bĩ́i pↄ́ lia Isailiↄzi kɛkɛ, kɛ́ Isailiↄ e zɛ gbãa zĩ guu Dii pↄkũmagↄↄo.
6An wɛ́pungu'eaá pãɛ, an màsoá ɛɛɛ. Aaì mɛ Dii mɛ́ ò, kási mámɛ ma ń zĩo, ↄ̃ an wɛ́ ìↄ dↄ ń yã́i à gbɛsu.
7Kɛ́ aa mɛ̀ Dii mɛ́ ò, mɛ́ mi o sↄ̃o, wɛ́pungu pã aa èo lò? Màso aa kɛ̀o lò?
8Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, lá aa yãpã ò, aa wɛ́pungu ɛɛ è, a yã́i má fɛlɛńnↄ. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
9Má ↄtↄ̃ ãnabi ɛgɛna pↄ́ aaì wɛ́pungu'e mɛ́ aaì màsokɛↄwa. Aaↄ ku ma gbɛ̃́ lɛdamadeↄ guuo, an tↄ́ àↄ ku Isailiↄ buibↄkĩi taalauo, mɛ́ aa e ɛa ta Isaili bùsuuo, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii Lua.
10Aa ma gbɛ̃́ↄ sã̀sã, aa mɛ̀ aafia ku, kási sↄ̃ aafia kuo. Ma gbɛ̃́ↄ ì bĩ́ibo, ↄ̃ ãnabipiↄ ì soolɛwà.
11O soolɛnapiↄnɛ, bĩ́ipi a kwɛɛ. Dii a to lou bílibili ma ń gbɛo ń zàa'ĩan gbãao.
12Tó bĩ́ipi kwɛ̀ sↄ̃, wa ń la wà mɛ, soo pↄ́ aa lɛ̀wà ku máɛ?
13Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, má zàa'ĩan gbãa gbaɛ ń pↄkũmao, ma pↄfɛ̃ i to lou bílibili ma ń gbɛo pↄkaalɛa yã́i.
14Má bĩ́i pↄ́ aa soolɛ̀wàpi gboo mà daaĩɛ, a ɛ̃gbɛkpalɛ i bↄ gupuau. Tó bĩ́ipi kwɛ̀ sↄ̃, gbɛ̃́ pↄ́ kú wɛ̃́lɛpi guuↄ kaalɛɛ, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
15Má pↄkũmabↄbↄ bĩ́ipiwa ń gbɛ̃́ pↄ́ soolɛ̀wàↄɛ, mí onɛ bĩ́ipi kuo, mɛ́ a soolɛnaↄ kuo,
16Isaili ãnabi pↄ́ aa ãnabikɛkɛ̀ Yelusalɛũdeↄnɛ, aa wɛ́pungu'ènɛ́ aa mɛ̀ aafia ku, kási sↄ̃ aafia kuopiↄ. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
17Mpi sↄ̃ gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛbiibii n bui nↄɛ ãnabi pↄ́ aaì ńzĩa làasoo yã'oↄwa, ní ãnabikɛkɛ ń yã́ musu
18ǹ mɛ: Ma Dii Lua ma mɛ̀, waiyoo á nↄɛ pↄ́ i ɛsɛba naminami à dada á ↄpɛsɛwaↄ. I sↄ̃̀ↄↄ zↄ̃ baadeɛ a gbã̀a lɛ́u an nisĩna kũbↄ ũ. Á ma gbɛ̃́ↄ nisĩnaↄ kṹkũ, ápiↄ í bↄ aafiaa?

19A ma ↄ̃̀ↄkpà ma gbɛ̃́ↄnɛ pↄ́wɛna ↄkũ doↄ ge pɛ̃ɛ kasoↄ yã́i. I ɛɛto ma gbɛ̃́ pↄ́ aaì swã́sɛ ɛɛiↄnɛ. A gbɛ̃́ pↄ́ i kũ aa gaoↄ dɛ̀dɛ, mɛ́ a gbɛ̃́ pↄ́ i kũ aaↄ kuoↄ tò.
20Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, má za á ɛsɛba pↄ́ i gbɛ̃nazĩna kũò lán bãwaↄu. Má ɛsɛbapiↄ bↄ á ↄwa, mí nisĩna pↄ́ a kũ̀ lán bãwapiↄ gbaɛ.
21Má á sↄ̃̀ↄpiↄ taitai, mí a gbɛ̃́ↄ bↄlɛ á ↄzĩ. Aaↄ dɛ pↄ́ pↄ́ naa a ↄzĩↄ ũ lↄo, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
22A gbɛ̃maa pↄ́ má ye ń pↄ yaoↄ kãdɛ̀ á mↄafili guu. A gbɛ̃vãiↄ gbà sↄ̃, ↄ̃ aai bↄ ń zɛ́ vãiu aa ńzĩa mìsio.
23Ayãmɛto á e wɛ́pungu ɛɛ enɛ́ lↄo, á e màsokɛnɛ́ lↄo. Má a gbɛ̃́ↄ bↄ á ↄzĩɛ, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.