Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Jop

Jop 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tama Genuai Bidigo Jop e tama po hanalu wali,
2“Jop, nago pogo ena dali hwįbo tiwai walio. Ena da, Tigidali Bomo Elalubo God dao. Tama nago ena po tų ela manio. Tama megi da, eno nago eno po wei ponomainu agebele e ilibao. Nago wei ponobo usu yaibawe? Ma, meni yaibawe?” Godigo te po wai.
3Tama Jopgo Godigo po wei ponoyu, e tama wali,
4“Genuai Bidi, ena dolama, tama ena olo nai dao. Mena tama tilama, eno nago po wei ponaibawe? Ena nogogo pedauwali pania saibao.
5Eno po hauwa mu wai dao. Tama tibaso, eno nago po wei ponoyu, po ma wagobeo,” wali.
6Tama te Genuai Bidi te moni wali dali, tulubage dali side bidiyu yai, Jopgo po wei e tama ponani.
7“Nage bidi mu tiwai tama dolaluao. Tama eno nagebolo haniani nai po hanalu waibao, tama nago eno hanalubo po wei ponao.
8Nago po bomonama, e tama wali, nago tigidali kolesaga dolo dao, po wali. Tiali goli, nago ena magi baso po tų ela maniwe? Tama nago magi baso eno doloba pai kolesaga ebeo po waliwe?
9Te nago bomo genuai mu eno bomo tiwai tama dawe? Eno i wabo da, te be kulu wabo tiwai tama wabo dao. Nago me eno te ebo tiwai yaibawe?” wali.
10“Ma, nago usu yaiba homu ebaso da, teda nago ena hasegelama, tama dwagi dwagi yai au ugwa selama, tama genuai nogi dali, bomo dali si selama, tama nage te we bidigo gedude ugwade mu bidagameo.
11Tama nago te bidi dabego dwai kolesaga ebo sulama, tama augwa nogi ugwaba sobaso da, teda nago sębę genuai mu elama, augwali aiyaba mu elaluagameo.
12Awe. Nago dwai kolesaga ebo bidi dabe sulama, tama augwali aiyaba elaluao. Tama nago dwai kolesaga ebo bidi augwa bidibo bulude sągągo agayagameo.
13Tama nago te bidi dabe tǫgo mesegelebaso, tama gasa we bidigo augwali me sugobeo.
14Ma, nago te sę dabe eyu da, teda eno nago nogi ugwaba siyu, e po waibao, ‘Nago bomogo digi naga te dwai kolesaga ebo we bidi aiyaba mu elaluama, tama nago augwali mu silai dao,’ po waibao,” Genuai Bidigo te po wai.
15Tama Genuai Bidi agai po genina ma weyu, e tama po wali, “Jop, nage pelama, te hasa augwaligo hipopotamus wabo hasa sugi pao. Ena digi augwali nigiyu, nage tama nigiyu tama yai dao. Te hipopotamus augwaligo kau kibugo yali gilama nosai dabe tubo dao.
16Te hasa hipopotamusgo tigi genuai mu elama, tama augwaligo bomo genuai mu elalubao. Te augwaligo tabi dali, tudi dali si me bomo genuai mu elalubao.
17Augwaligo danu te ni bǫ tiwai dila pai dolalubo dao. Tama augwaligo sągą boma pai mu dao.
18Agai dili da, te augwaligo te dila pai bras o aingo nigai paip tiwai dao. Tama agai nogo sągą te genuai ain tiwai dao.

19Te hasa hipopotamus te tigidali hasa ena God eno nigali hasago tobolu bidi dao. Awe. Enaduba deli naga augwali nigai dao. Tama enaduba naga agai bomo aiyaba elalubo usu yaibao.
20Te hasa hipopotamusgo tubo nosai dabe da, te dwasianu bulu dude dabe holobo dao, te bulu hasa dabe bilalubo digi.
21Te hasa hipopotamus te dwasianu ni sesane yai ni pagede piyu ebo dao. Tama pu ąįde dologode geme duala sabo dao.
22Tama augwali te dwasianu ni wę sesegede elalubo ni dologode dualaluyu, bugagia toma tubo dao.
23Tama te moni wę asobo sogo da, augwali wi munu me ebo menio. Tagala te wę aselama, augwaligo penaneba sabalobadi, me augwali homu nagamea pelama, bidibo dao.
24Tama augwali no munalubadi da, dego mu augwali touwaibawe? Tama dego augwaligo guni pololama, augwali bono gebelama kegaibawe? Bidi menio,” wali.