Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Ayuba

Ayuba 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala man naxa a masen Ayuba bɛ,
2«I tan naxan Ala Sɛnbɛ Kanyi kalamuma, i suusama a rakiitide? Xa lɔnnila na i tan na, yaabi nde ti yi birin ma ba.»
3Ayuba naxa Alatala yaabi,
4«Mixi xuri di nan n na. N tan i yaabima munse ra? N bara n dɛ suxu n bɛlɛxɛ ra, n dundu yen.
5N wɔyɛn nɛ keren, n naxa wɔyɛn firin. Na xanbi, n mu sese sama na fari sɔnɔn.»
6Ala man naxa a masen Ayuba bɛ turunnaadɛ foye kui,
7«I i tagi xiri gben alɔ gbangbalanyi, n xa maxɔrinyi ndee ti i ma, i xa n yaabi.
8I mu laxi a ra n ma kiiti tinxin? I wama nɔndi bafe n yi ra nɛ, a xa lu i tan bɛ?
9I sɛnbɛ gbo Ala gbe bɛ? I xui magaaxu alɔ a gbe?
10Na kui, i i maxiri nɔrɛ nun xunnakeli ra ba, i xa tofan, i xa i sɛnbɛ masen.
11I xa i xa xɔnɛ magaaxuxi ramini ba, i yɛtɛ igboee xun nakana.
12E birin kuntan, mixi ɲaaxie igbantu e yire.
13Bɛndɛ radin e birin xun na, e balan gaburi kui.
14Na tɛmui n fan yɛtɛ yati i matɔxɔma nɛ, barima i yɛtɛ sɛnbɛ bara i rakisi.»
15«Mali mato ba a fanyi ra, na sube magaaxuxi n naxan daaxi alɔ n i fan daaxi ki naxɛ. A ɲooge donma alɔ ninge.
16A sɛnbɛ gbe na a gungui nɛ, sɛnbɛ malanxi a furi kiri bun.
17A xuli sɛnbɛ gbo alɔ konde bili, a sanyi fasɛe wuya, e gadara.
18A xɔrie luxi alɔ yɔxui, xa na mu a ra wure.

19Ala xa daalise fisamante nan a ra, kɔnɔ a gaaxuma Ala xa santidɛgɛma ya ra.
20A a baloe fenma geyae kɔn sube xaaɲɛe ya ma.
21A xima niini bun ma, a a nɔxun dabonyie kui.
22A a malabuma wuri bilie niini bun ma, naxee na dabon dɛ ra.
23Dabonyi ye xa gboe mu a magaaxuma. Yurudɛn xure na banbaran yɛ, a mu a tɔɔrɔma.
24A ya rabixi nɔma suxude? A nɔma suxude gantanyi ra, a ɲɔɛ xa tunba?»
25«I nɔma sɔɲɛ suxude kɔnyi ra? I nɔma a dɛ xiride, i a ba ye xɔɔra?
26I nɔma a ɲɔɛ, xa na mu a ra a dɛ tunbade, i luuti sa a ma?
27A i mayandima i xa a fulun? A hayi na wɔyɛnyi ɲɔxunmɛ ma a falafe ra i bɛ?
28Wo saatɛ xirima? A findima i xa konyi ra a xa simaya kui?
29I nɔma berede a ra alɔ xɔni di? I nɔma a xiride, a findi i xa die xa bere se ra?
30I nɔma a matide? Yulɛe a itaxunma e bore ma?
31I nɔma a kiri masɔxɔde tanbɛe ra? I nɔma a xunyi sɔxɔde sɔxɔse nde ra?
32Gere ti a bɛ, na mu nɛɛmuma i ra. I mu na ifirinma sɔnɔn.»