Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yoube

Yoube 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yoube! Di da Gode Bagadedafa amo Ema mogoi dagoi. Di da wali fisima:bela:? O di da Nama bu adole ima:bela:?” Yoube da amane sia:i,
3-
4“Hina Gode! Na da gagaoule agoane sia:i. Na da Dima adi dabe adole ima:bela:? Na da eno sia: sia:musa: hame dawa:lala!
5Na da ni sia:mu galu amo baligili sia:i dagoi.”
6Amalalu, foga mulu mabe amo ganodini, amodili Hina Gode da bu Youbema sia:i. Hina Gode da amane sia:i.
7“Wa:legadole, molole aligili, Na dima adole ba:mu amoma di bu dabe adole ima.
8Amola Na da moloi hame amola di fawane da moloi, amo dafawaneyale dawa:ma:ne, dia da Nama fofada:sala:?
9Dia gasa da Na gasa defelela:? Dia sia: da Na sia:sea gugelebe agoaila:?
10Amai galea, di hidalewane wa:legadole, hadigidafa amola bagadedafa hou abula agoane gaga:ma.
11Gasa fi hidabe dunu ba:ma! Amasea, ilima ougili, ilia hou fofonoboma!
12Dafawane! Ilima ba:lu, gudu oule sa:imu. Di wadela:i hamosu dunu ilia lelebe sogebi amogaiwane gugunufinisima!
13Ili huluane uli dogonesima. Ili bogoi sogebi ganodini lala:gilisima.
14Amasea, Na da bisili dima nodone sia:mu. Amola, disu fawane da hasalasi dagoi sia:mu.
15Ohe fi bagade ea dio amo Bihimode, amo ba:ma:! Na da e hahamoi amola na da di hahamoi. E da bulamagau defele, gisi naha.
16Be e da gasa bagadedafa. Ea laboso da gasa bagadedafa.
17Ea la:go da dolo ifa defele sanosa. Amola ea emoso da gasa bagade.
18Ea gasa da balase defele, gasa bagade gala. Amola ea emo da ouli fesonoi defele, gasa gala.
19Ea da esalebe liligi huluane ilia fofogadigisu hou baligisa. Ea Hahamosu Dunu fawane da e hasalimusa: dawa:.

20E moma:ne, gisi da agolo amoga sigua ohe da hedesa, amogai heda:sa.
21E da aya: gaga:nomei ifalaboha golasa. Amola heahai sogebi saga: heda:i, amo ganodini wamoaligisa.
22Aya: gaga:nomei ifalabo amola dilaguba ifa hano gadenene lelebe, da ema ougigala:sa.
23E da hano yogo amoba:le hame beda:sa. Yodane hano da ea odagia fana masea, e olofolewane lelebe ba:sa.
24Nowa da ea si dofonesili, e gagulaligima:bela:? Nowa da ea migifu saneni gaguma:bela:?