Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Isɔbu kɛ dɔ̀:
2Fɔ̃́ nwèè dɔ́ mí muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nnɛ̀ fɔ̃́ ntí nɛnni ɑ mɔkɛ ɔ̃̀nti kɛ bo bɛ́i? Fɔ̃́ nwèè sɛ́i m mí nKuyie nhɔ̃̀nti bo ɑ bo n tɛ̃́nnɛ́ tì?
3Kɛ̀ Isɔbu tɛ̃́nnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀:
4Mí nwèè í tùɔ̀kɛ dɛ̀mɑrɛ̀, m bo tɛ̃́nnɛ́ ɔ̃̀nti? N yóu kɛ pĩ́ n nùù ndi.
5M bɛ́imu kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ n tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ kóntɛ́, m bɑ́ɑ́ yíɛ́ kɛ́bɛ́i kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́yúní Isɔbu kuyɑɑkù miɛkɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
7Pĩ́ nhɑmɑ́ɑ̀ onìtì fɔ̃́, n yóó dɑ bekɛ tinɑ́ɑǹtì nti kɑ̀ɑ n tɛ̃́nnɛ́.
8A dɔ́ n kó tibeéntìi cɑkɛ pɑ́íí nweɑ̀? A dɔ́ míì ntú osĩ̀nwè kɑ̀ɑ tu onɑtɑ̀ɑ̀?
9A nɔyɔ̃nnì mɑ̀nnɛ̀mu mí nKuyie nkpɛrɑɑ̀? A bo nɑ kɛ́pɛɛ mɛtɑmmɛ̀ n kɔ̃mɑɑ̀?
10Tikpetì nɛ̀ disɑ̃nni dɛɛ̀ múnkɛ tú ɑ kó tisɑ̃tɑ̀ɑ̀? Diyetìdiɛrì nɛ̀ kuwenniku dɛɛ̀ múnkɛ tú ɑ kó diyɑɑ̀bòrɑ̀ɑ̀?
11A miɛkɛ tũ mpɛikɛ bɛnìtìbɛ̀ mɛdiɛ̀, wéntɛ́ bɛ fɛnɔnsĩ̀nfɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̃kɛ.
12Wéntɛ́ sifeí yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ sĩ́nnɛ́, pɔntɛ bɛnitiyonkubɛ dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀.
13Wɛ̃nnɛ́ bɛ bɛmɔu kɛ́ bɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́, tɑnnɛ́ bɛ difɔ̃̀tìrì miɛkɛ dibiìnnì.
14Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n nɛ́ dɑ sɑ̃ntɛ, ɑ nɑmɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú.
15Wéntɛ́ dikondènnì, míì dì dɔ̀ɔ̀ n dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, kɛ̀ dì yo ntimútì fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɔ̃mɛ.
16A nɛ́ wéntɛ́ muwɛ̃rímú dì mɔ̀kɛ mù, kɛ́yɑ̀ di pɔukɔ̃̀rɛ̀ tɛ̃̀ĩ̀ mɛ̀ɛ̀ botí.
17Kɛ̀ di yóú kpeńnì sɛ́tìrì kó kudɔú dòmmɛ̀, kɛ̀ di kpèrɛ̀ mɑmbii mpirí kɛ pirí.
18Kɛ̀ di kṹɔ̃̀ dònnɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó imɑ́tidɛí, kɛ̀ di cĩntíi dò nyimɑ́tìkpɑ̃ntíí.

19Mí nKuyie n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu miɛkɛ, m mɛ̀nkɛ nɛ́ di ndɔ̀ɔ̀, mí nwèè dì dɔ̀ɔ̀ míì dì duɔ́ ndisiè.
20Yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nkɛ di wɑɑ̀mmɛ̀ di diitì tiwɑnwɑntì sɔnti timɔu kpɛ̀iti dɛ̀.
21Dì dɔu tifɑ̃pèùtì miɛkɛ nkɛ, kukó nkó tipèntì miɛkɛ, dɛ̀ɛ̀ dò nkupúú mɛniɛ mborɛ̀.
22Dì ɔ̃ ndíɛ́kɛ́ tifɑ̃pèùtì dɛ́ɛ̀ mmɛ, kɛ̀ kukó nkó tipùòntì dì fìtɛ́.
23Bɑ́ kɛ̀ kukó ndɔ́ kùu tɑ kɛ́píɛ, dì í yĩɛ̃̀kù, kɛ̀ mɛniɛ mpũɔ̃̀ nkɛ puotì di nùù dì mbúútóo.
24We mbo dɑ́ɑ́tí kɛ́ dì wetínko kɛ́ dì pĩ, kɛ́keutɛ́ di yɛ̀ì?
25Bɛ̀ pĩĩmmu fɛmùɔ̀fɛ̀ kuyĩmpiennɑ̀ɑ̀? Dɛkɔ̀kɔ̀rɛ̀ bo kṹṹ fɛ nɔ́ndɛnkɑ̀ɑ̀?
26A bo tɔ̃nnɛ́ fɛkɔ̃̀tìfɛ̀ fɛmùɔ̀fɛ̀ yɛ̀ìɑ̀? Dɛkɔ̀kɔ̀rɛ̀ bo duutɛ fɛ bɑɑɑ̀?
27Fɛɛ̀ bo dɑ bɑ́mmɑ́ɑ̀? Fɛɛ̀ bo ndɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀ diyɔɔ̀nnɑ̀ɑ̀?
28Fɛ̀ bo dɑ dɔúnnɛ̀ dinùù mɑrì kɛ̀ dɔ̀: M bo ntú ɑ kóo tɔ̃ntì n fòmmu mumɔu miɛkɑɑ̀?
29A bo nfɛ̀ kpɛ̀itinɛ̀ bɛ̀ kpɛ̀itinɛ̀mɛ̀ tɛnɔ̀tɑ̀ɑ̀? A bo fɛ̀ pìtínnɛ́ kɑ̀ɑ bí initipòì nfɛ̀ kpɛ̀itinɑ̀ɑ̀?
30Bɛyĩm̀pĩ́mbɛ̀ bo fɛ̀ dɔu nkɛ́nfiitɑɑ̀? Bɛpotɑmbɛ̀ bo fɛ̀ posìrì kɛ́fítɑ́ɑ̀?
31Mɛpembii mbo fṹṹkú fɛ kɔ̃̀nkɑ̀ɑ̀? Mɛkpɑ̃mbii mbo tɑ fɛ yuuɑ̀?
32Nɔ́ɔ́ nhɑ nɔ̀ùtɛ̀ fɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ndò nhɑ fɛ̀ dɔ́nɛ̀ dikpɑ̀nnì, kɑ̀ɑ borɛ̀ yìɛ́ nɛ̀ ɑ bo mbomɛ̀!