Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Job

Job 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nagpadayon sa pagpakigsulti si Yahweh ngadto kang Job; miingon siya,
2“Si bisan kinsa ba nga buot manaway mosulay sa pagbadlong sa Makagagahom? Siya nga makiglalis sa Dios, patubaga siya.”
3Unya mitubag si Job kang Yahweh ug miingon,
4“Tan-awa, dili ako mahinungdanon; busa unsaon ko man ikaw pagtubag? Ibutang ko ang akong kamot sa akong baba.
5Misulti ako sa makausa, ug dili na ako motubag; sa pagkatinuod, kaduha, apan dili na ako magpadayon pa.”
6Unya mitubag si Yahweh kang Job gikan sa bangis kaayo nga unos ug miingon,
7“Karon, itaod ang imong bakos sama sa usa ka lalaki, tungod kay pangutan-on ko ikaw, ug kinahanglan nga tubagon mo ako.
8Moingon ka ba gayod nga dili ako makataronganon? Hukman mo ba ako aron angkonon mo nga sakto ka?
9May bukton ka ba sama sa Dios? Makapadalugdog ka ba sa imong tingog sama kaniya?
10Karon, sul-obi ang imong kaugalingon sa himaya ug dungog; sul-obi ang imong kaugalingon sa kadungganan ug kahalangdon.
11Ipakatag ang naghinubra nimong kasuko; tan-awa ang tanan nga garboso ug ipaubos siya.
12Tan-awa ang tanan nga mapasigarbohon ug ipaubos siya; tamaki ang daotang mga tawo kung diin sila nagbarog.
13Ilubong silang tanan ilalom sa yuta; bilanggoa ang ilang mga dagway sa tagong dapit.
14Unya ilhon ko usab ikaw nga ang imong tuong kamot makaluwas kanimo.
15Tan-awa karon ang behemot, nga hinimo usab nako sama sa paghimo ko kanimo; nagakaon siya ug sagbot sama sa torong baka.
16Tan-awa karon, ang iyang kusog anaa sa iyang hawakan; ang iyang gahom anaa sa mga unod sa iyang tiyan.
17Lihokon niya ang iyang ikog sama sa kahoy nga sedro; ang unod sa iyang paa nag-abot.
18Ang iyang mga bukog sama sa mga tubo nga tumbaga; ang iyang tiil sama sa mga babag nga puthaw.

19Siya ang pangulo sa mga binuhat sa Dios. Ang Dios lamang, nga nagbuhat kaniya, ang makalupig kanila.
20Kay ang kabungtoran naghatag kaniya ug pagkaon; ang mabangis nga mga mananap sa yuta nagduladula sa duol.
21Naghigda siya ilalom sa bulak nga lirio diha sa landong sa kasagbotan ug diha sa lamakan.
22Nagtabon kaniya ang landong sa bulak nga lirio; ang kahoy nga tambo diha sa gamay nga sapa naglibot kaniya.
23Tan-awa, kung magbaha ang kilid sa sapa, dili siya mangurog; masaligon siya, bisan kung ang Suba sa Jordan moabot hangtod sa iyang ilong.
24Aduna bay makadakop kaniya gamit ang taga, o makatusok sa iyang ilong pinaagi sa lit-ag?