Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Iyyooba hagaadan yaagiis;
2“Iyyoobaa, asi Ubbaa Danddayiya Xoossaara mootettidi, shatimmi erii? Ane Xoossaara mootettiya uri ayyo zaaro” yaagiis.
3Hegaappe guyyiyan, Iyyoobi zaaridi, hagaadan yaagiis;
4“Abeet GODAU, taani pattenna laafa asa; taani neeyyo waata zaaranau danddayiyaanaa? Taani ta doonan ta kushiyaa wottaas.
5Taani issitoo haasayaas; shin taayyo zaariyoobi baawa. Naa77anttuwaa haasayikke” yaagiis.
6Hegaappe guyyiyan, GODAI gotiyaa giddoppe Iyyoobassi hagaadan yaagiis;
7“Attumaasadan ne xeessaa gixxa denddada, taani oichchiyoogaa taayyo oda.
8Neeni tana mooranchcha kessana hanai? Neeyyo xillo gidanau, tana worddo kessai?
9Xoossaa wolqqaa mala wolqqai neeyyo de7ii? Xoossai guummiyoogaadan neeni guummanau danddayai?
10Hegaa gidikko, ane ne bonchchuwaaninne gitatettan dendda! Ne puulaanne anggaa maaya!
11Ne hanqquwaa teegaa ane tiga; otorettiya asa ubbaa xeellada, ane kaushsha!
12Ane loitta xeellada, otorettiya ubbaa yeellaya; iitaa oottiyaageeta ubbaa eti de7iyoosan yedhdha!
13Eta ubbaa biittan mooga; duufuwaa duge wottada, eta gordda.
14Yaatikko, ne wolqqan neeni xoonanaagaa taani neeyyo markkattana.
15“Taani nena medhdhidoogaadan medhdhido, Bihemoota giyo do7aa ane xeella! I booradan maataa mees.
16A xeessan de7iya wolqqainne a uluwaa kammida shayaa minotettai keehi daro.
17A goinai zigaadan sitti gi uttiis; a gediyaa xaphotikka minuwan dooqettidaageeta.
18A meqettati nahaasiyaa bombbaa mala; a gedeekka birataa hiraqotu mala.

19“Xoossai medhdhido meretatu ubbaappe i aadhdhi maalaalissiyaagaa. A Medhdhidaagaappe attin, a xoonanau danddayiyaabi baawa.
20Do7ai ubbai kaa7iyo deree ayyo miyoobaa mokissees.
21Agunttai de7iyo mittaa garssan zin77ees; maqqaa giddon torqquwan qosettees.
22Agunttai de7iyo mittati bantta kuwan a genttoosona; shaafaa doonan mokkiya mittati a kammoosona.
23SHaafai kixxidi goggiyo wodekka dagammenna; Yorddaanoosa SHaafai a som77uwan xarccettiyo wodekka i saro de7ees.
24A aifiyaa toissidi, a oiqqanau danddayiya asi de7ii? A siiriyaakka piriyaa qaran caddi oiqqanau danddayiyai oonee?