Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOBU

IOBU 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Iobu dekenai ma ia hereva, ia gwau,
2“Iobu e, oi ese Siahu Ibounai Diravana dekenai oi maumau, bona oi ese lau do oi hamaoromaoroa diba, a? Namona be Dirava danu ia hepapahuahu tauna ese lau dekenai do ia haere!”
3Vadaeni Iobu ese Lohiabada dekenai ia haere, ia gwau,
4“Lau be namo lasi momokani, edena bamona oi dekenai do lau haere? Lau ese hereva ma ta do lau gwauraia lasi be namo.
5Hereva sisina bada lau gwauraia vadaeni, lau ura lasi ma lau habadaia.”
6Vadaeni Lohiabada ese Iobu dekenai ma ia hereva, lai bada dekena amo, ia gwau,
7“Oi ese harihari tau korikori bamona, do oi gini maoromaoro, bona oi dekenai lau nanadaia gaudia do oi haere henia.
8Oi ura lau dekenai kerere, bona maoromaoro lasi do oi gwauraia, oi sibona be maoromaoro do oi gwauraia totona, a?
9Oiemu goada be lauegu goada hegeregerena, a? Oiemu gadona oi habadaia diba, lauegu gadona hegeregerena, a?
10Bema inai be momokani, oi sibona do oi toreisi, mai oiemu hemataurai bona hekokoroku, bona oiemu hairai, bona king dagi ena toana do oi hedinaraia.
11Hekokoroku taudia ibounai, be mai oiemu badu danu do oi itaia, oiemu siahu do oi hedinaraia, bona idia do oi hahemaraia.
12Oibe, idia do oi itaia noho, do oi hamanaudia. Kara dika taudia be edia gini gabuna dekenai, oi ese do oi moidia diho momokani.
13Ibounai be tano lalonai do oi guridia, mase taudia edia gabu dekenai do oi guidia.
14Unai neganai lau ese oi do lau hanamoa, do lau gwau, ‘Oi sibona oiemu goada dekenai oi kwalimu vadaeni.’
15“Dagedage gauna ladana Behemoto mani oi itaia. Lau ese ia lau karaia, oi lau karaia hegeregerena. Ia be rei ia ania noho, boromakau bamona,
16to iena tauanina be goada herea momokani. Iena varovaro be mai edia siahu bada herea,
17bona iena iuna be ia haginia neganai, ia be sida auna bamona, bona iena mamuna edia varovaro, be mai edia goada bada herea.
18Iena turiana be auri laboralabora bamona, bona iena aena ruaosi be auri korikori bamona.

19Lau Dirava ese lau karaia gaudia ibounai, edia huanai ia sibona be herea! Lau sibona mo lau halusia diba.
20Ia ese ia ania rei, be ororo dekenai ia tubu noho, dagedage gaudia edia gadara gabuna dekenai.
21Au ginigini ena henunai ia hekure, siriho edia lalonai, bona gohu dekenai.
22Au ginigini ese ia hakerukerua noho, bona sinavai badinai audia ese idia hagegea noho.
23Oi itaia, abata bada ia vara neganai, Behemoto be ia gari lasi momokani, Ioridane Sinavai ese Behemoto ena uduna do ia hahonua, to ia be ia gari lasi momokani.
24Oi ese kimai dekena amo oi veria diba, a? O iena udu baubauna, be tarapu dekenai oi dogoatao diba, a?”