Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Din kinasirib yan maiarig si ipogaw ay nangisaad si beey na ya tinood na din pito ay posti na.
2Nanparti si animal na ya nantimpla si arak. Insagana na abe din lamisaan.
3Binaa na din baa na ay babbabai ta emey da sin kakayangan ay lugar sin ili yan kanan da:
4“Dakayo ay magay ammo na ya dakayo ay naong-ong,
5omali kayo ta mangan kayo ya inomen yo din tinimplak ay arak.
6Dokogan yo din ogalin di magay nemnem na yan onodan yo din panagbiyag di masirib ta matago kayo.”
7Din mamagbaga si manlaslasoy ya sin mangam-amag si lawa et maoyaw ya mapabainan anggoy.
8Isonga adi kan bagbagaan di ipogaw ay makalasoy, tan iliget nas sik-a. Ngem mo say bagbagaam di masirib, laylayden daka.
9Bagbagaam di masirib et matapian din sirib na. Itdoam di nalinteg et matapian din laing na.
10Din egyat ya panangipateg di ipogaw en Diyos, say poon di sirib. Din pangammoan di ipogaw en Diyos ay nasantoan et say lomaingana.
11Tan begew sin sirib et omando di biyag mo, matapian si piga ay tawen.
12Mo masirib ka, sik-a di manlak-am si siged. Mo makaoyaw ka, sik-a anggoy di man-ikaro.
13Din kinaong-ong et maiarig si babai ay ngalawngaw, magay ammo na ya magay baina.
14Tomokdo sin pantew di beey na ono sin kangatoan ay partin di siyodad
15yan ayagana din malablabas ay adi makibibiyang sin am-amagen di odom.
16Kanana sin magay nemnem na, “Dakayo ay nengneng, omali kayos na,
17tan mam-is di danom ay naakew. Mam-is abe di makan ay ilimed ay kanen.”
18Ngem adi dan ammo ay matey di emey en sisya et din odom yan enggay wada da sin kad-an di natey.