Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛciì mmɑɑ́ mɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛ còńnɛ́ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀,
2kɛ kùɔ iwũɔ̃, kɛ kùɔ̀ti mɛnɑɑ̀ nkɛ còńnɛ́ tɑ́bùrì,
3kɛ tɔ̃ mbɛnitipotɔ̃mbɛ̀ dihɛì, kɛ̀ bɛ̀ còḿmú dɛ̀ɛ̀ ikú kɛ yu,
4kɛ tú: Díndi tiyɛìntì kɔtɛnní diɛ. Kɛ nɑ́ɑ́ ntidìɛ̀ntì kɛ tú:
5Kɔtɛnní kɛ́di n diitì, kɛ́yɑ̃̀ n nɑɑ̀ n kùɔ̀ti mɛ̀.
6Yóunɛ̀ tiyɛìntì kɛ́fòutɛ. Tũnnɛnɛ̀ mɛciì nkó kucɛ.
7Kɑ̀ɑ tié ntɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ nhò dɑ́ senkɛ̀rìmu, kɑ̀ɑ tié nhonitiyonkuwe ò dɑ sɑ̃́mmú.
8Bɑ́ɑ́ tié ntɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀, ò yɑ̀ɑ̀ bo dɑ sĩntɛnɛ̀, tié nwèè ciì kòò ndɑ dɔ́.
9Kɑ̀ɑ tié nwèè ciì ò dɔ̀kɛ ɔ̃ɔ̃ ciitɛ́mu, kɑ̀ɑ tié nhonitisɑ̀ɑ̀wè dɛ̀ɛ ò yìɛ́ mɛciì.
10A bo ndémɛ̀ Kuyie ndɛɛ̀ tu mɛciì nkó diketirì, kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ ɑ mɔɔtɛ mɛyɛ̀mmɛ̀.
11Kɛ̀ mɛciì bɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí mmɛciì m bo okùnnɛ ɑ fòmmu kó yɛwe kɛ̀ yɛ̀ɛ sṹṹ.
12Kɑ̀ɑ ciì dɛ̀ tu ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kɑ̀ɑ tu tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ nhɑ pɛ́tɛ́ dɛ kó tiyeti ɑmɑ́ɑ̀.
13Tiyɛìntì dònnɛ̀ onitipòkù nwe wèè wékɛtɛ kɛ yɛi nkɛ í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀,
14kɛ kɑri o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì, dihɛì ikú dɛ̀.
15Kɛ yu bɛ̀ɛ̀ bɔkù kucɛ kɛ pɛ̃nkù, kɛ tú:
16Díndi tiyɛìntì kɔtɛnní diɛ, kɛ nɑ́ɑ́ ntidìɛ̀ntì kɛ tú:
17Mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ yùúkú mɛ̀ wɛ̀ɛ̀timu, kɛ̀ musɔ̀rìkɛ̀diì nɑɑti.
18Bɛ̀ mɛ nyí yɛ̃́ kɛ tú bɛ̀ kɔ̀ri mukṹṹ mborɛ̀ ndɛ, kɛ̀ dɛ kóo nitipòkù yu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tɑti kudɔnkù.