Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AONEGA HEREVADIA

AONEGA HEREVADIA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aonega ese ena ruma badana ia haginia vadaeni. Ruma ena du ibounai 7 ia haginidia vadaeni.
2Ena vamu be ia alaia mase vadaeni, iena uaina danu ia mikisi vadaeni, bona aniani patana danu ia karaia hegaegae.
3Aonega ese danu iena hesiai kekeni ia siaia lao vadaeni, hanua lalonai ataiai gabudia dekena amo do idia boiboi, do idia gwau,
4“Daika be aonega lasi, ia be iniseni do ia raka vareai.” Bona kavakava taudia dekenai aonega ia gwau,
5“Umui mai, egu aniani do umui ania, bona lau mikisi vadaeni uaina do umui inua.
6Emui kavakava daladia do umui rakatania, bona do umui mauri. Lalona kehoa ena dala dekenai do umui raka.
7“Bema oi ese hekokoroku tauna oi sisiba henia, ia ese oi dekenai do ia hereva dika. Bema oi ese kara dika tauna oi gwau henia neganai, bero do oi davaria.
8Hekokoroku tauna do oi gwau henia lasi, badina ia ese oi do ia hadikaia gwauraia. To aonega tauna do oi gwau henia, vadaeni ia ese oi do ia lalokau henia.
9Aonega tauna do oi hadibaia, vadaeni iena aonega do ia bada lao. Kara maoromaoro tauna do oi hadibaia, vadaeni iena diba do ia bada lao.
10“Lohiabada gari henia kara be aonega ena hamatamaia dalana, bona bema Helaga Dirava oi diba neganai, laloa kehoa oi davaria vadaeni inai.
11Badina be lau, aonega, ese oiemu mauri dinadia do lau halataia. Oiemu mauri lagani edia namba do lau habadaia.
12Bema oi be aonega, oiemu aonega ese oi do ia hanamoa. Bema oi ese aonega oi negea, oi sibona ese hisihisi ena metau do oi davaria.”
13Kavakava hahine be ia boiboi momo noho. Ia be mai lebulebu danu, bona ia hemarai diba lasi.
14Iena ruma ena iduara dekenai ia helai noho, hanua ena ataiai gabuna dekenai ia helai noho.
15Raka hanaia taudia, sibodia edia dala idia raka maoromaoro noho taudia dekenai, unai hahine ese ia boiboi henidia, ia gwau,
16“Daika be mai edia aonega lasi, ia be iniseni do ia raka vareai.” Bona mai ena lalona lasi tauna dekenai, ia hereva henia noho, ia gwau,
17“Idia henaoa ranu ena mamina be namo, mai ena gaiho, bona hunia dekenai idia ania paraoa ena mamina be namo.”
18To unai hahine ia kamonai tauna ia diba lasi, unai hahine ena ruma idia raka vareai taudia, be idia mase noho, bona ia diba lasi unai hahine ena vadivadi taudia, be mase taudia edia dobu gabuna dekenai idia diho lao vadaeni.