Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fe kolonna bata sɛnbɛtɛn solofere masoli, a banxin ti alo muxuna.
2A bata suben ɲin, a minseen nafala, a donseene dɔxɔ tabanla ra.
3A bata a walikɛ ɲaxanle rasiga e xa sa a xili xuini ito rawanga taan yire matexini, e naxa,
4“Ɛ tan fe kolontarene, ɛ fa dangu be binni.” Xaxili mi naxanye ma, a falani ito ti ne ma, a naxa,
5“Ɛ fa n ma donseene don, ɛ n ma minseen min n naxan nafalaxi.
6Ɛ xɛtɛ ɛ fe kolontareyaan fɔxɔ ra, ɛ kisima nɛn, nayi ɛ ti xaxilimayaan kiraan xɔn.”
7Naxan na magele tiin maxadi, na konbin nan sɔtɔma. Naxan na muxu ɲaxin sɔnna fala a xa, na tɔrɔma nɛn.
8I nama magele tiin sɔnna fala alogo a nama i raɲaxu, koni i na fe kolonna sɔnna fala a xa, a i xanuma nɛn.
9I na fe kolonna maxadi, na nde sama nɛn a fe kolonna fari. I na tinxin muxun xaran, na a fekolonna nan xun masama.
10Fe kolonna fɔlɔma Alatala yɛɛragaxun nan ma. Muxu sariɲanxine fe kolonna findixi xaxilimayaan nan na.
11N tan fe kolonna, n na i siin sogene rawuyama ayi nɛn, n yi ɲɛɛna ndee sa i ya siimayaan fari.
12Xa i findi fe kolonna ra, i tan nan a saranna sɔtɔma. Xa i findi magele tiin na, i tan nan tɔrɔ sɔtɔma.
13Xaxilitareyaan luxi nɛn alo ɲaxanla naxan sɔnxɔma. Xurutaren na a ra naxan mi sese kolon.
14A dɔxi a banxin dɛ ra, taan yire matexini.
15A lu dangu muxune xilɛ mɛnni naxanye sigama e yɛɛ ra tinxinni.
16A naxa, “Ɛ tan fe kolontarene, ɛ dangu be binni.” Xaxili mi naxanye ma, a ne nan xilima.
17A naxa, “Minseen naxan muɲaxi na nan ɲaxun, donseen naxan donxi luxunni na nan ɲaxun.”
18E mi a kolon a faxa muxune nan mɛnni, a na ɲaxanla a muxu xilixine sigan laxirani.