Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ndↄ̃ↄ a kpɛ́ bò, à a wesagbanↄ à mɛ̀n swɛɛplaa à pɛ̀ɛpɛɛ,
2à nↄ̀bↄ dɛ̀ à wɛ̃ɛ bà, à pↄ́bleenↄ soru kɛ̀ à kàɛ.
3À a nↄkparɛ zĩkɛrinↄ zĩ̀, èe lɛ́ zuu wɛ́tɛ sĩ̀sĩ mìsↄ̃ntɛ̃a à bè:
4A faasaideenↄ à ɛara à mↄ́ kɛ̀! A laasuusaideenↄ mɛ́ɛ ooare,
5à mↄ́ à ma pↄ́blee ble, à wɛ̃ɛ kɛ̀ má bà mi.
6À a yↄ̃nkↄkɛɛ tó, égↄ̃ kú wɛ̃̀ndio, à táa o wɛ́ɛkɛ̃na zɛ́n.
7Gbɛ̃ kɛ̀ èe fabori daa zɛ́a e sↄ̃sↄ̃ wɛtɛɛmɛ, gbɛ̃ kɛ̀ èe kpãkɛ̃ɛ zaakɛrizi e taari wɛtɛɛ a zĩndanɛmɛ.
8Ǹton kpãkɛ̃ faboriziro, zaakɛ eé kɛnyo ĩimɛ, ǹ ↄ̃ndↄ̃dee da zɛ́a, eégↄ̃ yenzi.
9Ǹ yã da ↄ̃ndↄ̃rinɛ, à ↄ̃ndↄ̃ↄ é diàlɛ, ǹ yã o gbɛ̃ maaanɛ, à dↄ̃na é kaara.
10Vĩakɛna Diinɛn ↄ̃ndↄ̃ kãsãa ũ, Luda kɛ̀ kú adona dↄ̃nan wɛ́ɛkɛ̃na zɛ́ ũ.
11Zaakɛ nɛ́ gì kɛ ma gãzĩ, n wɛ̃̀ndi gbã̀a é kaara.
12Tó ń ↄ̃ndↄ̃, n zĩndanɛmɛ, tó faborin n ũ, n mì musu.
13Mìsaikɛɛ dɛ lán nↄgbɛ̃ lɛ́dee bàmɛ, à ↄ̃ndↄ̃ↄ vĩro bensↄ̃ à yãke dↄ̃ro.
14È vɛ̃ɛ kìtaa a kpɛɛlɛ, à kpɛ́ kú wɛ́tɛ sĩ̀sĩa,
15èe lɛ́ zuu gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe gɛ̃tɛɛnↄzi, èe bee gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ ń zɛ́n súusunↄnɛ:
16A faasaideenↄ à ɛara à mↄ́ kɛ̀! A laasuusaideenↄ, mɛ́ɛ ooare,
17í kpãi mina ègↄ̃ nna, pↄ́blena asii guu nɛ́ zↄ́mɛ.
18Gbɛ̃ pìnↄↄ dↄ̃ kɛ̀ beee nɛ́ gɛ̀wãa zɛ́nlo, gbɛ̃ kɛ̀ mìsaikɛɛ ń sisinↄ sì gɛ̀wãa tùtuwɛɛn.