Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HEREVA LADA-ISIDIA

HEREVA LADA-ISIDIA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aonega ese ena ruma vada e hadaia, ena au-tubua hituosi vada e haginidia.
2Ena vamu vada e aladia mase, ena vine ranuna vada e buloa, ena pata vada e dabaraia.
3Ena hesiai kekenidia vada e siaidia lao, hanua lalonai atai gabudia amo bae boiboi, baeto:
4Daika na asi aonegana, ia na iniseni ai baine raka vareai. Bona asi darana tauna na ia ese e hereva heniamu, e tomu:
5Aoma, egu dabara bavania; vine ranuna vada na buloa ba inua;
6lalo-duhu ba rakatania bena ba mauri; lalo-parara dalana ai ba raka.
7Ḡonaḡona tauna e sisiba heniamu tauna na bae ihi-ihiraia, bona kara dika tauna e gwau heniamu tauna na bae haberoa.
8Ḡonaḡona tauna basio gwau henia, badina be baine inai henimu; a aonega tauna ba gwau henia bena baine lalokau henimu.
9Aonega tauna ba hadibaia, bena ena aonega ma baine bada; kara maoromaoro tauna ba hadibaia, bena baine diba herea.
10Iehova igari-henina na aonega matamana; Helaḡa Diravana idibana na lalo-parara.
11Badina be lau ese emu mauri dinadia baina hahohodia; emu mauri laḡanidia baina hadaudaudia.
12Boma aonega, emu aonega ese baine hanamomu; boma ḡonaḡona, sibomu metauna ba huaia.
13Kavakava hahinena na e udu maurimu; ia na mai lebulebuna, asi hemarai dibana.
14Ena ruma iduarana ai e helaimu, hanua ena atai gabudia ai e helaimu,
15raka-hanai taudia, edia dala ai e raka maoromaoromu taudia, na e boi henidiamu, e tomu:
16Daika na asi aonegana, ia na iniseni ai baine raka vareai. Bona asi darana tauna na ia ese e hereva heniamu, e tomu:
17E henaoa ranuna na mai gaihona, bona e ania hehunimu anianina mamula na namo.
18A tauna na asi dibana mase taudia na unuseni ai, asi dibana una hahine vadivadina na mase ena dobu gabudia ai.