Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Bugagia Bidibo Kolesagade Po Asęai Buku

Bugagia Bidibo Kolesagade Po Asęai Buku 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wiegi yai doloba pai homu kolesagago aga be sę yani. Agai te pos nogo a naga olama, me badu nogo si te dodolama, te dąų walama, te be au ilali.
2Agai te kibu hasa dabe elama, tama ulama, tama te pusai wain wę pedalumainu ilali. Tama agai te nai tuabo tebol sisi ilama, dodolai.
3Agai te aga sę ebo we dabe tagala palama, te taun pesage tomoba doligi pelama, tama augwaligo te tiwai i wali,
4“Dage wiegi yai homu kolesaga meni yai bidi, me dage kolesaga umuna sai bidi dabe, dage te wiegi yai doloba pai homu kolesaga yai bidigo beba asiąo.
5Dage aselama, aga dali te nai, me te pusu yai wain ąį agai sisi yali, te tuagasiąo.
6Te duga umuna sai kolesaga ebo tagalama, tama aselama, te bidabo ula sagasiąo. Dagego te wiegi yai homu kolesagago sunumi wali piąo,” augwaligo te po wabo dao.
7Nago te posobo po wabo bidi dodolobo si da, teda agai te dwai po nageba wei ponaibao. Tama nago te dwai sę ebo bidi dodolainu ebaso da, teda agai nage elama, tama nago tigi dolaibao.
8Tama tiyu, te dwai posobo po wabo bidi me dodoligio, tagalao. Agai te nage dali boi bidi naga yaibao. Tiali goli, nago te wiegi yai homu kolesaga elalubo bidi dodolobaso da, te agai nage wei homu yaibao.
9Nago te wiegi yai homu kolesaga elalubo bidiba po mani da, teda agai homu kolesaga te wiegi yai mu pedelaibao. Tama nago te doloba pai bidi ola mobaso da, teda nago agai kolesaga te kuna mu ma konemainu tebao.
10Te Genuai Bidide wi eyu, aga dologode bidibo bidi, agai te dwagi yai homu kolesaga page konebo gagalai dao. God te Tedali Gasagi Yai mu dao. Tama nago te wiegi yai kolesaga sainogo da, teda hasia bolo nago aga bugagia konea sao.
11Te wiegi yai homu kolesagago da, te da nage te tǫde sesabi elama bidimainu yaibao, tama nago kibu be te hauwa mu bidaibao.
12Te nago wiegi yai homu kolesaga sobaso da, teda naga digi te naga wiegi yai bugagia ilibao. Tiali goli, nage te hagoma ebo bidi da, teda naga digi naga ma te dolobo dao.
13Te umuna sai kolesaga te we me deligo po dągą subigila ola bilibo tiwai ebao. Agai homu kolesaga te wiegi yai me elalusiąyu, tama te wiegi yai kolesaga me konebeo.
14Agai be te taun pesage tomode ugwadu elaluali, tama aga te sunumi pąde elalubo sia saide dugulalubao.
15Agai te we bidi dabe augwa sęba soabo sulama, tama agai augwali asela yao olama, i wabo dao. Agai te tama po obao,
16“Dage te wiegi yai homu kolesaga meni yani bidi, me te dage umuna sai bidi me, dage te eno be tomoba asiąo,” wali.
17“Te nago wę wi saibaso, te wę te tuabo wiegi yai wę mu dao. Tama nage te geme wi duala selama, te nai wi saibaso da, te nai da, te pusu umabo mu ebo dao,” te po obao.
18Te agai po odobo bidi dabe da, te agai be te gų page tiwai elalubo te augwaligo me konebeo. Te bidi dabe agaba pelabo, te augwaligo me konesiąwai, augwali te isali bidi dabego pesagede megi bidalubo dao.