Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃nↄ a kpɛ́ dↄ̀, à a gbapɛlɛↄ ã̀ mɛ̀n sopla a pɛ̀lɛpɛlɛ.
2À nↄ̀ↄ dɛ̀ à vɛ̃ɛ kɛ̀kɛ, à blɛↄ sↄukɛ̀ a kàlɛ.
3À a wɛ̃́ndia zĩkɛnaↄ zĩ̀, àlɛ lɛzu wɛ̃́lɛ sĩ̀sĩ misonaa à mɛ̀:
4Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩoↄ à ɛa mↄ kɛ! Ɔ̃nↄkɛ̃sãmadeↄ málɛ oɛ́,
5à mↄ blɛblemanↄ, í vɛ̃ɛ pↄ́ má kɛ̀kɛ mi.
6À sↄũkɛ tó, íↄ aafia, í táa'o wɛ́kɛ̃a zɛ́u.
7Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lɛda gbɛ̃́laanikɛnawa ì gↄ̃ sↄ̃́sↄ̃ɛɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ vãikɛna dazɛwa ì gↄ̃ tàaeɛɛ.
8Ńsu gbɛ̃́laanikɛna dazɛwao, asa a ĩ́isɛnnↄɛ. Ɔ̃nↄna dazɛwa, iↄ yenzi.
9Yãda ↄ̃nↄnaɛ, aà ↄ̃nↄ i dɛdɛ, yã'o gbɛ̃maaɛ, aà dↄ̃a i kã́fĩ.
10Vĩakɛa Diiɛ mɛ́ ↄ̃nↄ daalɛa ũ, Lua pↄ́ a kua adoa dↄ̃a mɛ́ wɛ́kɛ̃a ũ.
11Asa ńyↄ̃ gɛ̃gɛ̃ ma sabai, n wɛ̃ni a gbã̀akũ.
12Tó ń ↄ̃nↄ, nzĩaɛɛ, tó gbɛ̃'awiambↄnan n ũ, n mi musu.
13Mìsaikɛ dɛ lán nↄɛ lɛdewaɛ, a sↄũ mɛ́ a yãe dↄ̃o.
14Ì zↄ̃lɛ kìlau a kpɛɛlɛ, aà kpɛ́ kú wɛ̃́lɛ sĩ̀sĩ musu,
15ì lɛzu gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ↄzi, ì o gbɛ̃́ pↄ́ zɛ́ kũa súsuↄnɛ:
16Làasoosaide, ɛa mↄ kɛ! Ɔ̃nↄkɛ̃sãmade, málɛ onɛ,
17í kpã́i mia ìↄ na, blɛblea asii guuá zↄ́ɛ.
18Gↄ̃ɛpi dↄ̃ kɛ́ gↄ̃a gyaade ũ zɛ́n weo, gbɛ̃́ pↄ́ à ń sisiↄ sì bɛda gbã́ou.