Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Danaliq özige bir öy sélip, Uning yette tüwrükini ornatti.
2U mallirini soyup, Ésil sharablirini arilashturup teyyarlap, Ziyapet dastixinini yaydi;
3Dédeklirini méhman chaqirishqa ewetti, Özi sheherning eng égiz jaylirida turup:
4«I saddilar, bu yerge kélinglar, — dep chaqiriwatidu; nadanlargha:
5Qéni, nanlirimdin éghiz tégip, Men arilashturup teyyarlighan sharablardin ichinglar;
6Nadanlar qataridin chiqip, hayatqa érishinglar, Yoruqluq yolida ménginglar», — dewatidu.
7Hakawurlargha tenbih bergüchi ahanetke uchraydu, Qebihlerni eyibligüchi özige dagh keltüridu.
8Hakawurlarni eyiblime, chünki u sanga öch bolup qalidu; Halbuki, dana kishini eyibliseng, u séni söyidu.
9Dana ademge dewet qilsang, eqli téximu toluq bolidu; Heqqaniy ademge durus yol körsetseng, Bilimi téximu ashidu.
10Perwerdigardin eyminish danaliqning bashlinishidur, Muqeddes bolghuchini tonush yoruqluqtur.
11Men danaliq sende bolsam, künliringni uzartimen, Ömrüngning yilliri köpiyer.
12Sende danaliq bolsa, paydini köridighan özüngsen, Danaliqni mazaq qilsang ziyan tartidighanmu özüngsen.
13Nadan xotun aghzi biseremjan, eqilsizdur, Héchnéme bilmestur.
14U ishik aldida olturup, Sheherning eng égiz jaylirida orun élip,
15Udul ötüp kétiwatqanlargha:
16«Kimki sadda bolsa, bu yerge kelsun!» — dewatidu, We eqilsizlerni:
17«Oghriliqche ichken su tatliq bolidu, Oghrilap yégen nan temlik bolidu!» — dep charqiwatidu.
18Lékin chaqirilghuchi ölüklerning uning öyide yatqanliqidin bixewerdur, Uning burunqi méhmanlirining alliqachan tehtisaraning teglirige chüshüp ketkenlikini u sezmes.