Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - हितोपदेस

हितोपदेस 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1तुइक्‍तीकेमी आंम खिं सेल्‍शा, ७ ओटा थाम ख्रुक्‍तु।
2मेकोमी भोज सेल्‍तु अङगुर शांबु ब्रोव़पाइश्‍शा, राडी ब्रशा, जचा कली ठीक पशो बाक्‍त।
3आ वाइलीम आन कली “सहर ङा डांडा रे मुर आन कली ब्रेत्‍तीन” दे सोइक्‍ताक्‍व।
4“मारेइ मजोक्‍ब नेल्‍ल एक जाक्‍कीन” देंत। निप्‍स मपाइश्‍शो आन कली
5“जाक्‍कीन, आं शोब्‍ले जने। आं ब्रोव़ पा सेल्‍शो शांबु यो तूङीन” देंत।
6क्‍येख मुर आन लां गाक्‍चा प्रोनीन। मिनु जोक्‍ब तुइक्‍ब आन लां गाक्‍शा, ब्रोंइ‍शा बाक्‍कीन।
7सुमी शुक्‍शी पाइब आन कली “रिम्‍शो दुमो” देंबा, मेको दिप्‍चा पुंइसीब। सुमी परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीब आन कली हुइक्‍बा, मेको मरिम्‍शो पाइक्‍चा पुंइसीब।
8सुमी शुक्‍शी पाइब आन कली हुइक्‍बा, मेको काइ मदाक्‍चा पुंइसीब। सुमी चहिं जोक्‍ब तुइक्‍ब आन कली हुइक्‍बा, मेको दाक्‍चा पुंइसीब।
9जोक्‍ब तुइक्‍ब आन कली अर्ती गेशोनु, ङोंइती क्‍येङा जोक्‍ब तुइक्‍ब दुम्‍नीम। ठीक पाइब आन कली शेंशोनु, मेको क्‍येङा ठीक पचा शेंसीनीम।
10परमप्रभु यावे कली मान पा हिंचा जोक्‍तीक तुइक्‍तीक गोतीक बाक्‍ब। मिनु सुमी मेको का ला परमप्रभु यावे कली तुइक्‍बा, मेको रुप्‍‍ब दुम्‍ब। हितोपदेस १:७
11मारदे हना आं पतीकेमी गे शुश नाक्‍ती ब्रोंइनेवे। इ ब्रोंइतीक शुश बर्स तेम्‍चा पुंइसीनेवे।
12गे जोक्‍ब तुइक्‍ब दुम्‍‍ते हना, मेको इ कलीन दुम्‍ब। गे शुक्‍शी पाइब दुम्‍ते हना, मेको रे पिशो दोस नेल्‍ल इ केन बाक्‍ब।
13मूर्ख मीश मुर शुश रेयके पाइब। मेको मारेइ मजोक्‍ब नु मारेइ मतुइक्‍ब बाक्‍ब।
14मेको आ खिं ङा लाप्‍चोमी निप्‍ब। सहर आ इर ङा नित्‍तीकेमी निप्‍ब।
15सु सु आन गेय पा मेको लां गाक्‍नीमी, मेकोमी मेको आन कली ब्रेप्‍‍ब।
16मिनु “सु सु मारेइ मजोक्‍ब बाक्‍नी, एक जाक्‍कीन” देंब। मिनु मेकोमी निप्‍स मपाइश्‍शो आन कली
17“खुइ पशो ब्‍वाक्‍कु ब्रोव़शो बाक्‍ब। मिनु ख्रुइश्‍शा जशो जचा थोव़क यो थाम्‍पा ब्रोव़ब” देंब। हितोपदेस २०:१७
18मिनु मेको लां गाक्‍ब मुरपुकीमी “मेको आ खिं बेक्‍शो मुर आन बाक्‍तीके बाक्‍ब” दे मतुइक्‍नीम। मिनु मेको आ पौनामी आन कली बेक्‍शो मुर आन बाक्‍तीकेमी ब्रेश्‍शो बाक्‍नीम, दे मतुइक्‍नीम।