Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ndↄ̃ a kpɛ́ bò, à a gbɛ̀gbanↄ à mɛ̀n suppla à pɛ̀tɛpɛtɛ,
2à nↄ̀bↄↄ dɛ̀ à sèwɛ̃ bà, à pↄ́blenↄ soru kɛ̀ à kàtɛ.
3À a nↄkpare zĩkɛrinↄ zĩ̀, àtɛn lɛ́ zu wɛ̃tɛ sĩ̀sĩ mìsↄ̃ntɛa à pì:
4Ákↄ̃nↄ fayasaridenↄ à ɛra à mↄ́ la! Àkↄ̃nↄ laasunsaridenↄ matɛn oárɛ,
5à mↄ́ à ma pↄ́ble ble, à wɛ̃ kũ ma bà mi.
6À á yↄ̃nkↄkɛ tó, anigↄ̃ kun wɛ̃̀ndiio, à táa o wɛ̃kɛ̃na zɛ́n.
7Gbɛ̃ kũ àtɛn lalandide da zɛ́a tɛn sↄ̃sↄ̃ wɛtɛmɛ, gbɛ̃ kũ àtɛn kpãkɛ̃ yãvãnikɛriii tɛn taari wɛtɛ a zĩdanɛmɛ.
8Ǹsun kpãkɛ̃ lalandideiro, ani kɛ kũnwo ĩni, ǹ ↄ̃ndↄ̃de da zɛ́a, anigↄ̃ yenyĩ.
9Ǹ yã da ↄ̃ndↄ̃denɛ, a ↄ̃ndↄ̃ nigↄ̃ din, ǹ yã o gbɛ̃ mananɛ, a dↄ̃na ni kara.
10Vĩnakɛna Dikirinɛɛmɛ ↄ̃ndↄ̃ naana ũ, Luda kũ à kú adona dↄ̃naamɛ wɛ́kɛ̃na zɛ́ ũ.
11Zaakũ ĩni gì kɛ ma gãi, n wɛ̃̀ndi gbã̀na ni kara.
12Tó ń ↄ̃ndↄ̃, n zĩdanɛmɛ, tó lalandidemɛ n ũ, n mìi musu.
13Yↄ̃nkↄkɛ de lán nↄgbɛ̃ lɛ́de bàmɛ, à ↄ̃ndↄ̃ vĩro akũsↄ̃ à yãke dↄ̃ro.
14Àdi vutɛ gbàaa a kpɛ́lɛlɛa, a kpɛ́ kú wɛ̃tɛ sĩ̀sĩia,
15àtɛn lɛ́ zu gbɛ̃ kũ òtɛn gɛ̃tɛnↄi, àtɛn pi gbɛ̃ kũ ò tɛ́ zɛ́n súsunↄnɛ:
16Ákↄ̃nↄ fayasaridenↄ à ɛra à mↄ́ la! Ákↄ̃nↄ laasunsaridenↄ, matɛn oárɛ,
17í kpãni minaa dìgↄ̃ nna, pↄ́blenaa asiri gũn bi zↄ́mɛ.
18Gbɛ̃ pìnↄn dↄ̃ kũ abire bi gyãwãn zɛ́nlo, gbɛ̃ kũ yↄ̃nkↄkɛ ń sisinↄ sì gyãwãn tↄ̃̀nↄwɛɛn.