Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aadhdhida eratettiyaa ba keettaa keexxausu; keexxaidda he keettau laappun tuussata essaasu.
2A ba giigissiyo gibiraayyo modhdho mehiyaa shukkaasu; woiniyaa eessaakka agada giigissaasu. Giigissada maaddaa sinttau aattaasu.
3Yaatada asaa xeesanau ba ashkkarata kiittaasu. Kiittin ashkkarati katamaassi xoqqa sohuwan eqqidi,
4“Inttenoo, eri paccidoogeetoo hagaa gelite!” yaagidosona. Eeyyatakka a hagaadan yaagaasu;
5“Haa yiite; yiidi ta qumaa miite; taani agido woiniyaa eessaakka uyite!
6Eeyyatettaa aggidi, shemppoora paxa de7ite; akeekaa ogiyan hemettite” yaagausu.
7Qilliicciya uraa seeriya asi bau cashshaa ekkees; iita uraa zoriyaageekka bau qohettees.
8Qilliicciya uraa zoroppa; zorikko i nena ixxana. Aadhdhida eranchcha uraa zora; zorikko i nena siiqana.
9Aadhdhida eranchcha uraa tamaarissa; yaatikko, i kaseegaappekka aadhdhida eranchcha gidana. Xillo uraakka tamaarissa; yaatikko i eraa gujjana.
10Aadhdhida eratettaassi doomettai GODAASSI yayyiyoogaa; Geeshsha GODAA eriyoogee akeekiyoogaa.
11Tanan aadhdhida eratettan laittai darana; ne bareekka aduqqana.
12Neeni aadhdhida eranchcha gidikko, ne huuphiyau go7ettaasa. Neeni qilliicciyaagaa gidikkokka, ne huuphiyau qohettaasa.
13Issi Eeyyo giyo maccaasiyaa wocama darausu; iyyo yeelli baawa; a ainne erukku.
14A ba karen, woikko katamaassi xoqqa sohuwan oidiyan uttausu.
15Uttada suure bantta ogiyaa oiqqidi biya asaa xeesausu; xeesada,
16“Inttenoo, eri paccidoogeetoo, taakko haa yiite” yaagausu. Akeeki bainnaagaakka,
17“Wuuqqidi uyiyo haattai mal77ees; geeman miyo qumaikka pashkkissees” yaagausu.
18SHin haiqqida asai yan de7iyoogaa, i imattatikka hirkkin, duufo giddon de7iyoogaa i erenna.