Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Malasu

Malasu 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bagade Dawa:su Hou ida:iwane gala da fedege sia: agoane ea diasu gagui dagoi. E da bai amo golasu ifa bagade fesuale gala amo da:iya gagui dagoi.
2Amola e da lolo moma:ne, ohe medole legei dagoi. E da waini hano amola eno liligi gilisili, fafai da:iya ligisi.
3E da ea hawa: hamosu a:fini ilia da gadodafa sogebi moilai amo ganodini amoga wema:ne asunasi,
4Ilia da amane wesa, “Misa! Dunu dilia noga:le dawa:su hame gala! Misa!” Amola e da gagaoui dunuma amane sia:sa,
5“Misa! Na ha:i manu hahamoi amola waini hano noga:i na da hahamoi amo na misa.
6Hame dawa:su dunu ilia gilisisu fisili, na Bagade Dawa:su Hou amoma fa:no bobogema. Amasea dilia da esalusu ba:mu,” Bagade Dawa:su Hou da fedege sia: agoane sia:sa.
7Di da gasa fi dunu amo ea hou hahamomusa: sia:sea, e da dima bu gadele sia:mu. Di da wadela:i hamosu dunuma gagabole sia:sea, di da bu se nabimu.
8Amaiba:le, gasa fi dunu ea hou hahamomusa: mae sia:ma. Amane hamosea, e da di higamu. Be di da bagade dawa:su dunu ea hou hahamomusa: sia:sea, e da dima nodone, hahawane ba:mu.
9Dia da bagade dawa:su dunu ida:iwane gala amoma olelesea, ea dawa:su hou da bu asigilamu. Amola di da moloidafa ida:iwane dunu amoma olelesea ea asigi dawa:su amola da bu asigilamu.
10Di da bagade dawa:su esalusu lamusa: dawa:sea, hidadea Hina Godema beda:ne nodoma. Di da Hadigi Hina Gode Ea hou noga:le dawa:sea, amo da dima Bagade Dawa:su Hou diala.
11Bagade Dawa:su Hou da dia osobo bagadega esalusu amo sedagimu.
12Di da Bagade Dawa:su Hou moloiwane lasea, dia hou da bagadewane asigilamu. Be di da Bagade Dawa:su Hou higasea, di fawane da se nabimu.
13Gagaoui hou amo da uda afae da sia: gasa fi bagade sia:sa, agoai gala. Amola e da asigi dawa:su ida:iwane hame gala amola ea wadela:i hou dawa:beba:le, hame gogosiasa.
14Amola ea moilai ganodini ea diasu logoga o sogebi dabua gadodafa amoga esalebe ba:sa.
15Amola e da dunu amola uda hawa: hamona ahoabe ba:sea e da amane wele sia:sa,
16“Gagaoui dunu! Dilia na diasuga misa!” E da gagaoui dunuma amane sia:sa,
17“Hano dia wamolasea, amo hano da hedai bagadewane naba. Amola dia ha:i manu wamolasea da amo ha:i manu da hedai baligiliwane naba.”
18Dunu ilia ea sia: nabasea, ilia hame dawa: ea diasu amo da bogoi uli dogoi agoaiwane. Amola dunu ilia amoga ahoa. Amola dunu ilia da musa: ea diasuga asi da wali bogosu soge amoga sa:i dagoi.