Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó a gbɛlà bùsu kpaalɛa yã́ musu, à Dii baa kpawà. A gbã̀a gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000), a yàasa lɛɛ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao (20.000). Tↄↄlɛpiá Dii pↄ́ɛ.
2Tↄↄlɛ iↄ ku a guu Dii ua pↄ́ ũ. A gbã̀a ń a yàasao iↄ sáa gã̀sĩsuu ↄ̀aa pla ń basↄoo (500), wi gu to dai, a yàasa iↄ gã̀sĩsuu blakwi.
3Dii tↄↄlɛpi kpɛ do iↄ dɛ aà ua ń aà kúkĩio pↄ́ ũ. A gbã̀a gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000), a yàasa ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000).
4Tↄↄlɛpiá Dii pↄ́ɛ. Sa'ona pↄ́ aaì zĩkɛ Dii ua, aaì sↄ̃aàzi aà gbagbaiↄ mɛ́ aaↄ vĩ, aai bɛkpau, Dii ua iↄ ku we lↄ.
5Tↄↄlɛpi kpɛdo gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000), a yàasa ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000). Levii bui pↄ́ aaì zĩkɛ Dii uaↄ mɛ́ aaↄ vĩ. An wɛ̃́lɛↄ iↄ ku we.
6À tↄↄlɛ pↄ́ dà Dii pↄ́i dilɛ mɛɛwia kálɛkĩi ũ, a gbã̀a gã̀sĩsuu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo (25.000), a yàasa ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄo (5.000). Isailiↄ pↄ́n we ḿpii.
7Kí tↄↄlɛ ìↄ da Dii tↄↄlɛi ń mɛɛwia tↄↄlɛo kpɛla ń kpɛleo za bɛ'aɛ e gukpɛ. A lɛ́ↄ iↄ pɛakↄ̃wa ń pↄ́ pↄ́ Isaili buiↄ aa a kpaalɛsɛo za bɛ'aɛ e gukpɛ.
8Tↄↄlɛpi iↄ dɛ aà pↄ́ ũ Isaili bùsuu. Kía pↄ́ má kpá a gbãamↄ ma gbɛ̃́ↄnɛ lↄo, aa to Isailiↄ tↄↄlɛ kpaalɛ e ń buiwa.
9Dii Lua mɛ̀: Isaili kíaↄ, bee mↄ̀wá. À á pãsĩkɛa ń á gbãamↄa gbɛ̃́ↄnɛo tó, íↄ yãmaakɛ a zɛ́wa. Ásu tↄↄlɛ si ma gbɛ̃́ↄwa lↄo. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
10À tó á kiloo ń á zaaↄ ń á nísiyↄ̃bↄↄ aaↄ ku a zɛ́wa.
11Pↄ́wɛna pↄyↄ̃bↄↄ ń nísi pↄyↄ̃bↄↄ líↄ sáa. Apii iↄ litili baobao.
12Ãnusu do iↄ gela bao. Mina do iↄ ã́nusu ↄwatɛ̃ bàaↄ̃.
13Gba pↄ́ àli damɛɛn kɛ: Pↄ́wɛna litili ↄ̀aa do guu àli ma gba litili àaↄ̃.
14Nísi litili ↄ̀aa do guu àli ma gba litili pla.
15Isaili bùsu sã mɛ̀n ↄ̀aa do guu àli ma gba mɛ̀ndo. Gbapi iↄ dɛ pↄ́wɛnti gba ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ ń sáaukpasaↄ ũ gbɛ̃́ↄ duunakɛ̃ama yã́i. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
16Isaili bùsudeↄ píi lí gbapiↄ kãaakãaa ń kíaɛ.
17Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ ń pↄ́wɛnti gbaↄ ń vɛ̃ɛ pↄ́ wì ɛ́lɛ dikpɛgↄↄↄ iↄ dɛ kí yã́ ũ, mↄ dafu dikpɛgↄↄↄ ń kã́mabogↄↄↄ ń dikpɛ pↄ́ má dìlɛ Isailiↄnɛↄ píi. Ɔ̃mɛ ali duun awakpabↄↄ kpá ń pↄ́wɛntio ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ ń sáaukpasaↄ Isailiↄ duunakɛ̃ama yã́i.
18Ma Dii Lua ma mɛ̀: Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ àli gáaena sãasai sɛ́, í gbãbↄò ma kúkĩiɛ.

19Sa'ona lí duun awakpabↄpi au dã, i máma ma kpɛ́ kpɛɛlɛ gbapɛlɛↄwa ń sa'okĩi lɛ́ gola síiↄ̃ↄ ń ua plaade bↄlɛ gbapɛlɛↄ.
20Àli yã́ doũpi kɛ mↄ gↄↄ soplade zĩ́ gbɛ̃́ pↄ́ zãma ń lé aa duunakɛ̀ↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa kɛ̀ dↄ̃saiↄnɛ, í gbãbↄò ma kpɛɛ.
21Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́ àli Gɛ̃amusu dikpɛkɛ e gↄↄ sopla. Gↄↄ bee àli kàa só.
22Gↄↄ bee kí mɛ́ ali gáae kpa duun awakpabↄ ũ api ń a bùsudeↄ pↄ́ ũ.
23Dikpɛpi guu aliↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa lá gu lɛ́ dↄ e gↄↄ sopla ń gáaeↄ mɛ̀n soplapla ń sãsakao sãasaiↄ mɛ̀n soplapla ń blesanao mɛ̀ndodo duun awakpabↄ ũ.
24Aàli pↄ́wɛnti kpá gáae ń sãsakaoo miwa koko dodo ń nísio litili àaↄ̃'aaↄ̃.
25Mↄ soplade gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide dikpɛ zĩ́ aàliↄ kpa màa lá gu lɛ́ dↄ e gↄↄ sopla duun awakpabↄↄ ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ ũ ń a pↄ́wɛntio ń a nísio.