Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“‘“Biittaa intte laattanau saaman shaakkiyo wode, he biittaappe issi saamaa GODAASSI dummayidi wottite. Hegeekka tammanne naa77u kilo meetirenne bagga aduqqiyaanne tammu kilo meetire aakkiya soho gido. He sohoi muleekka geeshsha soho gido.
2He sohuwaappe zananai 500 wara, gomppaikka 500 wara gidido sohoi Beeta Maqidasiyaassa gido; a yuushuwan 50 wara gidida kayye sohoi de7o.
3He GODAAYYO dummayido sohuwaappe zananai tammanne naa77u kilo meetirenne bagga, gomppai qassi ichchashu kilo meetire gidido sohuwaa likkada shaakka. Hegan Beeta Maqidasee, ubbaappe aadhdhida geeshsha sohoi de7o.
4Hegee Beeta Maqidasiyaa giddon GODAASSI oottanau, akko shiiqiya qeesetussi dummatida geeshsha soho gido; qassi eti bantta keettaa keexxiyo sohonne Beeta Maqidasiyaayyokka geeshsha soho gido.
5Qassi attiya tammanne naa77u kilo meetire bagga aduqqiyaanne ichchashu kilo meetire bagga aakkiya sohoi Beeta Maqidasiyan oottiya Leewatussa gido; eti banttau de7iyo katamata hegan keexxona.
6“‘“He GODAAYYO dummayido sohuwaa miyyiyan tammanne naa77u kilo meetirenne bagga aduqqiyaanne naa77u kilo meetirenne bagga aakkiya sohoi katamaa keexxanau de7o; he sohoi Israa7eela asaassa ubbaassa gido.
7“‘“Israa7eela halaqaassi imettida saamai naa77u baggaarakka GODAAYYO dummayido sohuwaaninne katamaa sohuwan zawatees. I arggo baggaara Meediteraane Abbaa gakkees; arshsho baggaara qassi biittaayyo arshsho bagga zawaa gakkees. Ayyo zananai Israa7eela zariyaappe issuwaa saamaadan, arggo bagga zawaappe biidi, arshsho bagga zawaa gakkees.
8He saamai Israa7eela biittaa halaqaassi laata gade gido. Hagaappe sinttan ta halaqati ta asaa huqqunnoppona; eti Israa7eela asai ubbai ba zariyan zariyan gadiyaa ekkanaadan oottona” yaagees.
9“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Inttenoo, Israa7eela halaqatoo, intteyyo ha77i gidana! Intte makkaliyoogaanne asaa huqqunniyoogaa aggite; suure pirddaanne xillotettaa oottite. Ta asaa eta laata biittaappe xoqollidi gooddiyoogaa aggite. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
10“‘“Intte ubbaayyookka likke meezaanainne lagge gidida makkiyoobai de7o.
11Likkiyoobatu ubbaayyo giddo gidiyaagee homare yaagiyo likkiyo miishsha gido. Melabaa makkiyo eefaa giyo miishshai homaree oiqqiyoogau tammantto kushe gido; qassi gukkiyaabaa makkiyo baatiyaa giyo miishshaikka homariyaayyo tammantto kushe gido. Hegaa giyoogee efainne baatee bixe lagge giyoogaa.
12Guuttabaa likkiyo wode, intte likkiyo miishshai saqile gido. Laatamu gerai issi saqile gido; qassi usuppun tammu saqilee issi minaane gido.
13“‘“Intte imuwaa immiiddi, hagaadan immite. Intte qoxxi shiishshiyo gisttiyaappe usuppun tammaappe issi kushiyaa, banggaappe usuppun tammaappe issi kushiyaa,
14qassi wogaraa zaitiyaappe xeetaappe issi kushiyaa immite. Hageeta likkiyo wode, neeni makkiyo miishshai baate gido. Tammu baatee issi homare woikko issi koore gidees.
15Israa7eela asai heemmiyo naa77u naa77u xeetu dorssai de7iyo issi wudiyaappe issi issi dorssa immite. Hegeeti asaa nagaraa atto giissanau, kattaa yarshsho, xuuggiyo yarshshonne issippetettaa yarshsho gidona. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
16Biittan de7iya asai ubbai hagaa ubbaa Israa7eela halaqaassi immo.
17Halaqai oottanau bessiya oosoi, Israa7eela asai bonchchiyo baalatun, aginai xeeriyo gallassatuuninne Sambbatatun xuuggiyo yarshshota, kattaa yarshshotanne ushshaa yarshshota shiishshiyoogaa. Israa7eela asaa nagaraa atto giissanau, nagaraa yarshshota, kattaa yarshshota, xuuggiyo yarshshotanne issippetettaa yarshshota ubbaa i shiishsho” yaagees.
18“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Koiro aginan, koiro gallassi tilla bollaara de7iya issi mirgguwaa Beeta Maqidasiyaa geeshshanau shiishsha.

19Qeesee ha nagaraa yarshshuwaa suuttaappe ekkidi, Beeta Maqidasiyaa penggiyaa qosilettata, yarshshiyoosaa yuushuwan de7iya xekkaayyo de7iya oiddu zoozetanne giddo dabaabaa efiya dirssaa penggiyaa qosilettata tiyo.
20Ooninne balidi woikko erana xayidi oottido nagaraa atto giissanau, aginaassi laappuntta gallassan hegaadankka ootta. Yaatada Beeta Maqidasiyaa tunatettaappe geeshsha.
21“‘“Koiro aginan, tammanne oiddantto gallassan Paasikaa Baalaa bonchchite; qassi laappun gallassi gakkanaashin, irshshoi gelibeenna oittaa miite.
22He koiro gallassan halaqai ba gishshaanne ba asaa gishshaa nagaraa yarshsho oottidi, issi korimaa shiishsho.
23He baalai bonchchettiyo laappun gallassatun hachchi hachchi laappun korimatanne laappun dorssa orggeta ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta xuuggiyo yarshsho oottidi, GODAASSI shiishsho. Hegaarakka issippe nagaraa yarshshuwaassi hachchi hachchi issi deeshsha orggiyaa shiishsho.
24Issi issi korimaanne issi issi dorssa orggiyaa yarshshiyo wode, kattaa yarshshuwaassi 22 kilo giraame gisttiyaanne heezzu litiro zaitiyaa shiishsho.
25“‘“Laappuntta aginan, tammanne ichchashantta gallassan doommiya laappun gallassa baalaa wodiyan ubban, nagaraa yarshshuwaa, xuuggiyo yarshshuwaa, kattaa yarshshuwaanne zaitiyaa kaseegaappe dummayennan halaqai shiishsho” yaagees.