Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Soge da Isala:ili fi afae afae ilima imunusa: fifili sagosea, soge fifilisi afae da Hina Godema modale ligiagama:mu. Ea seda defei da 12 1/2 gilomida amola ea ba:de defei da 10 gilomida ba:ma:mu.
2Amo sogebi ganodini, sogebi la:idi la:idili huluane gagalu defele fi amoga Debolo gaguma:ne, ilegema:mu. Ea la:idi defei da 250 mida ba:mu. Amo sogebi sisiga:le, dibifufu amo ea ba:de defei da 25 mida, dialebe ba:ma:mu.
3Amo sogega Debolo (Hadigidafa Diasu) gaguma:ne, soge ea seda defei da 12 1/2 gilomida amola ba:de defei 5 gilomida amo dogoa a:ma.
4Amo soge da Isala:ili soge ganodini, hadigi sogebi ba:mu. E da gobele salasu dunu amo da Debolo ganodini Hina Gode Ea hawa: hamonanumu, amo ilia esalebe soge. Amo ganodini ilia diasu amola Debolo gagumu sogebi ba:mu.
5Na:iyado fi soge amo da Lifai dunu (amo da Debolo hawa: hamosu hamomu) ili amo ganodini esaloma:ne, modale ligiagama:mu. Amo soge ganodini, ilia esalebe moilai ba:mu.
6Hadigi soge dafulili, sogebi eno ea seda defei da 12 1/2 gilomida amola ba:de defei da 2 1/2 gilomida, amo Isala:ili dunu ilia amo ganodini udigili esaloma:ne, amoga moilai gagumusa: sogebi filisi ba:mu.
7Ouligisu hina dunu esaloma:ne, sogebi eno da filisi dagoi ba:mu. Amo sogebi da Hadigi soge amo ea gududili alalo amoganini, asili, Medidela:inia Hano Wayabo Bagade amoga doaga:mu. Amola amo sogebi da gusudili alalo amoganini, asili, Isala:ili soge ea gusudili alalo amoga doaga:mu. Ea seda defei da soge amo da Isala:ili fi afae amoga ilegele i, amo ea seda defei defele ba:mu.
8Amo sogebi, Isala:ili soge ganodini, amo ouligisu hina, hi da gagumu. Bai hi sogedafa gaguiba:le, e da eno Isala:ili dunu ilia soge lamusa:, hame hanamu.
9Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Dilia Isala:ili ouligisu dunu! Dilia da baligiliwane wadela:i hou hamonanu. Dilia bidi hamosu amola dunuma banenesisu hou yolesima. Dilia moloidafa hou hamoma. Dilia da Na fi dunu ilia soge fisili masa:ne, maedafa bu gadili sefasima. Na, Ouligisudafa, Hina Gode, da amane sia:sa.
10Dunu huluane da moloidafa dioi defei ba:su amoga hawa: hamoma:mu.
11Defesu ilegesu da hafoga:i liligi defema:ne. Amo ea defei da hano defesu, amo ‘bade’, defemusa: dawa:. Defeidafa defesu da ‘houma’. Defesu da agoane ba:mu. 1 ‘houma’ = 10 ‘ifa’ = 10 ‘bade’
12Dilia dioi defesu da amane ba:mu, 20 ‘gela’ = 1 ‘siegele’ 60 ‘siegele’ = 1 ‘mina’
13Dilia Godema agoane ima, widi: Dilia sagai gami fifili, 1/60 Godema ima bali: Dilia sagai gami fifili, 1/60 Godema ima Olife Susuligi: Dilia Olife ifa amoga fage fa:ili, 1/100 Godema ima. (‘Bade’ defei amoga dia sagai gami defema agoane, 10 ‘bade’ = 1 ‘houma’ = 1 ‘go’) sibi = sibi wai idi 200 amo da Isala:ili gisi naha, amoga afae Godema ima. Dilia da Gala:ine Iasu amola ohe mae dadega:le gogo gobele salimusa:, amola ohe amo da Hahawane Gilisili Olofole Iasu hamoma:ne, gaguli misa. Na, Ouligisudafa Hina Gode, da amane gasa bagade sia:sa.
16Isala:ili soge fi dunu huluane da amo udigili Isala:ili ouligisu hina bagade ema gaguli misunu.
17Ouligisu hi da ohe amo da gogo gobele salimusa:, amola Gala:ine Iasu gobele salasu amola waini hano iasu, amo Isala:ili dunu huluane da Oubi Gaheabolo Lolo Nabe amola Sa:bade Lolo Nabe amola eno Lolo Nabe amoga moma:ne, e da imunu. E da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu, amola Gala:ine Iasu, amola ohe amo da gogo gobemusa: amola Hahawane Gilisili Olofole gobele salasu, amo da dunu ilia wadela:i hou fadegama:ne, ouligisu hina da amo huluane gaguli misa:mu.”
18Hina Gode da amane sia:i, “Eso age amola oubi age, di da bulamagau gawali foloai noga:idafa amo Debolo diasu sema agoane fofoloma:ne, gobele salima.
19Gobele salasu da amo wadela:i hou dodofema:ne iasu amo ea maga:me mogili lale, logo holei mosomo ifa amola oloda hegomai biyaduyale amola ganodini dibifufu logo holei mosomo ifa amoga unasimu.
20Eso fesu oubi amoga, dilia da nowa dunu da wadela:i hou hame hamomusa: dawa:i amomane giadofale hamoi, amo ea hou dodofema:ne, defele hamoma. Amasea, Debolo da hadigi fofoloi ba:mu.

21Eso 14 amola oubi age amoga, dilia da muni Baligisu Lolo Nabe hamoma. Eso fesuga, dunu huluane da balede (yisidi mae sanawane gobei) amo manu.
22Lolo nabe eso agega, ouligisu hina da ea wadela:i hou amola dunu huluane ilia wadela:i hou foloama:ne, bulamagau gawali gobele salimu.
23Lolo nabe eso fesuale afae afae, amoga e da Hina Godema bulamagau fesuale amola sibi gawali fesuale (huluane foloai amola noga:idafa, fofa:gi amola baho amola eno olo hame gala) amo gogo gobele salimu. Amo eso fesuale afae afae amoga e da goudi gawali, Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:mu.
24Bulamagau gawali afae afae amola sibi gawali afae afae amo da gobele salasea, e da amo gilisili 14 gilogala:me gala:ine amola 3 lida olife susuligi imunu.
25Isala:ili dunu da Fasela Diasuga Lolo Nabe gilisisia (amo da muni eso 15 oubi fesu amoga), ouligisu hina da lolo nabe eso fesuale afae afae musa: gobele sali defele imunu. Amo gobele salasu da mae dadega:le gogo gobele salimu amola musa: iasu gagoma amola olife susuligi da amoga gilisima:mu.