Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Yamanan na yitaxun Isirayila bɔnsɔnne tagi waxatin naxan yi, ɛ yirena nde lu Alatala xa bɔxɔ sariɲanxin na, a kuyana nɔngɔnna yɛ wuli mɔxɔɲɛn nun suulun, a yigbona nɔngɔnna yɛ wuli mɔxɔɲɛ. A birin nasariɲanma nɛn.
2Na kui, bɔxɔna nde luma nɛn yire sariɲanxin xa naxan tongon naaninne kuyan lan, nɔngɔnna yɛ kɛmɛ suulun. Bɔxɔ magenla xa lu yire sariɲanxin nabilinni nɔngɔnna yɛ tonge suulun.
3Na bɔxɔ sariɲanxin kui, yirena nde xa lu a danna, a kuyana nɔngɔnna yɛ wuli mɔxɔɲɛn nun suulun a yigbona nɔngɔnna yɛ wuli fu. Yire sariɲanxin tima mɛnna nin, yire sariɲanxi fisamantenna.”
4“Yire sariɲanxin nan mɛnna ra yamanani. Saraxaraline nan gbee mɛnna ra naxanye wanla ra yire sariɲanxini, naxanye walima Alatala yɛtagi. E banxine luma mɛnna nin, a mɔn yi findi bɔxɔ sariɲanxin na yire sariɲanxin xa.
5Yirena nde mɔn luma nɛn Lewi bɔnsɔnna muxune gbeen na naxanye walima Ala Batu Banxini, a kuyana nɔngɔnna yɛ wuli mɔxɔɲɛn nun suulun, a yigbona nɔngɔnna yɛ wuli fu. A findima nɛn e kɛɛn na alogo e xa taane ti e dɔxɔdene ra.
6Yire gbɛtɛ luma nɛn a danna taan gbeen na bɔxɔ sariɲanxin dɛxɔn, a yigbona nɔngɔnna yɛ wuli suulun, a kuyana nɔngɔnna yɛ wuli mɔxɔɲɛn nun suulun, na yi findi Isirayila yamaan birin gbeen na.”
7“Bɔxɔna nde mɔn luma nɛn a danna mangan xa fɔlɔ bɔxɔ sariɲanxin ma sa dɔxɔ fɔxɔ igen na sogegododen binni, a mɔn yi fɔlɔ bɔxɔ sariɲanxin bode fɔxɔn ma sa dɔxɔ yamanan danna ra sogeteden binni. A bɔxɔn nun Isirayila bɔnsɔn kedenna gbeen birin kuyan xa lan, keli yamanan danna ma sogegododen binni han sogeteden binna.
8Mɛn nan findima a kɛɛ bɔxɔn na Isirayila yamanani. Nayi, n ma kuntigine mi fa n ma yamaan ɲaxankatama sɔnɔn, koni e yamanan luma nɛn Isirayila yamaan yii, birin nun a bɔnsɔnna kɛɛ bɔxɔna.”
9“Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Ɛ bata a radangu ayi, Isirayila kuntigine. Ɛ gbalon nun ɲaxankatan dan, ɛ kiti kɛndɛn nun tinxinna liga. Ɛ ba n ma yamaan kansunɲɛ! Marigina Alatalaa falan nan na ra.”
10“Ɛ sikeli tinxinxin nawali. Ɛ Efa ligase kamalixine rawali, ɛ se maliga barama dɛfexin nawali.
11Ɛ Efa ligaseen nun ɛ se maliga baraman xa lan nɛn. Efa liga se fu nun homeri liga se keden xa lan. Se maliga barama fu nun homeri liga se keden xa lan e bode ma. Ne firinna birin yatɛn xa fata homeri liga seen nan na.
12Gbeti gbanan keden nun gerasi gbanan mɔxɔɲɛ xa lan. Gbeti gbanan tonge sennin yi lan ‘mine’ gbanan keden ma.”
13“Ɛ itoe nan bama ɛ se xabaxine ra Ala kiseen na: Ɛ na homeri liga seen yɛ keden malan, ɛ Efa liga seen yɛ keden tongo, a yitaxun dɔxɔde sennin, i keden ba a ra, xa murutu xabaxin na a ra hanma fundenna.
14Turen tan, na se maliga barama kɛmɛ na malan, ɛ keden ba a ra. Homeri liga se yɛ kedenna nun ‘kori’ liga se yɛ keden xa lan. Ne firinna birin lanma se maliga baraman yɛ fu nan ma.
15Ɛ mɔn xa yɛxɛɛ keden tongo, hanma sii keden xuruse kɛmɛ firin yɛ Isirayila kaane xuruse rabade sabatixine yi, e findi bogi se saraxane nun saraxa gan daxine nun bɔɲɛ xunbeli saraxane ra alogo Ala xa solona yamaan xa. Marigina Alatalaa falan nan na ra.
16Yamanan muxune birin xa fa na kiseen na Isirayila kuntigin xɔn.
17Mangan nan daxa a fa saraxa gan daxine nun bogise saraxane nun minse saraxane ra sali waxatine yi, kike nɛnɛne nun Matabu Lɔxɔne ma e nun sali waxatin naxanye birin saxi Isirayila yamaan xa. A tan nan lan a fa yulubi xafari saraxane nun bogise saraxane nun saraxa gan daxine nun bɔɲɛ xunbeli saraxane ra alogo Ala xa solona Isirayila yamaan xa.”
18“Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Kike singen xi singe lɔxɔni, i xa tura bulanna tongo fɛ mi naxan na, i yi yire sariɲanxin nasariɲan.

19Saraxaraliin xa na yulubi xafari saraxan wunla nde tongo, a yi a so Alaa banxin dɛ rati wudine ma e nun saraxa ganden tongon naaninne bundɔxɔne ma e nun yinna kui xiin dɛ rati wudine ma.
20Kiken xi soloferede lɔxɔn fan ma, i mɔn yi na liga muxune xa naxanye hakɛn ligaxi, e mi a rakelixi a ma hanma e mi a kolon. Ala Batu Banxin nasariɲanma na kii nin.”
21“Kike singen xi fu nun naaninde lɔxɔni, ɛ yi Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla raba. Xi solofere sanla nan na ra, ɛ burune don buru rateseen mi saxi naxanye yi.
22Mangan xa turaan ba yulubi xafari saraxan na a yɛtɛ yulubina fe ra na lɔxɔni e nun yamanan muxune birin xa.
23Xi solofere sanla bun ma, a xa tura solofere ba saraxa gan daxin na Alatala xa e nun konton solofere, fɛ mi naxanye ra xi soloferene bun, e nun kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, lɔxɔ yo lɔxɔ.
24A xa murutun kilo tonge saxan saxan nun turen litiri sennin sennin sa turane nun kontonne birin fari bogise saraxan na.”
25“Kike solofereden xi fu nun suulunde lɔxɔni, Bubu Kui Sanla waxatini, a mɔn xa fa na seene ra yulubi xafari saraxane nun saraxa gan daxine nun bogise saraxane nun ture saraxane ra.”